theme15

Archief

Hieronder vindt u links naar nieuwsberichten, ouder dan 6 maanden. Voor actuele berichten kunt u de pagina Actueel raadplegen.

 

Groenboeren-plan geschreven op 21 juli 2022

Groenboeren-plan

Geen nieuws van ons zelf deze keer, maar ons inziens zeker wel het verspreiden waard: de Natuur en Milieufederaties hebben recent bericht dat zij het Groenboeren-plan ondersteunen.

 

Lees verder >

Vliegbasis, veehouderijkwesties en programma stikstofreductie geschreven op 05 juli 2022

Vliegbasis, veehouderijkwesties en programma stikstofreductie

Drie onderwerpen in één nieuwsbrief:

 

Lees verder >

Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan geschreven op 03 juli 2022

Zienswijze beregeningsbesluit N2000-beheerplan

Op 25-5 publiceerden de provincies N.-Brabant en Limburg hun ontwerp-besluit dat binnen de bufferzones rond de Peel de vergunninglicht Wet natuurbescherming voor beregening weer wordt ingevoerd. Het Natura2000-beheerplan wordt op dat punt aangepast.

 

Lees verder >

De stikstofdoelen geschreven op 15 juni 2022

De stikstofdoelen

In dit nieuwsbericht info over de stikstofdoelen van het kabinet van 10-6.
Met verbazing over het gebrek aan kennis in de reacties van diverse statenleden, kamerleden en belangenorganisaties.
Met diverse nuttige vragen en antwoorden.
Met een artikel van de Groene Amsterdammer.

 

Lees verder >

De invloed van beregening geschreven op 24 mei 2022

De invloed van beregening

Nog steeds horen we van sommigen dat het met de invloed van die beregening wel mee zal vallen; dat het maar om een paar cm gaat. Daarom hebben we (nog maar eens) diverse rapporten samengevat.

Lees verder >

Beregening rond de Peel wordt ingeperkt! geschreven op 19 mei 2022

Beregening rond de Peel wordt ingeperkt!

Gisteren hebben provincie N.-Brabant en Limburg hun nieuwe besluit op het Natura2000-beheerplan genomen aangaande beregening uit grondwater in de bufferzones rond de Peel.
De vrijstelling van de natuurvergunningplicht, die in het ontwerp-beheerplan was geboden, komt te vervallen.

Lees verder >

Methaanuitstoot rundvee en varkens moet drastisch omlaag! geschreven op 18 mei 2022

Methaanuitstoot rundvee en varkens moet drastisch omlaag!

In dit nieuwsbericht vatten we een artikel samen van de Groene Amsterdammer: 'Het mes in de melkkoe'.

 

Lees verder >

Handhavingsverzoek lelieteelt geschreven op 11 mei 2022

Handhavingsverzoek lelieteelt

Op 5-5 dienden we bij provincie N.-Brabant een handhavingsverzoek in, vanwege lelieteelt nabij de Deurnese Peel zonder natuurvergunning. Zo'n vergunning is vereist vanwege gifgebruik en grondwateronttrekking.

 

Lees verder >

Groot onderhoud aan Peelkanalen geschreven op 06 april 2022

Groot onderhoud aan Peelkanalen

Afspraken met waterschap over onderhoud aan Peelkanalen. 

Lees verder >

Jaarverslag 2021 geschreven op 22 maart 2022

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was er een van hoop op een betere toekomst voor de Peel. We bespeurden een ommekeer in denken in de richting van de ideeën die de Werkgroep al jaren standvastig inbrengt.


 

 

Lees verder >

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel geschreven op 06 januari 2022

Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel

De gebiedsgerichte aanpak, die rond de Natura2000-gebieden gaat plaatsvinden, is een zeer belangrijk proces. Het is de bedoeling dat er nu eindelijk eens gaat gebeuren waar WBdP al jarenlang voor heeft gepleit: verhoging van de waterstand in een ruime zone rondom de Peel, een ingrijpende verandering van het agrarische productiesysteem: natter, natuurinclusief, korte kringlopen.

Lees verder >

Provincies nemen eind maart een nieuw besluit over beregening geschreven op 24 december 2021

Provincies nemen eind maart een nieuw besluit over beregening

Het onderzoek aan het effect van beregening uit grondwater rond de Peel in de extreem droge jaren 2018/2019 is afgerond.
Conclusie: er is significant negatief effect op de waterstand in de Peel.

Lees verder >

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak geschreven op 23 november 2021

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak

In 2019 stuurden we aan onze nieuwsvolgers het overzicht van onze bijna 40-jarige strijd tegen de ammoniak-emissie en de dientengevolge veel te hoge stikstofneerslag in de Peel. Dat overzicht stopte bij het Arrest van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof.
We hebben het nu bijgewerkt met de inmiddels beruchte RvS-uitspraak van mei 2019 op onze PAS-beroepen.

 

Lees verder >

Project Leegveld is in uitvoering geschreven op 26 oktober 2021

Project Leegveld is in uitvoering

Menigeen maakt zich ongerust over de 'verwoesting' als gevolg van de werkzaamheden in de Deurnese Peel i.h.k.v. het Project Leegveld.
Ook WBdP is niet onverdeeld gelukkig met (de uitvoering van) het plan.

Lees verder >

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten geschreven op 10 oktober 2021

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten

Hoogveendeskundige Hans Joosten heeft de milieuprijs van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt gekregen.

Lees verder >

Stikstofnieuws: zienswijze en gewonnen beroep geschreven op 03 oktober 2021

Stikstofnieuws: zienswijze en gewonnen beroep

Hieronder een bericht over een zienswijze betreffende de werking van emissie-arme stallen, plus over een rechtzaak die na vele jaren met succes is afgerond.

Lees verder >

Handhavingskwesties veehouderij. Vervolg geschreven op 17 augustus 2021

Handhavingskwesties veehouderij. Vervolg

Na het winnen van de eerste beroepen tegen vergunningen die verleend waren met het Programma Aanpak Stikstof (de bekende 'stikstofuitspraak' van de Raad van State van 29-5-'19) heeft WBdP in een aantal gevallen bij de provincies om handhaving gevraagd. Ons eerste verzoek was eind 2019 aan provincie Limburg. In 2020 volgden nog 15 verzoeken aan Limburg en twee aan provincie N.-Brabant.

 

Lees verder >

Jaarverslag 2020 geschreven op 09 augustus 2021

Jaarverslag 2020

Een beetje aan de late kant, door de drukte met ons Peelbeschermingswerk, maar hier is dan toch ons jaarverslag 2020.

Lees verder >

Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld geschreven op 02 augustus 2021

Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld

In 2018 maakte SBB een receatiezoneringsplan voor het natuurgebied de Peel. Dit plan is nog steeds niet definitief.
Begin juni van dit jaar is er door bureau Van Nuland een concept voor een nieuw, aanvullend recreatieplan opgeleverd.

Lees verder >

De Peelbrand van vorig jaar geschreven op 18 april 2021

De Peelbrand van vorig jaar

Op 20 april van vorig jaar brak de enorme Peelbrand uit. L1 tv heeft daar een documentaire over gemaakt, die ook op Omroep Brabant te zien is.
In bijgaande nieuwsbrief blikt ook WBdP terug.

Lees verder >

Beregening. Hoger beroep van Limburg ongegrond verklaard. geschreven op 01 maart 2021

Beregening. Hoger beroep van Limburg ongegrond verklaard.

Op 24-2-'21 heeft de Raad van State het hoger beroep van provincie Limburg en de LLTB, tegen de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant, ongegrond verklaard.

Lees verder >

De harde feiten over grootschalige mestbewerking geschreven op 14 januari 2021

De harde feiten over grootschalige mestbewerking

In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan een campagne van het Brabants Burgerplatform met betrekking tot de door provincie N.-Brabant geplande mestbewerkingslocaties.

Lees verder >

Inrichting en beheer t.b.v. brandpreventie en brandbestrijding geschreven op 03 januari 2021

Inrichting en beheer t.b.v. brandpreventie en brandbestrijding

In dit nieuwsbericht gaan we in op inrichting en beheer t.b.v. brandpreventie en brandbeheersing.

 

Lees verder >

Onderzoeken aan brand Deurnese Peel geschreven op 02 januari 2021

Onderzoeken aan brand Deurnese Peel

In dit nieuwsbericht belichten we de resultaten van drie onderzoeken aan de brand in de Deurnese Peel van dit jaar.
In de rapporten wordt o.a. geconcludeerd dat er niet voldoende (bestuurlijke) samenwerking was om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen.

Lees verder >

In memoriam Frans Swinkels geschreven op 29 december 2020

In memoriam Frans Swinkels

Helaas een droevig bericht aan het einde van 2020: Frans Swinkels, vice-voorzitter van Werkgroep Behoud de Peel en medewerker bij de BMF, is op 26-12 overleden. 

 

Lees verder >

Peelboek 'Heel de Peel' geschreven op 26 december 2020

Peelboek 'Heel de Peel'

Op verzoek van de stichting VEEN (Verwerving Extra Eigendommen voor Natuurontwikkeling) berichten we dat in het voorjaar 2021 een uniek Peelboek zal worden uitgebracht. Volgens VEEN voor het eerst een boek met alle wetenswaardigheden over dit bijzondere natuurgebied.

Lees verder >

De Watervraag van de Natuur geschreven op 25 november 2020

De Watervraag van de Natuur

In dit nieuwsbericht belichten we de resultaten van het onderzoek 'Een verkenning naar de watervraag van de Noord-Brabantse natuur'.

Lees verder >

Opkopen minder effectief dan emissie-arme technieken? geschreven op 08 november 2020

Opkopen minder effectief dan emissie-arme technieken?


In dit nieuwsbericht reageren we op berichten dat het investeren in emissie-arme technieken goedkoper zou zijn dan het opkopen van bedrijven rond de natuur.

Lees verder >

Limburgs waternieuws geschreven op 18 oktober 2020

Limburgs waternieuws

In dit nieuwsbericht geven we een verslag van het bezoek aan de Peel van de Limburgse natuur-gedeputeerde Carla Brugman. Ook valt daarin te lezen dat we samen met Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gereageerd op het komende nieuwe provinciale Waterprogramma en op het voorontwerp Waterbeheerprogramma van waterschap Limburg.

Lees verder >

Reactie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering geschreven op 18 oktober 2020

 Reactie op wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Eerder dit jaar reageerden we al op het concept van dit wetsvoorstel. Ondanks een zeer kritisch advies van de Raad van State is er echter weinig aan veranderd. 

Lees verder >

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie' geschreven op 28 juni 2020

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

Onze nieuwsbrief van 18-6 ging over de droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Hierbij enkele aanvullingen daarop:

De ons inziens prima Brabantse 'Visie op klimaatadaptatie' is te vinden via deze link: https://tinyurl.com/y8zla95p

Zeer het bekijken waard is ook de 'Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap' van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Heel veel van onze vorige nieuwsbrief (plus nog extra info) is hier op één figuur gebundeld: zie https://tinyurl.com/yawan6tz
 

Lees verder >

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie geschreven op 20 juni 2020

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie


In dit nieuwsbericht zetten we (nog maar weer eens) aan de hand van diverse rapporten uiteen hoe groot de invloed is van het beregenen uit grondwater voor de waterstand in de Peel en in andere natuurgebieden: invloeden tot 50 cm en hele kwelsystemen vallen droog.
In het tweede deel van het bericht laten we diverse maatregelen en oplossingsrichtingen de revue passeren. Ofwel: de noodzaak tot en de manier om te komen tot klimaatadaptatie. Kort samengevat (ook dat schreven we al vaker) komt het er op neer dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden en dat daartoe forse systeemveranderingen vereist zijn. Maar ook dat het in ieders belang is om dat te doen!

Lees verder >

Reactie op Wet stikstofreductie geschreven op 09 juni 2020

Reactie op Wet stikstofreductie

Op 8-6 heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.

