img0605-kl-2
                    https://www.facebook.com/Behoud-de-Peel-1239676169459920/                                                                                                                                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling                                                                      

Het laatste peel nieuws

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is weer gereed!
28 maart 2020
WBdP onderschrijft brief van MOB over 'verleasen' van stikstof

WBdP onderschrijft brief van MOB over 'verleasen' van stikstof

In onze reactie op de 'Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek' (zie onze nieuwsbericht van 15-2) reageerden we (o.a.) op het plan van de minister om het 'verleasen' van stikstof mogelijk te gaan maken. Een ondernemer zou een deel van de niet benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kunnen stellen aan een andere initiatiefnemer, voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
08 maart 2020
 Kamerbrief over meten en berekenen van stikstof. Gegevens van RIVM van voldoende kwaliteit.

Kamerbrief over meten en berekenen van stikstof. Gegevens van RIVM van voldoende kwaliteit.

In november 2019 heeft de minister van LNV het 'Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof' ingesteld om te toetsen of de gebruikte methodes voor het bepalen van de stikstofdepositie van het RIVM voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit omdat daar met name door boerenorganisaties aan werd getwijfeld.
08 maart 2020

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.