img0605-kl-2
                    https://www.facebook.com/Behoud-de-Peel-1239676169459920/                                                                                                                                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling                                                                      

Het laatste peel nieuws

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

Onze nieuwsbrief van 18-6 ging over de droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Hierbij enkele aanvullingen daarop: De ons inziens prima Brabantse 'Visie op klimaatadaptatie' is te vinden via deze link: https://tinyurl.com/y8zla95p Zeer het bekijken waard is ook de 'Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap' van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Heel veel van onze vorige nieuwsbrief (plus nog extra info) is hier op één figuur gebundeld: zie https://tinyurl.com/yawan6tz  
28 juni 2020
Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie

Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie

In dit nieuwsbericht zetten we (nog maar weer eens) aan de hand van diverse rapporten uiteen hoe groot de invloed is van het beregenen uit grondwater voor de waterstand in de Peel en in andere natuurgebieden: invloeden tot 50 cm en hele kwelsystemen vallen droog. In het tweede deel van het bericht laten we diverse maatregelen en oplossingsrichtingen de revue passeren. Ofwel: de noodzaak tot en de manier om te komen tot klimaatadaptatie. Kort samengevat (ook dat schreven we al vaker) komt het er op neer dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden en dat daartoe forse systeemveranderingen vereist zijn. Maar ook dat het in ieders belang is om dat te doen!
20 juni 2020
Reactie op Wet stikstofreductie

Reactie op Wet stikstofreductie

Op 8-6 heeft WBdP gereageerd op het wetsvoorstel stikstofreductie.
09 juni 2020

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.