Lees verder >

Handhavingsverzoeken veehouderijen geschreven op 22 mei 2020

 Handhavingsverzoeken veehouderijen

Begin dit jaar stuurden we aan provincie Limburg een brief betreffende handhavingskwesties. Het betrof tien veehouderijbedrijven die van G.S. een vergunning Wet natuurbescherming hadden gekregen op basis van het Programma Aanpak Stikstof. Vanwege beroepen van WBdP zijn deze vergunningen vernietigd. Bij deze bedrijven hebben wij aanwijzingen dat de uitbreiding gerealiseerd is, ondanks het feit dus dat de gevraagde vergunning daarvoor niet is verkregen.
(Ter verduidelijking: een vergunning is pas definitief verleend als er geen beroep tegen is ingesteld, of als dat beroep ongegrond is verklaard. Wanneer een ondernemer gedurende de proceduretijd alvast start met de uitbreiding/wijziging, dan is dat op eigen risico.)

Lees verder >

De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten geschreven op 05 mei 2020

De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht besteed aan de enorme brand in de Deurnese Peel. 
Wat ons daarbij verbaasde is dat sommigen menen dat verdere vernatting van de Peel, waar WBdP al jaren voor pleit, niet zou helpen tegen/bij brand. Wij houden vol dat meer vernatting de enige remedie is. Het kan zijn dat bij ongunstige omstandigheden (droge toplaag, harde wind) een grote brand niet altijd te voorkomen valt, maar de gevolgen ervan zijn dan veel geringer. Een echt nat hoogveen brandt slechts zeer zelden. En als het eens brandt, dan heeft het amper negatieve effecten. 

Lees verder >

Rampzalige brand in Deurnese Peel! geschreven op 25 april 2020

 Rampzalige brand in Deurnese Peel!

Vrijwel iedereen zal het in het nieuws hebben gezien: een enorme brand in de Deurnsee Peel.
De gevolgen zijn enorm, vanwege de directe schade aan dieren en vegetatie, maar ook omdat brand het voedselarme karakter van het gebied langdurig aantast.
Het enige dat er op zit om zoiets in het vervolg te voorkomen, of in ieder geval de gevolgen er van te verminderen, is meer vernatting.

Lees verder >

Stikstofmaatregelen stapje in goede richting, maar voor de Peel lang niet voldoende geschreven op 25 april 2020

Stikstofmaatregelen stapje in goede richting, maar voor de Peel lang niet voldoende

Het kabinet maakte gisteren haar extra stikstofbeleid bekend. Voor de periode tot 2030 wordt 5 miljard besteed aan maatregelen.
2 miljard daarvan is bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen.
3 miljard wordt besteed aan natuurherstelmaatregelen.

Lees verder >

Jaarverslag 2019 geschreven op 28 maart 2020

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is weer gereed!

Lees verder >

WBdP onderschrijft brief van MOB over 'verleasen' van stikstof geschreven op 08 maart 2020

WBdP onderschrijft brief van MOB over 'verleasen' van stikstof

In onze reactie op de 'Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek' (zie onze nieuwsbericht van 15-2) reageerden we (o.a.) op het plan van de minister om het 'verleasen' van stikstof mogelijk te gaan maken. Een ondernemer zou een deel van de niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kunnen stellen aan een andere initiatiefnemer, voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

Lees verder >

Kamerbrief over meten en berekenen van stikstof. Gegevens van RIVM van voldoende kwaliteit. geschreven op 08 maart 2020

 Kamerbrief over meten en berekenen van stikstof. Gegevens van RIVM van voldoende kwaliteit.


In november 2019 heeft de minister van LNV het 'Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof' ingesteld om te toetsen of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie van het RIVM voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit omdat daar met name door boerenorganisaties aan werd getwijfeld.

Lees verder >

Reactie op Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek geschreven op 15 februari 2020

Reactie op Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

Op 7 februari heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamer geïnformeerd over de voortgang betreffende de stikstofmaatregelen.

Lees verder >

Reactie op Limburgs Aanvalsplan Stikstof geschreven op 05 februari 2020

 Reactie op Limburgs Aanvalsplan Stikstof

Op 28 januari heeft provincie Limburg haar 'Aanvalsplan Stikstof' bekend gemaakt. In ons nieuwsbericht geven we een samenvatting van dat plan, plus onze reactie er op.

Lees verder >

Nog bar weinig stikstofmaatregelen in 2019 geschreven op 31 december 2019

Nog bar weinig stikstofmaatregelen in 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 zetten we uiteen wat er in de periode van zeven maanden na onze RvS-uitspraak op het gebied van stikstof zoal is gebeurd. Conclusie: veel commotie, maar nog bar weinig maatregelen.

Lees verder >

Brief aan Provinciale Staten N.-Brabant en Limburg betreffende noodzakelijke stikstofmaatregelen geschreven op 29 oktober 2019

Brief aan Provinciale Staten N.-Brabant en Limburg betreffende noodzakelijke stikstofmaatregelen

Zowel in provinciale staten van N.-Brabant als in Limburg stonden op 25-10 de te treffen stikstofmaatregelen (weer) op de agenda.
WBdP heeft de statenleden van te voren een brief gestuurd, die we hier als volgt hebben samengevat:

Lees verder >

Reactie WBdP op stikstofmaatregelen kabinet geschreven op 13 oktober 2019

Reactie WBdP op stikstofmaatregelen kabinet

Op 4 oktober heeft het kabinet aangekondigd welke stikstofmaatregelen genomen zullen gaan worden.
In dit nieuwsbericht een samenvatting van deze maatregelen en onze reactie daarop.

Lees verder >

Reactie WBdP op stikstofadvies geschreven op 27 september 2019

Reactie WBdP op stikstofadvies


Op 25-9 kwam het advies voor de korte termijn van het Adviescollege stikstofproblematiek. In dit nieuwsbericht onze reactie daarop.

Lees verder >

Commotie na de PAS-uitspraak. Vervolg. geschreven op 25 september 2019

Commotie na de PAS-uitspraak. Vervolg.

In dit nieuwsbericht enkele interessante items uit de vele berichten die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen n.a.v. de door WBdP veroorzaakte RvS-uitspraak over het PAS.

Lees verder >

Landelijke natuurwerkdag op 2 november geschreven op 18 september 2019

Landelijke natuurwerkdag op 2 november

Op zaterdag 2 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee. We organiseren het samen met Staatsbosbeheer.
Het open Peellandschap begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!

Lees verder >

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS? geschreven op 17 september 2019

Brief van MOB, Leefmilieu en Werkgroep Behoud de Peel: hoe verder na het PAS?

Op 29-5 is door de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgekeurd, vanwege beroepen van WBdP.
Coöperatie Mobilisation for the environment en Vereniging Leefmilieu hebben na WBdP ook vele beroepen ingediend tegen vergunningen die met het PAS waren verleend.
Eerder berichtten wij over onze brief aan het Adviescollege stikstofproblematiek, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is. Samengevat: zorg per regio voor een substantiële afname van de stikstofemissie. Vrijwel het enige doeltreffende middel daartoe is forse vermindering van het aantal dieren.

Lees verder >

Gewonnen PAS-beroepen geschreven op 25 augustus 2019

 Gewonnen PAS-beroepen

In dit nieuwsbericht doen wij verslag van ons aantal gewonnen procedures sinds 29 meitoen het Programma Aanpak Stikstof, vanwege beroepen van WBdP, door de Raad van State werd afgekeurd: 39 gewonnen zaken in Limburg en 12 in Brabant tot dusver.

Lees verder >

Zienswijze vliegbasis De Peel geschreven op 23 augustus 2019

Zienswijze vliegbasis De Peel

De Brabantse milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben samen met WBdP een zienswijze ingediend op de 'concept Notitie reikwijdte en detailniveau'. Die notitie biedt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport, plus voor het bepalen van de noodzaak voor een vergunning Wet natuurbescherming.

Lees verder >

Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof geschreven op 07 augustus 2019

 Brief van WBdP aan Adviescollege stikstof

Nadat het Programma Aanpak Stikstof vanwege de beroepen van WBdP is afgekeurd, heeft het ministerie een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast worden binnen 11 maanden voorstellen verwacht voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.
WBdP heeft het adviescollege een brief gestuurd, met daarin een opzet voor de echte stikstofaanpak die volgens ons vereist is.

Lees verder >

Commotie over PAS-uitspraak geschreven op 28 juni 2019

Commotie over PAS-uitspraak

Nadat de Raad van State op 29-5-'19 uitspraak deed in onze PAS-beroepen is er in o.a. de pers en in de Kamer veel commotie over geweest. We hebben daarbij veel onzin voorbij zien komen. Zo wordt er nog steeds door sommigen beweerd dat het PAS goed was voor zowel economie als natuur. Daarnaast zaten er gelukkig ook goede reacties bij.

Lees verder >

Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!! geschreven op 02 juni 2019

 Het Programma Aanpak Stikstof is compleet afgekeurd!!

Op 29-5 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de eerste zes beroepen die WBdP had aangespannen tegen vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen die waren verleend met het Programma Aanpak Stikstof. 

Lees verder >

WBdP en de strijd tegen ammoniak geschreven op 12 mei 2019

WBdP en de strijd tegen ammoniak

Half mei wordt de Raad van State-uitspraak op onze PAS-beroepen verwacht. 
Wachtende daarop hebben we eens kort op een rijtje gezet wat voor acties WBdP op het gebied van de ammoniakbestrijding in de loop der jaren allemaal gevoerd heeft

Lees verder >

Jaarverslag 2018 geschreven op 12 april 2019

Jaarverslag 2018

Het bestaat uit twee delen: in 2018 bestond de Werkgroep 40 jaar. Daarom in het eerste deel een samenvatting van de belangrijkste kwesties waar WBdP zich al die tijd mee bezig gehouden heeft. Het tweede deel (iets korter dan andere jaren) is het 'gewone' jaarverslag van 2018.

Lees verder >

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS geschreven op 31 maart 2019

Ook grote natuurorganisaties kritisch over PAS

Dat WBdP niet bepaald gecharmeerd is van het Programma Aanpak Stikstof hebt u inmiddels al vaak van ons kunnen lezen.
Nu hebben (eindelijk) ook De Vlinderstichting, SoortenNL, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten zich kritisch over het PAS uitgelaten

Lees verder >

Eén Vandaag met item over PAS geschreven op 10 februari 2019

Eén Vandaag met item over PAS

Op 6-2 heeft het tv-programma Eén Vandaag aandacht besteed aan het Programma Aanpak Stikstof o.a. omdat de Raad van State daar op 14-2 het definitieve oordeel over gaat vellen. WBdP heeft in de Peel kort kunnen uitleggen wat er aan het PAS mankeert. Ook een pluimveebedrijf in Someren is bezocht.

Lees verder >

Peelwerkdag in Groote Peel op 16 maart geschreven op 10 februari 2019

Peelwerkdag in Groote Peel op 16 maart

Tijdens de viering van ons 40-jarig bestaan, eind vorig jaar, kregen we als cadeau van provincie Limburg een speciale werkdag in de Peel aangeboden. De dag wordt georganiseerd door het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) en betaald door de provincie.

Lees verder >

Beroep tegen Natura2000-Beheerplan gegrond verklaard! geschreven op 05 januari 2019

Beroep tegen Natura2000-Beheerplan gegrond verklaard!

Op 28-12-2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant ons beroep tegen het Natura2000-Beheerplan, vanwege de vrijstelling van de vergunningplicht Wet natuurbescherming voor beregening rond de Peel die daarin is opgenomen, gegrond verklaard.

Lees verder >

Geslaagde jubileumviering 40 jaar WBdP op 17 november geschreven op 18 november 2018

Geslaagde jubileumviering 40 jaar WBdP op 17 november

Gisteren vierde WBdP haar 40-jarig jubileum.
We hebben zelf de indruk dat het een geslaagde dag was, mede dank zij de goede opkomst van onze achterban en andere sympathisanten (circa 150 gasten).

Lees verder >

Europese Hof geeft PAS onvoldoende! geschreven op 10 november 2018

Europese Hof geeft PAS onvoldoende!

Op 7 november gaf het Europese Hof van justitie antwoord op de vragen die de Raad van State had gesteld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
 

Lees verder >

WBdP 40 jaar strijdvaardig !!! geschreven op 14 oktober 2018

WBdP 40 jaar strijdvaardig !!!

Vanwege ons 40-jarig bestaan hebben we een poging gedaan om in een notendop uiteen te zetten waar we ons in die periode zoal mee bezig gehouden hebben -en grotendeels nog steeds mee bezig zijn.

Lees verder >

Landbouwnota Provincie Limburg geschreven op 07 oktober 2018

Landbouwnota Provincie Limburg

Op 17 september heeft provincie Limburg weer een nieuwe landbouwnota uitgebracht: de Uitvoeringsagenda “Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving”. Opnieuw zien wij helaas dat de provincie voornemens is om voornamelijk in te zetten op het voorschrijven van extra technieken om de emissie van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen.

Lees verder >

Natuurwerkdag 3 november geschreven op 05 oktober 2018

Natuurwerkdag 3 november

Op zaterdag 3 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, net als vorig jaar in de Deurnese Peel.
Nu we de laatste paar jaar niet meer zoals vroeger tweewekelijks op zaterdag in de Peel werken, is dat te merken. Het open landschap dat we samen gemaakt hadden, begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!
Behalve nuttig voor de Peel, is het ook gewoon heel gezellig om met een leuke groep mensen samen lekker bezig te zijn. Degenen die het vaker gedaan hebben, zullen dat vast kunnen beamen.

Lees verder >

Jaarverslag 2017 geschreven op 18 augustus 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Werkgroep Behoud de Peel is weer verschenen. U kunt lezen dat er afgelopen jaar massa's werk zijn verzet om de bijzondere natuurwaarden van de Peel te beschermen. Helaas is WBdP daarbij nog hard nodig. Keer op keer moeten we de overheid er op wijzen dat wetten en regelgeving om de Peel te beschermen niet goed worden nageleefd. Vaak moeten we daarbij de hulp van de rechter in roepen en dat kost veel geld. Vindt u ook dat we nog lang van de Peel moeten kunnen genieten, steun ons dan!

Lees verder >

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt! geschreven op 28 juli 2018

PAS moet waarschijnlijk drastisch worden aangescherpt!

Het advies van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van justitie over het Programma Aanpak Stikstof is bekend.
Wanneer dit advies door het Hof wordt opgevolgd, zal het PAS drastisch op de schop moeten. Het PAS voldoet namelijk absoluut niet aan de voorwaarden die in het advies worden genoemd!
Wanneer Nederland wil vasthouden aan een programmatische aanpak, zal er veel meer reductie mee bereikt moeten worden, wat waarschijnlijk alleen maar lukt met een forse vermindering van de veestapel.

Lees verder >

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot! geschreven op 22 juli 2018

PAS-vergunningverlening voorlopig op slot!

In mei 2017 oordeelde de Raad van State, vanwege beroepen van WBdP, dat het Programma Aanpak Stikstof op diverse punten beter diende te worden gemotiveerd. Die nadere motivering is op 4 juli jongstleden door het ministerie geleverd. 
Het ministerie concludeert dat hiermee voor het merendeel de gevraagde informatie beschikbaar is gesteld.
Het ministerie stelt echter ook dat nog niet op alle punten volledige duidelijkheid kan worden gegeven. Daarom zal er voorlopig geen PAS-ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven. 
Dit betekent dat er geen vergunningen Wet natuurbescherming meer worden verleend als daarmee de stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt. 
Kort gezegd: de PAS-vergunningverlening zit voorlopig op slot!

Lees verder >

Zienswijze betreffende Plan Leegveld geschreven op 12 juli 2018

Zienswijze betreffende Plan Leegveld

Het belangrijkste van het Plan Leegveld is dat aan de westkant van de Deurnese Peel landbouwgronden worden aangekocht en omgevormd naar nieuwe natuur. Die gronden worden flink vernat, waardoor de waterstand in de Peel stabieler kan worden.
Ondanks het feit dat het plan in principe heel positief is voor de Peel, heeft WBdP toch een zienswijze ingediend. Wij zijn er namelijk op tegen om in één keer ongeveer 80 ha bos in de Peel om te zagen en het hout af te voeren. Ook is WBdP niet overtuigd van het nut van alle kades die in de bestaande Peel gepland zijn en hebben wij bedenkingen bij het met houtsnippers verondiepen van waterplassen. 

Lees verder >

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000 geschreven op 16 juni 2018

Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000

Werkgroep Behoud de Peel heeft beroep aangetekend tegen het beheerplan Natura 2000 voor de Peelvenen.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld geschreven op 12 mei 2018

Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld

Staatsbosbeheer heeft het Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld. WBdP heeft als hoofdpunten van commentaar dat de omgeving van de Peel niet bij het plan betrokken is om de recreatie af te leiden van de Peel zelf. Ook is het plan o.i. teveel een 'vlekkenplan', wat het nog steeds lastig maakt om uit te maken waar nu welke vorm van recreatie al of niet toegestaan is.

Lees verder >

Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof geschreven op 10 mei 2018

 Mondelinge behandeling PAS-vragen bij Europese Hof

Op 3 mei zijn bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vragen van de Raad van State over het PAS in een hoorzitting behandeld.

Lees verder >

LIFE+ project Verheven Peel afgerond geschreven op 20 april 2018

LIFE+ project Verheven Peel afgerond

Op 4 april 2018 werd in de Mariapeel gevierd dat het project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en Mariapeel is afgerond. Vertegenwoordigers van provincie Limburg en N.-Brabant, waterschap Limburg en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en ook diverse bij het project betrokken personen en organisaties, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, waren aanwezig.

Lees verder >

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen. geschreven op 28 maart 2018

Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen.

Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er vandaag door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder WBdP, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren. 

Lees verder >

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen. geschreven op 14 maart 2018

Uitspraak Raad van State in verzoek om PAS te schorsen.

Afgelopen vrijdag, 9 maart 2018, heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in het verzoek van WBdP en MOB/Vereniging Leefmilieu om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen.
Het verzoek waar het ons eigenlijk om ging -een schorsing van het gehele PAS- is niet toegekend, Toch zijn de gevolgen van de uitspraak groot, omdat de RvS aangeeft dat vergunningen voor toenames van stikstofneerslag op Natura2000-gebieden waar de PAS-'buffer' al is opgebruikt, geschorst kunnen worden. Dat kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, tot op wel ongeveer 30 km afstand van zulke gebieden effect hebben.

Lees verder >

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State. geschreven op 02 maart 2018

Verzoek om PAS te schorsen is behandeld bij de Raad van State.

Op 26-2 is ons verzoek om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te schorsen bij de Raad van State (RvS) behandeld. Vorig jaar had de RvS aangegeven dat schorsing volgens haar niet nodig was, omdat het PAS een ingebouwde 'buffer' heeft waarmee ondanks de geconstateerde PAS-gebreken schade aan de natuur zou worden voorkomen. Die 'buffer' blijkt er echter volgens de nieuwste inzichten niet meer te zijn. Omdat reparatie van de PAS-gebreken nog steeds op zich laat wachten, is schorsing van het PAS volgens ons dringend noodzakelijk om te voorkomen dat er tot die tijd nog nieuwe vergunningen worden verleend.

Lees verder >

Recreatiezoneringsplan Peelvenen geschreven op 15 december 2017

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

WBdP is niet tevreden met het concept Recreatiezoneringsplan Peelvenen van Staatsbosbeheer dat t/m 31-12 ter inzage ligt. Omdat het voorliggende plan enkel de Peel zelf heeft beschouwd, zonder de recreatie deels af te leiden naar de omgeving, voldoet het ons inziens niet aan de eisen die er vanuit de Europese Habitatrichtlijn aan worden gesteld.

Lees verder >

Verzoek schorsing PAS door WBdP geschreven op 02 december 2017

Verzoek schorsing PAS door WBdP

WBdP heeft de Raad van State verzocht om het Programma Aanpak Stikstof te schorsen.

Onze redenen hiervoor zijn:

- In diverse Natura2000-gebieden is al meer PAS-'ontwikkelingsruimte' opgebruikt dan toegestaan.
- De in het PAS voorspelde afname van de depositie komt niet uit.
- De economische groei is hoger dan waarmee in het PAS is gerekend.
- In het PAS is geen rekening gehouden met de ammoniakuitstoot t.g.v. de grootschalige mestfraude.
- Er is toenemende twijfel over het effect van de PAS-'herstelstrategieën'.
- Provincies negeren de RvS-uitspraak op beroepen van WBdP, volgens welke het PAS op 10 punten dient te worden aangepast.

 

Lees verder >

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg geschreven op 02 december 2017

Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg

Op 17 november vergaderde de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het gouvernement in Maastricht. De 'Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2' werd daar behandeld

Lees verder >

Natuurwerkdag 2017. Doe mee! geschreven op 06 oktober 2017

Natuurwerkdag 2017.  Doe mee!

Op 4 november wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, net als vorig jaar in de Deurnese Peel.
Nu we de laatste paar jaar niet meer zoals vroeger tweewekelijks op zaterdag in de Peel werken, is dat te merken. Het open landschap dat we samen gemaakt hadden, begint op diverse plekken weer dicht te groeien. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan!
Behalve nuttig voor de Peel, is het ook gewoon heel gezellig om met een leuke groep mensen samen lekker bezig te zijn. Degene die het vaker gedaan hebben, zullen dat vast kunnen beamen.

We hopen dat we velen van jullie zullen zien op de werkdag op 4-11. Opgeven kan op de site van de natuurwerkdag

http://www.natuurwerkdag.nl//index-home.php (zoek daar naar Peel)

Daar vind je ook verdere info

Lees verder >

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven. geschreven op 20 september 2017

Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven.

Op 11 september werd een onderzoek bekendgemaakt onder 15 gemeentes, uitgevoerd door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat het slecht gesteld is met de gemeentelijke controle op milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven. In 12 van de 15 gemeentes overtraden veehouderijen vergunningvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring op luchtwassers. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien veel lager dan in hun beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.

Voor het downloaden van het rapport klik op de volgende link:

http://www.brabant.nl/-/media/84ab7288207c40adba93feb9dfd43773.pdf?la=nl

Lees verder >

Brabants veehouderijbeleid roept vragen op in Limburg geschreven op 19 september 2017

Brabants veehouderijbeleid roept vragen op in Limburg

Onlangs heeft provincie N.-Brabant besloten om d.m.v. 'staldering' een stand-still in het aantal dieren per regio in te voeren en om de termijn te verkorten waarbinnen oudere stallen emissie-arm gemaakt moeten zijn.
Dit heeft er toe geleid dat in provincie Limburg door de Partij voor de Dieren, Groen Links en Partij Voor de Vrijheid aan G.S. is gevraagd om:

-       Een vergelijking te maken tussen relevante Limburgse en Brabantse regels;
-       In beeld te brengen welke vestigingsmogelijkheden er in Limburg zijn op grond van bestaande bestemmingsplannen, ook van buiten de provincie;
-       Daarbij een beoordeling te maken van de kans op voor Limburg ongewenste grenseffecten;
-       Tevens een beoordeling te maken van het Brabantse “stalderingsbeleid” en de geschiktheid daarvan om problemen in Limburg aan te pakken.

Er is door G.S. toegezegd dat dit uitgevoerd zal worden.

Lees verder >

Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel! geschreven op 14 juli 2017

 Eindelijk weer een stop op de groei van de veestapel!

Na vele jaren van groei heeft provincie N.-Brabant op 8 juli besloten dat er per regio een stop komt op de groei van het aantal dieren.
 

Lees verder >

Stop op groei veestapel essentieel! geschreven op 01 juli 2017

Stop op groei veestapel essentieel!

