EHS - De Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur of EHS vormt de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het bestaat uit een samenhangend netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland, op verzoek van het Rijk concreet begrensd door de provincies. De EHS stamt uit 1991 en begon als onderdeel van het Natuurbeleidsplan van het ministerie van VROM. De strategie bestaat vooral uit verwerving, met name het vergroten van gebieden door aankoop van in- of tussengelegen landbouwgronden en het bevorderen van onderlinge samenhang eveneens door aankoop van landbouwgrond of door aanleg van Ecologische Verbindingszones.


Werkgroep Behoud de Peel is intensief betrokken geweest bij het begrenzen van de EHS in de Peelvenen. 
Wij lieten ons daarin met name leiden door onze zogenaamde Verheven Peel visie. Kern van deze visie was vooral het stevig aaneensmeden en goed afronden van het complex Deurnese Peel-Mariapeel.
We boekten een vrij goed resultaat, jammer was alleen dat de overheid het niet aandurfde om een smalle strook met enkele tientallen woonhuizen in het geheel op te nemen.
 
Op de site van de provincie Brabant vinden we een gedetailleerde en interactieve kaart die ook informatie geeft over het te voeren beheer (Natuurdoeltypen). Behalve de EHS kent de provincie Brabant ook de GHS of Groene Hoofdstructuur, die de EHS op veel plaatsen omringt. Het kan zowel gebieden betreffen met eigen waarden, als gebieden waarvan de waarde bepaald wordt door de ligging ten opzichte van de belangrijkste natuurgebieden. Vaak gaat dat natuurlijk samen.
 
In Limburg kent men als bescherming en aanvulling op de EHS de Provinciale Ontwikkelingszone Groen of POG, te vergelijken met de Brabantse GHS. Zie hiervoor de website van de provincie Limburg: de Plankaart Noord [pdf - 21 Mb] en Plankaart Midden [pdf - 23 Mb].
 
Binnen de grenzen van ons langlopende project 'de Verheven Peel' volgen we het proces van aankoop en inrichting op de voet. Aan de rechterzijde van deze pagina ziet u een kaartje met de stand van zaken in 2005. Sindsdien heeft het Rijk een belangrijke aankoop gedaan in de landbouwenclave tussen Mariapeel en Deurnese Peel (gronden van de Willem III-hoeve). Interessant was ook de aanvullende aankoop van een gebiedje dat in zuidelijke richting (en dus aan de andere kant van de provinciegrens) direct aansluit bij het Molentje en aanvankelijk niet was 'begrensd'. Onze stichting heeft sterk voor deze aankoop gepleit, omdat daarmee een qua waterhuishouding mooi afgeronde eenheid kon ontstaan.