img0605-kl-2

Het laatste peel nieuws

Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

Voor de zekerheid hebben we gemeente Venray laten weten dat de plannen van een projectontwikkelaar voor windmolens, op korte afstand van Mariapeel/Grauwveen, vanwege de Natuurbeschermingswet weinig kans van slagen zullen hebben. Een projectontwikkelaar uit Enschede had plannen om 8 tot 10 windmolens te plaatsen in het agrarisch gebied 'de Oirlosche Peel', nabij Ysselsteyn (locaties ruwweg aangegeven op plaatje). Begin vorig jaar liet gemeente Venray weten dat ze deze locatie niet geschikt achtte. Onlangs vernamen we echter dat er door de projectontwikkelaar toch opnieuw pogingen gedaan worden om het plan door te zetten. Ondanks het feit dat de gemeente zich eerder al hiertegen had uitgesproken, hebben wij gisteren, samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg, voor de zekerheid toch aan het College van B&W en de gemeenteraad van Venray het volgende laten weten:
16 oktober 2016
Reactie op ontwerp Natuurvisie van provincie Limburg

Reactie op ontwerp Natuurvisie van provincie Limburg

Met de natuur lijkt alles wel goed te komen als je de ontwerp Natuurvisie 2016 van provincie Limburg doorleest.  (Zie: http://www.limburg.nl/Actueel/Bekendmakingen/2016/Juli_2016/Ontwerp_Natuurvisie_Limburg_2016_ter_inzage?highlight=natuurvisie) Zo schrijft de provincie 'dat de grote opgaven rond de Peelgebieden, gericht op het mogelijk maken van vernatting van deze gebieden, zijn gerealiseerd en dat bij andere Peelrestanten, zoals Sarsven en de Banen nog een beperkte opgave ligt.' Dat is wel heel erg optimistisch. Misschien dat de provincie bedoelt dat de EHS (ecologische hoofdstructuur: nieuwe natuur; te verwerven landbouwgronden) rondom de Peel al vrijwel volledig is aangekocht. Maar dan vergeet de provincie er bij te vermelden dat er aan de Limburgse kant van de Peel erg weinig EHS is begrensd, duidelijk minder dan aan de Brabantse kant en veel te weinig om de Peel afdoende te kunnen vernatten. De provincie 'vergeet' ook om er bij te vermelden dat ze in 2014, bij de vaststelling van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg), ook nog eens delen van de oorspronkelijk aangewezen EHS heeft geschrapt.  
07 augustus 2016
Beroep gewonnen. Provincie moet toetsen aan Vogelrichtlijn

Beroep gewonnen. Provincie moet toetsen aan Vogelrichtlijn

Op 27-7 deed de Raad van State (RvS) uitspraak in een beroep van WBdP betreffende de vergunning Natuurbeschermingswet (Nb-wet) aan een rundveehouderij op korte afstand van het Peelrestant het Zinkske in Deurne. Provincie N.-Brabant stelde dat de uitbreiding van de veehouderij niet getoetst hoefde te worden aan 1994, het jaar dat volgens de RvS als referentie geldt voor de Europese Vogelrichtlijn (Vr). Volgens de provincie zou het met de vogels sinds 1994 niet slechter zijn gegaan en is de stikstofdepositie ten opzichte van dat jaar gedaald. De provincie nam 7-12-2004 als referentiedatum (volgens haar de datum voor de Habitatrichtlijn) en ten opzichte daarvan betrof de aanvraag voor een Nb-wetvergunning geen toename. WBdP ging hiertegen in beroep, omdat volgens ons de stikstofdepositie ondanks de daling nog steeds veel te hoog is en omdat de stelling dat de vogels niet achteruit zijn gegaan niet toepasbaar is. De RvS vernietigde de vergunning.
31 juli 2016

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL45INGB0005356520 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.