Het door Gedeputeerde Staten van N.-Brabant voorgestelde maatregelenpakket voor de veehouderij, waar op 7 juli over wordt beslist, leidt tot veel boerenprotesten. De stikstofproblematiek is echter zo groot dat met het treffen van maatregelen echt niet meer gewacht kan worden. Vooral de regionale stop op de groei van de veestapel is cruciaal.

Lees verder >

Gevolgen van de stikstofneerslag geschreven op 28 juni 2017

Gevolgen van de stikstofneerslag

In en rond het debat in Provinciale Staten van N.-Brabant over het maatregelenpakket voor de veehouderij (zie ons vorige Nieuwsbericht) komen de gevolgen voor de veehouders sterk naar voren. De negatieve gevolgen voor de burgers komen veel minder aan bod.
Nog minder aandacht is er voor de zeer schadelijke gevolgen voor de natuur. Om die reden besteden we daar in dit bericht wat extra aandacht aan.

Lees verder >

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant. geschreven op 25 juni 2017

Voorstel op stop groei veestapel in Brabant.

Op 23 juni en 7 juli aanstaande behandelen Provinciale Staten een voorstel waar WBdP al vele jaren voor heeft gepleit: een stop op de groei van het aantal dieren per regio in Brabant. 

 

Lees verder >

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd geschreven op 04 juni 2017

Vergunning geitenhouderij Bakel geweigerd

Na een zienswijze van Werkgroep Behoud de Peel heeft Provincie Noord-Brabant de gevraagde vergunning Wet Natuurbescherming voor het houden van 2500 geiten aan Muizenhol 1 in Bakel geweigerd. 
Voor meer informatie klik op de link onderaan dit bericht.

Lees verder >

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen geschreven op 02 juni 2017

Tussenuitspraak Raad van State PAS-beroepen

De Raad van State (RvS) heeft op 17 mei een tussenuitspraak gedaan in onze beroepen tegen vergunningen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die in december vorig jaar behandeld waren.
In de bijlage (zie onderaan dit bericht) vatten wij de zeer lange en complexe uitspraak in drie blz. samen.

 

Lees verder >

Jaarverslag 2016 geschreven op 05 april 2017

Jaarverslag 2016

Ons jaarverslag over 2016 is weer verschenen. Het staat vol lezenswaardige informatie over het wel en wee van de geliefde Peel. U kunt ook lezen dat de natuurwaarden in dit mooie gebied nog steeds worden bedreigd en dat ons werk nog steeds heel hard nodig is. Vindt u dat ook, steun ons dan! 

 

Lees verder >

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof geschreven op 23 februari 2017

Weinig aanpak in de Programmatische Aanpak Stikstof

Sinds 1-7-2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Vergunningen Wet natuurbescherming aan (o.a.) veehouderijen worden met dit programma verleend. De overheid stelt dat de PAS bedoeld is om de stikstofneerslag op de Europees beschermde natuur te verminderen en tegelijkertijd de veehouderij weer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat klinkt mooi, maar hoe groot is die 'aanpak' van de stikstofproblematiek eigenlijk?:

Lees verder >

Klacht tegen verzoek Nederland om EU-Nitraatlijn te mogen overschrijden geschreven op 04 februari 2017

Klacht tegen verzoek Nederland om EU-Nitraatlijn te mogen overschrijden

Werkgroep Behoud de Peel heeft steun betuigd aan de brief aan de Europese Commissie van Vereniging Leefmilieu, Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en Stichting Openbare Ruimte. De drie organisaties verzoeken de Commissie om aan Nederland in 2017 geen derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen.
Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 of  230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren.

Lees verder >

Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei geschreven op 15 januari 2017

Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei

Het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei (P&M) heeft in 2010 het Nieuw Limburgs Peil (NLP) vastgesteld. Met dit NLP wordt beoogd een invulling te geven aan het Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). De bedoeling is dat de waterstand in de natuur en in de beekdalen wordt verhoogd.

Bijgaande notitie (klik op onderstaande link om deze te openen) toont aan dat het Waterbeheerplan in de meeste situaties duidelijk slechter is voor de natuur dan het Nieuw Limburgs Peil. De stuwstanden voor de primaire sloten die corresponderen met de grondwaterstanden van het Waterbeheerplan zijn lager dan de stuwstanden die gehanteerd worden in het NLP.
In het Natura2000-Beheerplan voor de Peel staat dat met het NLP een bepaald vernattingsresultaat bereikt wordt. Dat is het berekende resultaat. Omdat in werkelijkheid met het Waterbeheerplan voor de primaire sloten -de belangrijkste sloten- veel lagere stuwstanden worden gehanteerd dan waarmee in het NLP is gerekend, wordt het natuurresultaat dat in het Natura2000-Beheerplan wordt geclaimd niet gehaald!

 

Lees verder >

De PAS op de plaats: PAS-maatregelen en hoogveenrestoratie in de Peel geschreven op 15 januari 2017

De PAS op de plaats: PAS-maatregelen en hoogveenrestoratie in de Peel

Het natuurbeleid is er op gericht  hoogveenrestanten te behouden en te herstellen, d.w.z. de hoogveenregeneratie te stimuleren. 
Onderstaande link verwijst naar een artikel van professor Hans Joosten (Universiteit Greifswald, Duitsland) , een wereldautoriteit op het gebied van de hoogveenbescherming en -restauratie, waarin hij zijn bedenkingen uit over de effectiviteit van de PAS-maatregelen. 

In de tweede link is een interview met professor Joosten weergegeven.

Lees verder >

Oproep aan Brabant om de 'staldering' snel in te voeren geschreven op 26 december 2016

Oproep aan Brabant om de 'staldering' snel in te voeren

Op 2-12 is er in Provinciale Staten van provincie N.-Brabant een themabehandeling geweest van het voorstel tot 'staldering' (per regio een stand-still in het aantal dieren) en de Verordening Stikstof Natura2000.

Lees verder >

PAS-beroepen behandeld bij de Raad van State geschreven op 26 december 2016

PAS-beroepen behandeld bij de Raad van State

Op 30-11 en 1-12 (marathon-zitting van twee dagen van 10-17 u) zijn bij de Raad van State de eerste zes beroepen behandeld van WBdP tegen Nb-wetvergunningen die door provincie N.-Brabant met het Programma Aanpak Stikstof waren verleend. 

Lees verder >

Regionaal stand-still in aantal dieren in Brabant? geschreven op 09 november 2016

Regionaal stand-still in aantal dieren in Brabant?

Provincie N.-Brabant kondigde in november 2015 aan dat ze ‘waar nodig' wilde borgen dat de veestapel niet verder toeneemt. De provincie schreef: 'In bepaalde delen van Brabant heeft de veestapel een omvang bereikt die maatschappelijk niet meer wordt geaccepteerd. Mensen vrezen verdere toename van de veestapel als mestverwerking slaagt en dit zorgt voor veel weerstand ...'.
Samen met 'alle relevante partners' zou de provincie daartoe een aanpak uitwerken. Onderdeel van die aanpak was een ‘dialoog’. Vertegenwoordigers van diverse geledingen werden gevraagd om met elkaar voor de problematiek van mestverwerking en veedichtheid tot een oplossing te komen.
Naast de dialoog werden werkgroepen van deskundigen ingesteld, die concrete voorstellen moesten zien uit te werken: o.a. een werkgroep mestbewerking en een werkgroep veedichtheid.

Voor alle stukken zie:http://www.brabantse-agrofood2020.nl/Mest/opbrengst+dialoog+nieuw+mestbeleid/default.aspx#folder=630473

Lees verder >

Zienswijze ontwerp Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel geschreven op 30 oktober 2016

Zienswijze ontwerp Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Op 14 oktober heeft Werkgroep Behoud de Peel een zienswijze ingediend betreffende het ontwerp Natura2000-Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel. 

Een korte samenvatting daarvan is dat het Beheerplan te weinig maatregelen bevat om hoogveen te kunnen ontwikkelen. Met name wordt te weinig gedaan aan vernatting rondom de bestaande natuur, waardoor de waterstandsfluctuaties in de Peel veel te groot blijven. Ook schiet het plan ernstig tekort m.b.t. de verlaging van de ammoniakemissie uit de landbouw, waardoor de stikstofdepositie in de Peel amper of zelfs niet zal dalen.
De planmaatregelen zijn in ieder geval onvoldoende om de illegale beregeningen uit grondwater als 'bestaand gebruik' aan te merken.
Een uitgebreidere samenvatting van onze zienswijze vindt u hieronder.

Lees verder >

Geen windmolens in 'Oirlosche Peel' geschreven op 16 oktober 2016

Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

Voor de zekerheid hebben we gemeente Venray laten weten dat de plannen van een projectontwikkelaar voor windmolens, op korte afstand van Mariapeel/Grauwveen, vanwege de Natuurbeschermingswet weinig kans van slagen zullen hebben.
Een projectontwikkelaar uit Enschede had plannen om 8 tot 10 windmolens te plaatsen in het agrarisch gebied 'de Oirlosche Peel', nabij Ysselsteyn (locaties ruwweg aangegeven op plaatje). Begin vorig jaar liet gemeente Venray weten dat ze deze locatie niet geschikt achtte. Onlangs vernamen we echter dat er door de projectontwikkelaar toch opnieuw pogingen gedaan worden om het plan door te zetten.
Ondanks het feit dat de gemeente zich eerder al hiertegen had uitgesproken, hebben wij gisteren, samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg, voor de zekerheid toch aan het College van B&W en de gemeenteraad van Venray het volgende laten weten:

Lees verder >

Reactie op ontwerp Natuurvisie van provincie Limburg geschreven op 07 augustus 2016

Reactie op ontwerp Natuurvisie van provincie Limburg

Met de natuur lijkt alles wel goed te komen als je de ontwerp Natuurvisie 2016 van provincie Limburg doorleest. 

(Zie: http://www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016/Juli_2016/Ontwerp_Natuurvisie_Limburg_2016_ter_inzage?highlight=natuurvisie)

Zo schrijft de provincie 'dat de grote opgaven rond de Peelgebieden, gericht op het mogelijk maken van vernatting van deze gebieden, zijn gerealiseerd en dat bij andere Peelrestanten, zoals Sarsven en de Banen nog een beperkte opgave ligt.'
Dat is wel heel erg optimistisch. Misschien dat de provincie bedoelt dat de EHS (ecologische hoofdstructuur: nieuwe natuur; te verwerven landbouwgronden) rondom de Peel al vrijwel volledig is aangekocht. Maar dan vergeet de provincie er bij te vermelden dat er aan de Limburgse kant van de Peel erg weinig EHS is begrensd, duidelijk minder dan aan de Brabantse kant en veel te weinig om de Peel afdoende te kunnen vernatten.
De provincie 'vergeet' ook om er bij te vermelden dat ze in 2014, bij de vaststelling van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg), ook nog eens delen van de oorspronkelijk aangewezen EHS heeft geschrapt.

 

Lees verder >

Beroep gewonnen. Provincie moet toetsen aan Vogelrichtlijn geschreven op 31 juli 2016

Beroep gewonnen. Provincie moet toetsen aan Vogelrichtlijn

Op 27-7 deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een beroep van WBdP betreffende de vergunning Natuurbeschermingswet (Nb-wet) aan een rundveehouderij op korte afstand van het Peelrestant het Zinkske in Deurne.
Provincie N.-Brabant stelde dat de uitbreiding van de veehouderij niet getoetst hoefde te worden aan 1994, het jaar dat volgens de RvS als referentie geldt voor de Europese Vogelrichtlijn (Vr). Volgens de provincie zou het met de vogels sinds 1994 niet slechter zijn gegaan en is de stikstofdepositie ten opzichte van dat jaar gedaald. De provincie nam 7-12-2004 als referentiedatum (volgens haar de datum voor de Habitatrichtlijn) en ten opzichte daarvan betrof de aanvraag voor een Nb-wetvergunning geen toename. WBdP ging hiertegen in beroep, omdat volgens ons de stikstofdepositie ondanks de daling nog steeds veel te hoog is en omdat de stelling dat de vogels niet achteruit zijn gegaan niet toepasbaar is. De RvS vernietigde de vergunning.

