peelwbosbes-uitsnede

Beheer

Ondanks al het ontwateren en turfsteken is de Peel van tegenwoordig nog steeds de moeite waard. Het natte, voedselarme karakter bleef in de Peelrestanten grotendeels behouden. Nog steeds groeien er planten in die horen bij een hoogveen, zoals bijvoorbeeld veenmossen. Een bordje 'beschermd' erbij zetten is echter niet genoeg. Door het turfsteken is een groot deel van de 'natte spons' met het watervasthoudende vermogen verdwenen. Wanneer het gebied aan zijn lot overgelaten wordt, zal het steeds verder uitdrogen en dicht groeien met bomen. Beheer is daarom noodzakelijk om de zeldzame natuurwaarden te behouden en te herstellen.

In 1980 is Werkgroep Behoud de Peel, met hulp van vrijwilligers, met dat beheerswerk in de Deurnese Peel begonnen en doet dat nu nog steeds. In de Groote- en Mariapeel gebeurt vergelijkbaar beheer door Staatsbosbeheer. (Zie voor informatie over over eigendom en beheerders van de Peelgebieden de pagina Bescherming - Werkgebied.)

Het belangrijkste werk is het afdammen van de oude afwateringssloten en de wijken. De waterstand is hiermee flink verhoogd. Een ander deel van het werk bestaat uit het zagen en kappen van berkenbomen, die er als gevolg van de verdroging zijn gaan groeien. Het vroegere open landschap komt zo deels weer terug. Sommige delen van het gebied worden begraasd door schapen of koeien, om te proberen boom- en grasgroei weg te houden en heide terug te krijgen. Met dit beheerswerk zijn duidelijk resultaten geboekt. Grote delen van het gebied zijn na de droogte van de verveningstijd weer flink natter en wijdser geworden, zodat echte peelplanten als struik- en dophei, veenpluis, wollegras en veenmos weer terugkeren.

Zolang er sprake is van vermesting en verdroging is Peelwerk noodzakelijk om het karakter van het natuurgebied zoveel mogelijk te behouden. Op de onderliggende pagina's wordt uiteengezet wat wordt verstaan onder Peelwerk, en waarom het nodig is. En mocht u na lezing denken: dat lijkt me leuk om te doen: er zijn altijd Peelwerkers nodig!