theme15

Actueel

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten van de afgelopen 6 maanden. Voor oudere berichten kunt u het archief raadplegen.

 

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen. geschreven op 14 maart 2018

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen.

Afgelopen vrijdag, 9 maart 2018, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 30 km afstand van zulke gebieden effect hebben.

Lees verder >

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State. geschreven op 02 maart 2018

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State.

Op 26-2 is ons verzoek om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen bij de Raad van State (RvS) behandeld. Vorig jaar had de RvS aangegeven dat schorsing volgens haar niet nodig was, omdat het PAS een ingebouwde 'buffer' heeft waarmee ondanks de geconstateerde PAS-gebreken schade aan de natuur zou worden voorkomen. Die 'buffer' blijkt er echter volgens de nieuwste inzichten niet meer te zijn. Omdat reparatie van de PAS-gebreken nog steeds op zich laat wachten, is schorsing van het PAS volgens ons dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er tot die tijd nog nieuwe vergunningen worden verleend.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen geschreven op 15 december 2017

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

WBdP is niet tevreden met het concept Recreatiezoneringsplan Peelvenen van Staatsbosbeheer dat t/m 31-12 ter inzage ligt. Omdat het voorliggende plan enkel de Peel zelf heeft beschouwd, zonder de recreatie deels af te leiden naar de omgeving, voldoet het ons inziens niet aan de eisen die er vanuit de Europese Habitatrichtlijn aan worden gesteld.

Lees verder >

Verzoek schorsing PAS door WBdP geschreven op 02 december 2017

Verzoek schorsing PAS door WBdP

WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

- In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-'ontwikkelingsruimte' opgebruikt dan toegestaan.
- De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
- De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
- In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
- Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-'herstelstrategieën'.
- Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.

 

Lees verder >

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg geschreven op 02 december 2017

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg

Op 17 november vergaderde de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het gouvernement in Maastricht. De 'Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2' werd daar behandeld

Lees verder >

Natuurwerkdag 2017. Doe mee! geschreven op 06 oktober 2017

Natuurwerkdag 2017.  Doe mee!

Op 4 november wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, net als vorig jaar in de Deurnese Peel.
Nu we de laatste paar jaar niet meer zoals vroeger tweewekelijks op zaterdag in de Peel werken, is dat te merken. Het open landschap dat we samen gemaakt hadden, begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!
Behalve nuttig voor de Peel, is het ook gewoon heel gezellig om met een leuke groep mensen samen lekker bezig te zijn. Degene die het vaker gedaan hebben, zullen dat vast kunnen beamen.

We hopen dat we velen van jullie zullen zien op de werkdag op 4-11. Opgeven kan op de site van de natuurwerkdag

http://www.natuurwerkdag.nl//index-home.php (zoek daar naar Peel)

Daar vind je ook verdere info

Lees verder >

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven. geschreven op 20 september 2017

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven.

Op 11 september werd een onderzoek bekendgemaakt onder 15 gemeentes, uitgevoerd door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat het slecht gesteld is met de gemeentelijke controle op milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven. In 12 van de 15 gemeentes overtraden veehouderijen vergunningvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring op luchtwassers. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien veel lager dan in hun beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.

Voor het downloaden van het rapport klik op de volgende link:

http://www.brabant.nl/-/media/84ab7288207c40adba93feb9dfd43773.pdf?la=nl

Lees verder >