Lees verder >

Jaarverslag 2015 verschenen geschreven op 10 juli 2016

Jaarverslag 2015 verschenen

Ons jaarverslag over 2015 is weer uitgekomen. Het staat boordevol interessante informatie over het wel en wee van de door ons zo geliefde Peel. Wij hebben er in 2015 alles aan gedaan om de natuur in de Peel optimaal te beschermen. Dat dat geen overbodige luxe is, leest u in ons jaarverslag. Vindt u ook dat we nog generaties lang moeten kunnen genieten van al dat moois, steun ons dan! Van de overheden moeten we het niet hebben; zij zien ons meer als een lastige luis in de pels.

 

 

 

Lees verder >

'Creatief boekhouden' van provincie Limburg geschreven op 24 april 2016

'Creatief boekhouden' van provincie Limburg

In ons bericht van 11 juli vorig jaar schreven we dat we een zienswijze hadden ingediend tegen drie Natuurbeschermingswetvergunningen die provincie Limburg had verleend aan een bedrijf in De Rips in Noord-Brabant.
In De Rips zouden drie nertsenhouderijen worden opgericht, waardoor er daar 12.917 kg uitstoot van ammoniak bij zou komen. Provincie Limburg stelde dat dit geoorloofd was, omdat er in Vredepeel 17.640 kg van twee andere vergunningen was ingetrokken. 

Lees verder >

Kraanvogels in aantocht! geschreven op 24 april 2016

Kraanvogels in aantocht!

Kraanvogels bijna gebroed in Verheven Peel.

In 1993 stelde Werkgroep Behoud de Peel de Verheven-Peel-visie op. Hierin werd voorzichtig geformuleerd dat met de uitvoering van in de visie aangegeven maatregelen er wellicht een geschikt broedbiotoop geschapen zou worden voor de kraanvogel. Inmiddels 22 jaar later zijn diverse van de door WBdP voorgestelde maatregelen (zelfs enkele maatregelen die door veel partijen als utopie werden bestempeld) gerealiseerd. Enkele honderden hectares landbouwgrond zijn verworven en ingericht ten behoeve van de natuur. Deze inspanningen lijken nu beloond te worden doordat een van de meest tot de verbeelding vogelsoorten in de Peel niet alleen een doortrekker en pleisteraar is, maar misschien ook de eerste stappen heeft gezet om zich als broedvogel te vestigen.

Lees verder >

Adviescommissie Mariapeel ingesteld geschreven op 31 januari 2016

Adviescommissie Mariapeel ingesteld

Na de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel van 2014 (ingesteld na de protesten tegen de voorgenomen zaagplannen en plannen om wijken te dichten in de Mariapeel), is er op 22-12-2015 door provincie Limburg weer een nieuwe commissie ingesteld: de Adviescommissie Mariapeel.

Lees verder >

Puin weer uit Mariapeel verwijderd geschreven op 31 januari 2016

Puin weer uit Mariapeel verwijderd

In ons nieuwsbericht van 4-1 schreven we dat SBB bezig was om de zandweg langs de Eerste Hoofdwijk in de Mariapeel te verharden met puin en dat dit werk na protesten was stilgelegd. Na overleg werd afgesproken dat door een extern bureau onderzocht zou worden of het puin kwaad kan voor de Peel. Tot die tijd zou er geen puin meer gestort worden.

 

Lees verder >

Twee landbouwbedrijven aangekocht tegen Deurnese Peel geschreven op 05 januari 2016

Twee landbouwbedrijven aangekocht tegen Deurnese Peel

Citaat uit Nieuwsbericht Peelvenen december 2015

'In 2015 zijn 2 zogenaamde piekbelasters uit de Deurnsche Peel aangekocht. Met deze cruciale aankopen is de stikstofuitstoot in het Natura2000-gebied sterk verminderd en is er ruim 80 hectare Nationaal Natuurnetwerk (NNN) vrijgekomen. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Deurnsche Peel. Voor de ondernemers glooit nu een nieuw bedrijfsperspectief elders.

De Provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met de Bestuurscommissie Peelvenen, Waterschap Aa en Maas en de Omgevingsdienst Brabant Noord in juni van dit jaar de eerste piekbelaster uit de Deurnsche Peel aangekocht. Op 20 november is ook de tweede piekbelaster aangekocht. Een piekbelaster is een bedrijf met een hoge stikstofuitstoot vlak bij een Natura2000-gebied. Met de aankoop van deze 2 bedrijven wordt er een grote depositiepiek op het Natura2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel weggehaald.

De voorzitter van bestuurscommissie Peelvenen Gerard Daandels heeft zich hard gemaakt voor de aankoop van deze percelen. “Met deze aankopen schrijven we geschiedenis en is een onderhandelingstraject van jaren tot een goed einde gebracht” aldus dhr. Daandels. Al in 2010 waren er onderhandelingen bezig met de bedrijven, maar door een aankooppauze in 2010 werden de onderhandelingen stopgezet. De gronden van de 2 bedrijven lagen grotendeels binnen de grenzen van Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Doordat de gronden zijn aangekocht kan er ruim 80 hectare nieuwe natuur worden ingericht. De inrichting van deze grond is onderdeel van het landinrichtingsplan Peelvenen, waar de bestuurscommissie verantwoordelijk voor is.

Momenteel werkt de Provincie Noord-Brabant aan een plan voor het hydrologisch herstel van Leegveld, waar deze percelen onder vallen. Naar verwachting zullen deze percelen rond 2020 worden ingericht als natuur.

De bedrijven die zijn opgekocht zullen op een andere locatie hun bedrijf doorzetten. Een van de bedrijven heeft een vervangende locatie gevonden in Asten. Hier kunnen ze hun bedrijf verder ontwikkelen en zijn er meer mogelijkheden dan binnen de begrenzing van de EHS. Het andere bedrijf is nog op zoek naar een nieuwe locatie.'

Lees verder >

Omleiding Eeuwselse Loop. Niet opnieuw in de Groote Peel. geschreven op 04 januari 2016

Omleiding Eeuwselse Loop. Niet opnieuw in de Groote Peel.

Europa heeft net als eerder voor de Mariapeel ook voor de Groote Peel subsidie verleend voor het treffen van maatregelen om de hydrologie te verbeteren. Diverse kades en stuwen zullen worden aangebracht. Sloten zullen worden verondiept en waar nodig zal de slootbodem van een stagnerende laag worden voorzien.

Een andere belangrijke maatregel betreft de Eeuwselse Loop. Deze diepe, brede en ook vuile sloot doorsnijdt nu de Groote Peel van zuid naar noord. In de subsidie-aanvraag was voorzien in een omleiding van deze sloot om de Peel heen, ten zuiden van de voormalige vuilnisbelt in de zuidoosthoek en vervolgens langs de weg N279 naar het noorden toe. Zie optie 1 in het kaartje hieronder. De huidige sloot zal worden gedicht. 

Lees verder >

Staatsbosbeheer stort puin in zandweg in Mariapeel geschreven op 04 januari 2016

Staatsbosbeheer stort puin in zandweg in Mariapeel

Staatsbosbeheer (SBB) is bezig met de door Europa gesubsidieerde hydrologische werkzaamheden en het verwijderen van de Amerikaanse bosbessen in de Mariapeel.

Dat verwijderen van die bosbessen gebeurt tot nu toe netjes volgens de afspraken. Maar het spannendste komt nog, want aan het moeilijkste deel van dat werk -de veenputten- moet nog worden begonnen.

Wat niet goed ging is het volgende: we werden getipt dat SBB bezig was om de zandweg langs de Eerste Hoofdwijk in de Mariapeel (die loopt vanaf het voormalige vakantiekamp in Griendtsveen naar het zuiden) te verharden met puin. Ongeveer de helft van de weg was al gebeurd. 

Lees verder >

Stand-still in aantal dieren per regio in Noord-Brabant? geschreven op 04 januari 2016

Stand-still in aantal dieren per regio in Noord-Brabant?

Eind november 2015 verkondigde provincie N.-Brabant in een 'statenmededeling' dat er voorlopig genoeg mestverwerking in de provincie is om aan de landelijke afspraken hieromtrent te kunnen voldoen. Alleen lopende initiatieven voor mestverwerking zullen nog worden afgehandeld.

Ook schreef de provincie: 'de Staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat de systematiek van dierrechten wordt verlaten als de mestverwerking op orde is. Dit betekent dat op dat moment het aantal varkens en kippen in de regio Oost-Brabant / Noord-Limburg weer kan gaan groeien. In bepaalde delen van Brabant heeft de veestapel echter al een omvang bereikt die maatschappelijk niet meer wordt geaccepteerd. Mensen vrezen verdere toename van de veestapel als mestverwerking slaagt en dit zorgt voor veel weerstand tegen mestverwerking. Wij willen in de regio’s met een hoge veedichtheid (Noord- en Zuidoost Brabant, Kempen) waar nodig borgen dat de veestapel niet verder toeneemt. Samen met alle relevante partners in deze regio’s werken wij hiervoor een aanpak uit.' (onze onderstreping).

Lees verder >

Provincie Limburg sjoemelt met intrekkingen geschreven op 25 november 2015

Provincie Limburg sjoemelt met intrekkingen

Van de provincie Limburg hoorden we vorig jaar dat de ammoniakproblematiek binnen enkele jaren opgelost zou worden door de toepassing van steeds emissie-armere technieken. Uiteraard waren wij het toen al niet met die visie eens. Wij stelden: als niet voorkomen wordt dat er in de Peelregio tegelijk met die technieken nog meer dieren gehouden gaan worden, is het niet de oplossing. Zelfs bij gelijk blijvend aantal dieren zijn die technieken al verre van voldoende.

 

Lees verder >

Provincies legaliseren illegale uitbreidingen veehouderij geschreven op 08 november 2015

Provincies legaliseren illegale uitbreidingen veehouderij

De afgelopen twintig jaar heeft de overheid keer op keer geprobeerd om bij de vergunningverlening aan veehouderijen drempelwaardes in te voeren (onder een bepaalde depositie zou geen vergunningplicht nodig zijn) en om uitbreidingen die gedaan waren zonder de vereiste Natuurbeschermingswetvergunning te legaliseren. Doordat de Raad van State de beroepen van WBdP gegrond verklaarde, ging dat telkens niet door.

Nu gebeurt het toch weer opnieuw: met het Programma Aanpak Stikstof worden uitbreidingen zonder Nb-wetvergunning gelegaliseerd t/m maar liefst 2014.Dit terwijl de vergunningplicht Nb-wet voor de Mariapeel al gold in 1976, voor de Deurnese Peel in 1979 en voor de Groote Peel in 1990!

Lees verder >

Waterschap Peel en Maasvallei voert Nieuw Limburgs Peil niet uit geschreven op 31 oktober 2015

Waterschap Peel en Maasvallei voert Nieuw Limburgs Peil niet uit

Op 27-2-'15 verstuurden wij een nieuwsbericht over het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 van het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei. In onze zienswijze op dat plan schreven wij dat de gehanteerde stuwstanden voor de primaire waterschapssloten duidelijk lager waren dan die van het Nieuw Limburgs Peil (NLP).

Het nieuwe Waterbeheerplan is recent vastgesteld. Op onze stelling in onze zienswijze dat hiermee het NLP niet uitgevoerd wordt, is door het waterschap niet gereageerd. Er is enkel geantwoord dat er ten opzichte van het vorige plan in dit opzicht in de praktijk niks gewijzigd wordt.

Lees verder >

Kom op 7 november lekker natuurwerken in de Peel ! geschreven op 31 oktober 2015

Kom op 7 november lekker natuurwerken in de Peel !

Op zaterdag 7 november vindt de jaarlijkse nationale natuurwerkdag plaats. Ook Werkgroep Behoud de Peel doet daar tradietiegetrouw weer aan mee. Doet u ook mee?

