Weidevogels

De belangrijkste weidevogels van de Peel en randgebieden zijn de Grutto (Limosa limosa), Wulp (Numenius arquata), Scholekster (Haematopus ostralegus) en natuurlijk de Kievit (Vanellus vanellus).


Grutto - Foto: © Otto Plantema

Grutto
De Grutto komt in maart/april terug uit Spanje en noordwest Afrika, in grote groepen. Na enkele weken verspreiden zich de paartjes. Favoriete broedplaatsen zijn ruige weilanden, waar in voorjaar niet gemaaid wordt. De nesten - en later de pullen - zijn dan aan het oog onttrokken voor predatoren als vos, reiger en  dergelijke. Door het verdwijnen van geschikte weilanden, en te vroeg maaien, is in Nederweert (veruit de belangrijkste broedplaats in Limburg/Brabant) het gruttobestand de laatste 30 jaar teruggelopen van ca 300 naar ca 20 paren. Momenteel is de beste plek om grutto’s te zien in de regio de ruige weilanden aan de Moostdijk/Kampersweg in Nederweert. Ook broeden er nog op de oude landingsbaan van vliegbasis de Peel bij Venraij.

Wulp - Foto: © Otto Plantema

Wulp
De Wulp is een opvallende grote bruine vogel met een lange gekromde snavel. De melodieuze, lang aangehouden zang van de Wulp doet weemoedig aan en draagt ver. Het gaat het minder slecht met de Wulp dan met de Grutto, hoewel deze soort wonderlijk genoeg veel broedgebieden op weilanden en open heideterreinen verlaten heeft voor ... maïsvelden.

Scholekster
De Scholekster is van huis uit een kustvogel, en als weidevogel een betrekkelijke nieuwkomer die zich geleidelijk verder verspreid.

Kievit
De Kievit is wel de bekendste weidevogel van ons land. Het gaat vrij goed met ze omdat de Kievit - anders dan de meeste andere weidevogels - goed weet te profiteren van intensief gebruikt en zwaar bemest gebied en net zo makkelijk in akkers broedt als op weiden.


Kievit - Foto: © Otto Plantema

Terug naar fauna;