theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld geschreven op 12 mei 2018

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld

Staatsbosbeheer heeft het Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld. WBdP heeft als hoofdpunten van commentaar dat de omgeving van de Peel niet bij het plan betrokken is om de recreatie af te leiden van de Peel zelf. Ook is het plan o.i. teveel een 'vlekkenplan', wat het nog steeds lastig maakt om uit te maken waar nu welke vorm van recreatie al of niet toegestaan is.

Lees verder >

Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof geschreven op 10 mei 2018

 Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof

Op 3 mei zijn bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vragen van de Raad van State over het PAS in een hoorzitting behandeld.

Lees verder >

LIFE+ project Verheven Peel afgerond geschreven op 20 april 2018

LIFE+ project Verheven Peel afgerond

Op 4 april 2018 werd in de Mariapeel gevierd dat het project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en Mariapeel is afgerond. Vertegenwoordigers van provincie Limburg en N.-Brabant, waterschap Limburg en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en ook diverse bij het project betrokken personen en organisaties, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, waren aanwezig.

Lees verder >

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen. geschreven op 28 maart 2018

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen.

Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er vandaag door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder WBdP, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren. 

Lees verder >

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen. geschreven op 14 maart 2018

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen.

Afgelopen vrijdag, 9 maart 2018, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 30 km afstand van zulke gebieden effect hebben.

Lees verder >

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State. geschreven op 02 maart 2018

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State.

Op 26-2 is ons verzoek om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen bij de Raad van State (RvS) behandeld. Vorig jaar had de RvS aangegeven dat schorsing volgens haar niet nodig was, omdat het PAS een ingebouwde 'buffer' heeft waarmee ondanks de geconstateerde PAS-gebreken schade aan de natuur zou worden voorkomen. Die 'buffer' blijkt er echter volgens de nieuwste inzichten niet meer te zijn. Omdat reparatie van de PAS-gebreken nog steeds op zich laat wachten, is schorsing van het PAS volgens ons dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er tot die tijd nog nieuwe vergunningen worden verleend.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen geschreven op 15 december 2017

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

WBdP is niet tevreden met het concept Recreatiezoneringsplan Peelvenen van Staatsbosbeheer dat t/m 31-12 ter inzage ligt. Omdat het voorliggende plan enkel de Peel zelf heeft beschouwd, zonder de recreatie deels af te leiden naar de omgeving, voldoet het ons inziens niet aan de eisen die er vanuit de Europese Habitatrichtlijn aan worden gesteld.

Lees verder >

Verzoek schorsing PAS door WBdP geschreven op 02 december 2017

Verzoek schorsing PAS door WBdP

WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

- In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-'ontwikkelingsruimte' opgebruikt dan toegestaan.
- De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
- De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
- In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
- Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-'herstelstrategieën'.
- Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.

 

Lees verder >

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg geschreven op 02 december 2017

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg

Op 17 november vergaderde de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het gouvernement in Maastricht. De 'Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2' werd daar behandeld

Lees verder >