Lees verder >

Alweer belangrijke uitspraak Raad van State geschreven op 18 oktober 2015

Alweer belangrijke uitspraak Raad van State

Op 14 oktober 2015 deed de Raad van State alweer een belangrijke uitspraak. Eén kwestie hebben we nu definitief (na al een eerdere uitspraak) verloren: de provincies mogen bij intrekkingen t.b.v. saldering rekenen met hoge, inmiddels niet meer toegestane emissiecijfers.

Lees verder >

Raad van State: "Houd rekening met cumulatief effect" geschreven op 17 oktober 2015

Raad van State: "Houd rekening met cumulatief effect"

Op 7-10-2015 deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een door WBdP ingesteld beroep tegen de door provincie N.-Brabant verleende vergunning aan een veehouderij in Bakel.

Lees verder >

'Rondetafelgesprek' PAS bij provincie Noord-Brabant geschreven op 27 september 2015

'Rondetafelgesprek' PAS bij provincie Noord-Brabant

Op 18 september 2015 was er in het provinciehuis in Den Bosch een 'rondetafelgesprek' over de extra beleidsregels in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die provincie Noord-Brabant op 1 juli onverwacht afkondigde.

De belangrijkste extra beleidsregel is dat rond vier Natura2000-gebieden -waaronder de Peel- bij bedrijven de ammoniakemissie niet toe mag nemen. (Bij het landelijke PAS mag dit wel.)

Voor het 'rondetafelgesprek' waren diverse sprekers uitgenodigd, die elk maximaal drie minuten het woord mochten voeren. Daarna konden de statenleden aan de genodigden vragen stellen. O.a. de BMF, WBdP, ZLTO en twee melkveehouders waren uitgenodigd.

Lees verder >

Uitspraken van de Raad van State geschreven op 13 augustus 2015

Uitspraken van de Raad van State

De Raad van State (RvS) heeft uitspraak gedaan in drie door WBdP ingediende beroepen tegen door de provincie verleende vergunningen Natuurbeschermingswet (Nb-wet) aan veehouderijen:

Lees verder >

Reactie op extra PAS-beleidsregels van provincie N.-Brabant geschreven op 11 juli 2015

Reactie op extra PAS-beleidsregels van provincie N.-Brabant

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof ingegaan. Onverwacht heeft provincie N.-Brabant op 30 juni daarbij direct ingaande extra beleidsregels m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijen aangekondigd.

De belangrijkste extra beleidsregel is dat op vier Natura2000-gebieden, waaronder de Deurnese Peel en de Groote Peel, de directe depositie van stikstof niet toe mag nemen. Dit houdt in dat bedrijven rondom die gebieden geen beroep kunnen doen op de 'ontwikkelingsruimte' in het kader van het PAS.

Lees verder >

Jaarverslag 2012-2014 verschenen geschreven op 27 april 2015

Jaarverslag 2012-2014 verschenen

Ons nieuwe jaarverslag over de periode 2012-2014 is verschenen.

U leest het volledige, uitgebreide jaarverslag in de rubriek Jaarverslag. Ga hiervoor naar deze link.

Een verkorte en de uitgebreide versie staan ook als PDF onder het item PDF Jaarverslagen. Ga hiervoor naar deze link.

 

Lees verder >

Zienswijze betreffende ontwerp Programma Aanpak Stikstof geschreven op 30 januari 2015

Zienswijze betreffende ontwerp Programma Aanpak Stikstof

Na vele jaren is het dan eindelijk zo ver. Het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgesteld en ligt ter inzage t/m 20-2.

Afgelopen jaren heeft WBdP diverse keren naar Kamerleden, statenleden, ambtenaren, etc. gereageerd op de PAS-concepten.

Met het ontwerp PAS dat nu voorligt, is het echter nog erger geworden!

 

Lees verder >

Advies van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel geschreven op 18 januari 2015

Advies van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel

Op 23-8-'14 maakten we ons nieuwsbericht over de commotie die in de streek was opgetreden naar aanleiding van de voorgenomen rigoureuze werkzaamheden van SBB in de Mariapeel.

Wij lieten weten dat de werkzaamheden ook wat betreft WBdP te ver gingen. Om de waterstand in de Mariapeel te stabiliseren waren ons inziens zulke grootschalige ingrepen niet nodig. Zie onder Nieuws - Actueel.

In dat bericht vermeldden we al dat er besloten was om een commissie in te stellen die de voorgestelde maatregelen tegen het licht zou gaan houden en zo nodig bijstellen.

Na een aantal keren intensief met alle partijen te hebben overlegd, heeft deze 'Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel' haar advies op 15-12-2014 aangeboden aan gedeputeerde P.  van der Broeck van provincie Limburg.

Lees verder >

Koninklijke waardering voor Wim van Opbergen geschreven op 23 december 2014

Koninklijke waardering voor Wim van Opbergen

Op vrijdagmiddag 12 december ontving voorzitter Wim van Opbergenn uit handen van burgemeester Hilko Mak van Deurne een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als natuurbeschermer.

Lees verder >

Zienswijze omtrent nieuwe Keur van Waterschap Aa en Maas geschreven op 23 november 2014

Zienswijze omtrent nieuwe Keur van Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas heeft een Ontwerp Keur 2015 en een Ontwerp algemene regels 2015 ter visie gelegd.

 

Werkgroep Behoud de Peel heeft vandaag haar zienswijze daaromtrent ingediend. Kort samengevat komt het er op neer dat we het onbegrijpelijk vinden dat het waterschap voornemens is om buiten de hydrologische bufferzones van de Natura2000-gebieden extra beregeningen uit grondwater vergunningvrij te verklaren. Dit zal de noodzakelijke vernatting van de Peel frustreren.

Onze complete reactie luidt als volgt:

Lees verder >

Beroep NB-wet ammoniak verloren. Toch kansen. geschreven op 16 november 2014

Beroep NB-wet ammoniak verloren. Toch kansen.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is volstrekt onvoldoende. geschreven op 04 oktober 2014

 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is volstrekt onvoldoende.

De reductie die met de PAS kan worden bereikt is slechts marginaal.

Met de PAS beoogt men de ammoniakemissie te beperken door het toepassen van emissie-arme technieken. Men verwacht daarmee landelijk in 2030 een reductie van 10 miljoen kg te bereiken t.o.v. 2010. Dat is een reductie van nog geen 10%. Bovendien wil men 56% daarvan weer uitgeven aan 'ontwikkelingsruimte', zijnde groeimogelijkheden voor de veehouderij!

Lees verder >

Brief: ‘Natuurmonumenten kom in actie tegen PAS’ geschreven op 04 oktober 2014

Brief: ‘Natuurmonumenten kom in actie tegen PAS’

DE PEEL / ’s-GRAVELAND  – Bijna vijftig milieuorganisaties uit heel Nederland hebben Natuurmonumenten per brief opgeroepen dat het hoog tijd is voor een herbezinning van deze grote natuurorganisatie op de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In de brief, gericht aan voorzitter Hans Wijers, wordt gewezen op de natuurschade die de veehouderij al vele decennia aanricht door forse overschrijding van de stikstofdeposities. Volgens de ondertekenaars, waaronder diverse bewoners- en milieuorganisaties in de Peelregio, moet Natuurmonumenten in actie komen richting landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden.

De ondertekenaars wijzen er op dat Natuurmonumenten als grootste en bekendste natuurbeheerorganisatie van Nederland een belangrijke rol speelt in het houden van de overheid aan de verplichting om de stikstofschade te reduceren. ‘Natuurmonumenten is als grootste natuurbeheerder bovendien ook de voornaamste belanghebbende in de aanpak van de stikstofschade, en – anders dan Staatsbosbeheer – politiek onafhankelijk.’ Er bestaat echter grote twijfel over de ernst van de ambities van Natuurmonumenten om deze problemen op de agenda te zetten bij de overheid.

Lees verder >

Rigoureuze werkzaamheden in de Mariapeel geschreven op 23 augustus 2014

Rigoureuze werkzaamheden in de Mariapeel

Er is de laatste weken veel commotie over de werkzaamheden die Staatsbosbeheer (SBB) van plan is om uit te voeren in de Mariapeel.

De maatregelen behelzen het vrijwel volledig omzagen van al het bos, het (grotendeels) afdichten van ongeveer twee derde deel van alle wijken (vroegere turfafvoerkanalen), het volledig dichten van alle sloten en het machinaal verwijderen van Amerikaanse bosbesstruiken.

Voor deze maatregelen is door Europa subsidie toegekend i.h.k.v. ‘Life+’.

Lees verder >

Dit ammoniakbeleid geeft geen PAS! geschreven op 27 april 2014

Dit ammoniakbeleid geeft geen PAS!

Op 24 april 2014 is in de Tweede Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op hoofdlijnen aangenomen. WBdP heeft daarop grote punten van kritiek en denkt niet dat de PAS in deze vorm bij de Raad van State stand zal houden. Hieronder kort samengevat onze reactie op de PAS.

Lees verder >

Meetnet toont aan dat de hoeveelheid stikstof boven de Peel niet is gedaald geschreven op 13 april 2014

Meetnet toont aan dat de hoeveelheid stikstof boven de Peel niet is gedaald

Uit metingen van het RIVM blijkt onder meer dat de ammoniakconcentratie boven de Groote Peel tussen 2005 en 2012 amper is gedaald. De cijfers tonen aan dat de veelgeprezen luchtwassers onvoldoende effectief zijn.

Lees verder >

Peelwerk 2014 geschreven op 31 januari 2014

Peelwerk 2014

Vanaf 1980 t/m 2012 heeft WBdP elk jaar, eens in de 14 dagen op zaterdag, van begin september tot half maart in de Peel gewerkt. In 2013 kwam aan die lange traditie een einde, omdat we er geen vaste coördinator meer voor konden vinden. We deden dit jaar wel nog mee aan de landelijke natuurwerkdag. In 2014 willen we toch proberen om weer vaker te werken. De Peel heeft het hard nodig en het is ook veel te leuk om niet meer te doen.

Lees verder >

Peelgroepen roepen hele regio uit tot ‘overbelast gebied’ geschreven op 13 januari 2014

Peelgroepen roepen hele regio uit tot ‘overbelast gebied’

Bewoners- en milieugroepen uit de Brabantse en Limburgse Peel hebben alle gemeenten en dorpen in deze regio uitgeroepen tot ‘overbelast gebied’. Het milieu en de leefbaarheid in deze plaatsen staat al decennia zwaar onder druk vanwege de enorme veedichtheid en andere problemen veroorzaakt door de intensieve veehouderij. De komende weken gaan de leden van Provinciale Staten van Brabant weer aan tafel om nieuwe ontwikkelruimte te creëren voor de veehouderij. Volgens de Peelgroepen is die ruimte er al lang niet meer. Om dat argument kracht bij te zetten zijn alle gemeenteborden in de Peelregio de afgelopen weken voorzien van het bord ‘Stop! Overbelast gebied’ en gefotografeerd.

Lees verder >

Bericht aan kamerleden over dierrechten en PAS geschreven op 15 december 2013

Bericht aan kamerleden over dierrechten en PAS

We hebben op 12-12 het volgende bericht verstuurd aan de leden van de Vaste commissie van het ministerie van Economische Zaken:

Lees verder >

Brief aan Statencommissie Brabant over PAS geschreven op 15 december 2013

Brief aan Statencommissie Brabant over PAS

WBdP heeft op 12-12 de volgende brief gestuurd aan de leden van de commissies Transitie Stad en Platteland en Ecologie en Ruimte van provincie N.-Brabant:

Lees verder >

Start uitvoering project Koningshoeven natuur geschreven op 01 december 2013

Start uitvoering project Koningshoeven natuur

Deze keer ander nieuws dan gewonnen procedures (WBdP doet veel meer dan dat alleen): De Dienst Landelijk Gebied is gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden van het project Koningshoeven natuur. WBdP neemt deel aan de Uitvoeringscommissie Middengebied van de Streekcommissie Peelvenen (voormalige Landinrichting Peelvenen) en is intensief betrokken geweest bij het opstellen van dit project.

