Natura 2000

Natura2000 vormt de kern van het Europese natuurbeleid. Het bestaat uit een samenhangend netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa, op verzoek van de Europse Unie aangewezen door de lidstaten.

 
In Natura2000 worden verschillende beschermende Europese richtlijnen gebundeld, namelijk de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Het oude nationale stelsel van natuurbeschermingswet-gebieden is opgenomen binnen Natura2000. In verband met Natura2000 heeft Nederland zijn Natuurbeschermingswet herzien, maar de begrenzingen en de beschermende bepalingen van de oude natuurbeschermingswet daarbinnen zijn onverminderd van kracht gebleven. Los van N2000 geldt voor sommige 'wetlands' ook nog de conventie van Ramsar van 1975.
 
Meer informatie
Hieronder de links naar de documenten op de website van het ministerie van LNV met ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura2000-gebieden in de Peel en de bijbehorende kaarten. De kaarten laten in één oogopslag zowel de omvang zien van N2000 zelf als de eerder aangewezen Beschermde Natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten, Habitat-richtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden.