img0605-kl-2
                    https://www.facebook.com/Behoud-de-Peel-1239676169459920/                                                                                                                                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling                                                                      

Het laatste peel nieuws

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak

Update van WBdP en de strijd tegen ammoniak

In 2019 stuurden we aan onze nieuwsvolgers het overzicht van onze bijna 40-jarige strijd tegen de ammoniak-emissie en de dientengevolge veel te hoge stikstofneerslag in de Peel. Dat overzicht stopte bij het Arrest van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof. We hebben het nu bijgewerkt met de inmiddels beruchte RvS-uitspraak van mei 2019 op onze PAS-beroepen.  
23 november 2021
Project Leegveld is in uitvoering

Project Leegveld is in uitvoering

Menigeen maakt zich ongerust over de 'verwoesting' als gevolg van de werkzaamheden in de Deurnese Peel i.h.k.v. het Project Leegveld. Ook WBdP is niet onverdeeld gelukkig met (de uitvoering van) het plan.
26 oktober 2021
Duitse milieuprijs voor Hans Joosten

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten

Hoogveendeskundige Hans Joosten heeft de milieuprijs van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt gekregen.
10 oktober 2021

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.