Lees verder >

Provincie Noord-Brabant draait de zaken om! geschreven op 28 november 2013

Provincie Noord-Brabant draait de zaken om!

Gedeputeerde J. van den Hout van provincie N.-Brabant berichtte gisteren (27-11) dat door de recente uitspraken van de Raad van State over de vergunningverlening 'de gewenste transitie naar een duurzame Brabantse veehouderij vertraging op zal lopen'. Door de aanscherping van de vergunningscriteria worden volgens hem ook duurzaam werkende boeren die willen uitbreiden nu belemmerd.

Lees verder >

WBdP wint belangrijke beroepen van provincie Limburg en Noord-Brabant. geschreven op 13 november 2013

WBdP wint belangrijke beroepen van provincie Limburg en Noord-Brabant.

Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) heeft op 13-11 twee belangrijke beroepen bij de Raad van State (RvS) gewonnen. Het ging om vergunningen volgens de Natuurbeschermingswet, die door provincie Limburg en provincie N.-Brabant waren verleend voor uitbreiding van veehouderijbedrijven.

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel stuurt samen met andere Peelgroepen brief aan Eerste Kamer over Meststoffenwet geschreven op 02 november 2013

Werkgroep Behoud de Peel stuurt samen met andere Peelgroepen brief aan Eerste Kamer over Meststoffenwet

Volgens WBdP zal de wet zal leiden tot nog meer dieren in de toch al zeer zwaar overbelaste Peelregio. Dit omdat men de dierrechten wil afschaffen.

Lees verder >

Ammoniak- en stikstofbeleid onvoldoende geschreven op 29 mei 2013

Ammoniak- en stikstofbeleid onvoldoende

DEN HAAG – Het ammoniak- en stikstofbeleid van de Nederlandse overheid is onvoldoende effectief om het verlies aan biodiversiteit te keren. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat deze week is verschenen naar de duurzaamheid van de intensieve veehouderij. Luchtwassers die de ammoniakuitstoot moeten tegengaan, blijken in de praktijk niet volgens voorschrift te functioneren of zijn zelfs helemaal niet geïnstalleerd. Ook de effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden veel te rooskleurig voorgesteld.

Lees verder >

Belangrijk beroep verloren geschreven op 01 mei 2013

Belangrijk beroep verloren

Op 1 mei 2013 verloren we een heel belangrijke zaak. We hadden beroep ingesteld tegen een vergunning van G.S. N-Br. aan een veehouderij in Asten. 

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel stelt dat Europese regels niet worden nageleefd geschreven op 22 maart 2013

Werkgroep Behoud de Peel stelt dat Europese regels niet worden nageleefd

Op 19 maart is bij de Raad van State het beroep behandeld van stg. Werkgroep Behoud de Peel tegen een Natuurbeschermingswetvergunning van provincie N.-Brabant aan een veehouder in Asten.

Lees verder >

Reactie van WBdP op voorstel provincie Noord-Brabant om de Verordening Stikstof Natura2000 af te zwakken. geschreven op 09 maart 2013

Reactie van WBdP op voorstel provincie Noord-Brabant om de Verordening Stikstof Natura2000 af te zwakken.

In de huidige Verordening worden de emissies van verouderde en eigenlijk illegale stalsystemen omgerekend naar een lagere waarde. WBdP vindt het verkeerd dat de provincie daarmee wil stoppen. Door bij de bestaande vergunningen met verouderde, hoge emissiecijfers te rekenen, krijgen die bedrijven bij een nieuwe vergunning onterecht veel meer uitbreidingsmogelijkheden. Ook wil de provincie vergunningen die al vele jaren niet meer gebruikt zijn, gaan gebruiken om ander bedrijven uitbreidingsmogelijkheden te geven door middel van saldering. Naar aanleiding hiervan heeft WBdP onderstaande brief naar de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant gestuurd.

Lees verder >

Provincie Brabant meet met twee maten geschreven op 09 maart 2013

Provincie Brabant meet met twee maten

WBdP heeft aan leden van de commissie ecologie en ruimte van PS N.-Brabant de volgende reactie gestuurd:

Lees verder >

Reactie van Werkgroep Behoud de Peel op de brief van Staatssecr. Dijksma over de PAS. geschreven op 15 februari 2013

Reactie van Werkgroep Behoud de Peel op de brief van Staatssecr. Dijksma over de PAS.

Op 12-2 stuurde Staatsecretaris S. Dijksma van Economische Zaken een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, als reactie op de opmerkingen van WBdP over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De staatssecretaris schrijft o.a.: 'Anders dan de Stichting betoogt is daarbij niet het behalen van de kritische depositiewaarde het doel, maar het uiteindelijk bereiken van een goede stand van instandhouding. Het sneller laten dalen van de achtergronddepositie door middel van de aanvullende generieke landbouwmaatregelen en de herstelmaatregelen dragen aan dit doel bij.' De reactie van WBdP hierop aan de staatssecretaris en kamerleden van de cie. EZ is het volgende:

Lees verder >

WBdP niet enthousiast over het Brabantberaad zorgvuldige veehouderij. geschreven op 13 februari 2013

WBdP niet enthousiast over het Brabantberaad zorgvuldige veehouderij.

Onlangs werd in St. Michielsgestel bovengenoemde conferentie gehouden over de toekomst van de intensieve veehouderij in N.-Brabant. WBdP ziet weinig reden tot tevredenheid over het resultaat.

Lees verder >

Peelgroepen niet naar werkconferentie geschreven op 04 februari 2013

Peelgroepen niet naar werkconferentie

De provincie Brabant wil de intensieve veehouderij meer ruimte geven, terwijl problemen op gebied van leefbaarheid en milieu nog lang niet zijn opgelost. Dat stellen bewoners- en milieugroepen uit de Peel, die om deze reden weigeren deel te nemen aan een bijeenkomst van de provincie komende week in Sint Michielsgestel. MEER INFORMATIE HIEROVER, Klik op de knop "Peelflits" linksboven in uw scherm

Lees verder >

Provincie Limburg verleent na afname weer vergunning voor toename! geschreven op 14 december 2012

Provincie Limburg verleent na afname weer vergunning voor toename!

De provincies moeten bij het verlenen van Natuurbeschermingswetvergunningen aan veehouderijen toetsen of de gevraagde ammoniakuitstoot al in een bepaald referentiejaar aanwezig was. Voor Vogelrichtlijngebieden is dat 1994 en voor Habitatrichtlijngebieden 2004. Na beroepen van o.a. WBdP toetsen de provincies daar in het algemeen goed aan. Provincie Limburg had daarbij onlangs echter wel oogkleppen op: een pluimveehouder in Nederweert vroeg vergunning aan voor een aantal dieren met een ammoniakuitstoot van 8379 kg/jaar. De provincie verleende de vergunning, omdat in het referentiejaar 2004 een milieuvergunning geldig was voor een hogere emissie, namelijk 9396 kg/j.

Lees verder >

Legalisatie veehouderij! geschreven op 30 november 2012

Legalisatie veehouderij!

Provincie Brabant wil uitbreidingen van veehouderijen rond Europese Vogelrichtlijngebieden gaan legaliseren. Volgens WBdP is dat in strijd met de Europese regelgeving.

Lees verder >

WBdP heeft gereageerd op de nieuwe Keur van waterschap Aa en Maas. geschreven op 30 november 2012

WBdP heeft gereageerd op de nieuwe Keur van waterschap Aa en Maas.

Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de rubriek Peelflits. Druk hiervoor op de knop "De Peelflits" linksboven in uw scherm.

Lees verder >

Pleidooi voor regionale stand-still in het aantal dieren geschreven op 23 november 2012

Pleidooi voor regionale stand-still in het aantal dieren

Onze stichting heeft aan gedeputeerden + statenleden van provincie Limburg en Noord-Brabant dringend gevraagd om een regionaal stand-still in het aantal dieren.

Lees verder >

Brief aan 2e Kamer Commissie inzake afschaffing dierrechten en compartimenten geschreven op 23 november 2012

Brief aan 2e Kamer Commissie inzake afschaffing dierrechten en compartimenten

Onderstaande brief is verstuurd aan de Tweede Kamer commissie EZ, waarin we onze mening geven over de discussie over een eventuele afschaffing van dierrechten en compartimenten. MEER ACHTERGRONDINFORMATIE VINDT U IN HET DOCUMENT "VEREISTEN VOOR AMMONIAKRDEUCTIE". Druk hiervoor op de knop "De Peelflits" linksboven in uw scherm.

Lees verder >

lezingenreeks ‘De Peel van oertijd tot heden’ geschreven op 25 oktober 2012

lezingenreeks ‘De Peel van oertijd tot heden’

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven organiseert ism Museum Klok en Peel, heemkundekring de Vonder, heemkundekring HN Ouwerling en stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten een lezingenreeks over de Peel. Meer informatie vindt u in de folder in de rubriek "De Peelflits" de knop links in uw scherm

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel wint beroep tegen beregeningen uit grondwater geschreven op 25 oktober 2012

Werkgroep Behoud de Peel wint beroep tegen beregeningen uit grondwater

We hadden provincie N.-Brabant gevraagd om handhavend op te treden tegen 22 beregeningen uit grondwater rondom de Deurnese Peel en Groote Peel. De reden hiervoor is dat onderzoeken hebben uitgewezen dat het ontrekken van grondwater rondom de Peel leidt tot waterstandsdaling in de Peel.

Lees verder >

Provincie Noord-Brabant wil de Natuurbeschermingswet niet meer handhaven!! geschreven op 11 oktober 2012

Provincie Noord-Brabant wil de Natuurbeschermingswet niet meer handhaven!!

Op 3 oktober 2012 maakte provincie Noord-Brabant openbaar dat het voor haar onmogelijk is om de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) voor veehouderijen uit te voeren. De provincie stelde niet meer te zullen gaan handhaven.

Lees verder >

Ruim helft veebedrijven in Brabant overtreedt milieuregels geschreven op 21 september 2012

Ruim helft veebedrijven in Brabant overtreedt milieuregels

DEN BOSCH – Ruim de helft (53 procent) van de veehouderijen in Brabant houdt zich niet aan de Verordening Stikstof en Natura 2000. In sommige gemeenten ziet het beeld er nog slechter uit. Zo houdt in Veghel (68%), Oss (65%), Boekel (64%), Asten (62%) en Bernheze (59%) van de veebedrijven zich niet aan de wet. Dat blijkt een onderzoek van regionale Milieudiensten in opdracht van de provincie Brabant. Bij 17 procent van de gecontroleerde veebedrijven werden dermate ernstige overtreding vastgesteld dat strafrechtelijke stappen worden overwogen. De Milieudiensten komen tot de conclusie dat “het nog niet goed is gesteld met de naleving in de veehouderijsector.” Op de website van Mens, Dier & Peel staat een uitgebreid artikel over dit rapport.

Lees verder >

Geen deelname aan Peelhorst geschreven op 14 september 2012

Geen deelname aan Peelhorst

De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio hebben besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst, een project van de provincie Brabant om de leefbaarheid in de Peelregio te verbeteren. Volgens de Peelgroepen ligt de focus van dit project nog steeds te eenzijdig op de belangen van de vee- en vleessector. Om die reden hebben de Peelgroepen tijdens gesprekken met de provincie in het voorjaar van 2012 aangedrongen om maatregelen te nemen om op korte termijn tot minimaal een ‘stand still’ van de veestapel te komen.

Lees verder >

PEELWERK SEIZOEN 2012 - 2013 weer van Start! geschreven op 14 september 2012

PEELWERK SEIZOEN 2012 - 2013 weer van Start!

Traditiegetrouw gaat ook deze winter het Peelwerk weer van start.

Lees verder >

Raad van State kritisch over aanpak stikstofdepositie geschreven op 19 juli 2012

Raad van State kritisch over aanpak stikstofdepositie

DEN HAAG – De Raad van State heeft in april een advies uitgebracht over het conceptplan van staatssecretaris Bleker voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit plan is erop gericht om de neerslag (depositie) van stikstofverbindingen (waaronder ammoniak) op natuurgebieden terug te dringen. Werkgroep Behoud de Peel heeft het advies aandachtig bestudeerd en stelt vast dat de Raad van State diverse vraagtekens plaatst bij de opzet, uitvoering, tijdpad en het uiteindelijke effect van dit plan. De Raad van State stelt dat gegarandeerd moet zijn dat Nederland de natuurdoelen van Natura2000 binnen een redelijke termijn zal bereiken en dat de tijd die Nederland daarvoor neemt ecologisch verantwoord moet zijn. Werkgroep Behoud de Peel vraagt zich hardop af hoe de Nederlandse overheid die eis voor de zwaarbelaste Peel (en andere natuurgebieden) waar kan maken.

Lees verder >

Raad van State kritisch over aanpak stikstofdepositie geschreven op 13 juni 2012

Raad van State kritisch over aanpak stikstofdepositie

DEN HAAG – De Raad van State heeft in april een advies uitgebracht over het conceptplan van staatssecretaris Bleker voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit plan is erop gericht om de neerslag (depositie) van stikstofverbindingen (waaronder ammoniak) op natuurgebieden terug te dringen. Werkgroep Behoud de Peel heeft het advies aandachtig bestudeerd en stelt vast dat de Raad van State diverse vraagtekens plaatst bij de opzet, uitvoering, tijdpad en het uiteindelijke effect van dit plan. De Raad van State stelt dat gegarandeerd moet zijn dat Nederland de natuurdoelen van Natura2000 binnen een redelijke termijn zal bereiken en dat de tijd die Nederland daarvoor neemt ecologisch verantwoord moet zijn. Werkgroep Behoud de Peel vraagt zich hardop af hoe de Nederlandse overheid die eis voor de zwaarbelaste Peel (en andere natuurgebieden) waar kan maken.

Lees verder >

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) pakt niets aan geschreven op 23 februari 2012

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) pakt niets aan

In de Tweede Kamer is dinsdag 14 februari 2012 een debat gevoerd over de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Nederlandse overheid denkt met de PAS te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Habitatrichtlijn. Diverse milieu-organisaties uit De Peel, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, twijfelen hier sterk aan. Een nogal taai onderwerp, maar daarom niet minder belangrijk om te lezen!

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel handhaaft bezwaren na ‘mediation’ met provincie N.-Brabant geschreven op 23 februari 2012

Werkgroep Behoud de Peel handhaaft bezwaren na ‘mediation’ met provincie N.-Brabant

Vanaf eind 2010 heeft WBdP diverse bezwaren gemaakt tegen besluiten van G.S. N.-Brabant om toestemming te verlenen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven in de omgeving van de Peel. De provincie nam deze besluiten volgens haar Verordening Stikstof Natura2000.

Lees verder >

Staatsbosbeheer met grof geweld in de Peel bezig geschreven op 08 april 2011

Staatsbosbeheer met grof geweld in de Peel bezig

Met grof geweld heeft Staatsbosbeheer begin dit jaar werk (beheer mag je dit niet meer noemen) uitgevoerd in de Peel.

Lees verder >

Nieuw overzicht van ons ammoniakwerk geschreven op 18 november 2010

Nieuw overzicht van ons ammoniakwerk

De ammoniakproblematiek speelt al zeer veel jaren. Steeds maar weer worden er geen, halfslachtige of zelfs averechtse maatregelen genomen. Zijn er eens een keer wel goede maatregelen, dan worden ze snel weer afgeschaft.

Lees verder >

Vergunningen ongrijpbaar -rechtszaken dreigen. geschreven op 20 oktober 2010

Vergunningen ongrijpbaar -rechtszaken dreigen.

Natuurbeschermingsvergunningen voor uitbreiding van veehouderijen zijn ongrijpbaar geworden. Werkgroep ‘Behoud de Peel’ keert zich tegen de nieuwe toedeling van milieurechten door de provincie aan boeren. Rechtzaken zijn op komst.

Lees verder >

Het Peelwerk is weer begonnen geschreven op 01 oktober 2010

Het Peelwerk is weer begonnen

De vrijwilligers van Werkgroep Behoud de Peel gaan al sinds 1980 elke 14 dagen in najaar en winter aan de slag om het hoogveen van de Peel weer nat, voedselarm en open te krijgen. Op zaterdag 25 september begonnen we al met ons 31e seizoen. Het was toen iets meer dan 30 jaar geleden dat we met het Peelwerk zijn begonnen. De allereerste keer Peelwerk was al op 13 september 1980!

Lees verder >

Nationale Natuurwerkdag: 6 november 2010 geschreven op 01 oktober 2010

Nationale Natuurwerkdag: 6 november 2010

"Steeds meer mensen maken werk van de Natuurwerkdag, de grote ‘opknapbeurt’ van het Nederlandse landschap. Dit jaar vindt de Natuurwerkdag voor de tiende keer plaats op zaterdag 6 november 2010.

Lees verder >

Programmatische Aanpak Stikstof geschreven op 20 september 2010

Programmatische Aanpak Stikstof

DEURNE - Werkgroep Behoud de Peel was uitgenodigd bij het rondetafelgesprek op 9 september 2010 over de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof in de Tweede Kamer. Wij hebben de volgende reactie gegeven. In het PAS-rapport staat dat het verminderen van de veestapel veel minder kosteneffectief is dan het treffen van technische maatregelen. Voor het eerste wordt dan ook niet gekozen.

Lees verder >

Programmatische Aanpak Stikstof geschreven op 10 september 2010

Programmatische Aanpak Stikstof

Werkgroep Behoud de Peel was uitgenodigd bij het rondetafelgesprek op 9 september 2010 over de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof in de Tweede Kamer. Wij hebben de volgende reactie gegeven:

Lees verder >

Nederland negeert Europese richtlijnen. geschreven op 06 september 2010

Nederland negeert Europese richtlijnen.

Door de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn de afgelopen weken diverse uitbreidingen van veehouderijbedrijven, waarbij de uitstoot van ammoniak toenam, gelegaliseerd tot 7-12-2004. Voor deze uitbreidingen was geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet aangevraagd.

Lees verder >

Nieuwe website online geschreven op 08 augustus 2009

Nieuwe website online

De nieuwe website van Stichting Werkgroep Behoud de Peel is vanaf zaterdag 8 augustus 2009 online.

Lees verder >

Geen goedkeuring voor verplaatsing motorcrossterrein Circuit de Peel in Venray geschreven op 21 juli 2009

Geen goedkeuring voor verplaatsing motorcrossterrein Circuit de Peel in Venray

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan dat de verplaatsing van het motorcrossterrein 'Circuit de Peel' mogelijk maakt. In een uitspraak van vandaag (21 juli 2009) heeft de Raad van State de Milieufederatie Limburg in het gelijk gesteld en het eerdere goedkeuringsbesluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg vernietigd.

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel trekt zich terug uit gesprekken rond Natura2000 geschreven op 09 juli 2009

Werkgroep Behoud de Peel trekt zich terug uit gesprekken rond Natura2000

De Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft zich teruggetrokken uit de besprekingen die verband houden met Natura2000. Lees hieronder de brief die de stichting hierover heeft verzonden aan minister Verburg. Klik op de brief om hem volledig te openen [pdf - 74 Kb].

Lees verder >

Jaarverslagen geschreven op 01 januari 2009

Jaarverslagen

Donateurs van Stichting Werkgroep Behoud de Peel krijgen elk jaar het jaarverslag in gedrukte vorm toegestuurd. Digitaal beschikbare jaarverslagen kunnen vanaf deze pagina worden gedownload als PDF-bestand.

Lees verder >

Megastallen: alleen maar nóg meer varkens geschreven op 08 december 2008

Megastallen: alleen maar nóg meer varkens

Onze stichting is opgericht om de natuurwaarden in de Peel te beschermen en dus voeren we actie tegen de intensieve veehouderij en haar ammoniakuitstoot. We zullen ons als stichting echter zo min mogelijk inlaten met de discussie over megastallen, vooral voor zover daarbij aspecten zoals stank, verspreiding van fijnstof en enge ziektes aan de orde komen. Dat zijn eerder op de mens gerichte zaken en daarin hebben zich weer andere groepen gespecialiseerd. Toch mag het bouwen van megastallen er voor ons niet toe leiden dat in de Peel steeds meer varkens worden gehouden. De neerslag van stikstof in het kwetsbare natuurgebied is al veel te groot. Hieronder de tekst van een ingezonden brief naar het Eindhoven Dagblad.

Lees verder >

Hoezo, Stand-Still? geschreven op 28 februari 2008

Hoezo, Stand-Still?

Zoals bekend is de Peel een natuurgebied dat (in bijzondere mate) afhankelijk is van een gezonde waterhuishouding. Al sinds tientallen jaren is de grondwaterstand overal in de zandgebieden sterk aan het dalen, o.a. doordat landbouwers steeds grotere hoeveelheden grondwater oppompen om daarmee hun gewassen te beregenen.

Lees verder >

Circuit de Peel bij Venray gaat op slot! geschreven op 10 januari 2008

Circuit de Peel bij Venray gaat op slot!

De gemeente Venray mag van de Rechtbank in Roermond komend seizoen geen activiteiten meer toestaan op circuit De Peel. De Milieufederatie Limburg, Werkgroep Behoud de Peel, een groep omwonenden en anderen zijn daarmee in het gelijk gesteld in hun bezwaren tegen een weinig doortastend handhavingsbesluit dat het circuit nog de tijd gaf tot in december 2008.

Lees verder >

Ons standpunt over de Ammoniakmaatregelen in verband met Natura2000 geschreven op 28 december 2007

Ons standpunt over de Ammoniakmaatregelen in verband met Natura2000

Rond de Peel liggen al sinds jaren zóveel varkens- en kippenboerderijen, dat ze samen veel meer vuile lucht uitblazen en laten neerslaan op de Peel dan nog gezond is voor een normale ontwikkeling van een typisch 'voedselarm' en door Europa beschermd natuurgebied. Ook veehouderijen op grotere afstand dragen daar overigens veel aan bij.

Lees verder >

Werkgroep Behoud de Peel ten strijde tegen illegale beregening geschreven op 26 december 2007

Werkgroep Behoud de Peel ten strijde tegen illegale beregening

Eén van onze medewerkers steekt een groot deel van zijn tijd in een projectmatige actie om, al dan niet via de rechter, te zorgen dat de overheid haar taken wat betreft het grondwaterbeheer rond de Peelgebieden serieus genoeg neemt. In Limburg heeft dat al de nodige resultaten opgeleverd. Hieronder de tekst van een persbericht, waarin we aankondigen de actie uit te breiden naar de provincie Brabant.

Lees verder >

Afschot zwijnen? Liever niet in de Peel! geschreven op 06 december 2007

Afschot zwijnen? Liever niet in de Peel!

Tot onze grote verbazing en teleurstelling vernamen we bij Stichting Werkgroep Behoud de Peel enige tijd geleden dat Staatsbosbeheer, wellicht onder druk van bezorgde boeren, heeft toegestemd in het oprichten van hoogzitten in de Groote Peel, vanwaar de faunabeheerders wilde zwijnen willen afschieten.

Lees verder >

Uitbreiding van Nederweertse veehouderij leidt wel degelijk tot schade aan Weerterbos geschreven op 04 december 2007

Uitbreiding van Nederweertse veehouderij leidt wel degelijk tot schade aan Weerterbos

Milieufederatie en Werkgroep Behoud de Peel gaan opnieuw in beroep tegen Nederweerts kippenbedrijf.

Lees verder >

Uitkijken met uitkijktorens! geschreven op 29 november 2007

Uitkijken met uitkijktorens!

We hebben vernomen dat de gemeente Deurne nadenkt over een wens uit het dorp Liessel een uitkijktoren te laten bouwen met zicht op de Peel. De Werkgroep heeft in beginsel niet zo’n moeite met deze vorm van natuurgenot, maar vreest de gevolgen van een minder doordachte locatiekeus.

Lees verder >