img0605-kl-2

Het laatste peel nieuws

Regionaal stand-still in aantal dieren in Brabant?

Regionaal stand-still in aantal dieren in Brabant?

Provincie N.-Brabant kondigde in november 2015 aan dat ze ‘waar nodig' wilde borgen dat de veestapel niet verder toeneemt. De provincie schreef: 'In bepaalde delen van Brabant heeft de veestapel een omvang bereikt die maatschappelijk niet meer wordt geaccepteerd. Mensen vrezen verdere toename van de veestapel als mestverwerking slaagt en dit zorgt voor veel weerstand ...'. Samen met 'alle relevante partners' zou de provincie daartoe een aanpak uitwerken. Onderdeel van die aanpak was een ‘dialoog’. Vertegenwoordigers van diverse geledingen werden gevraagd om met elkaar voor de problematiek van mestverwerking en veedichtheid tot een oplossing te komen. Naast de dialoog werden werkgroepen van deskundigen ingesteld, die concrete voorstellen moesten zien uit te werken: o.a. een werkgroep mestbewerking en een werkgroep veedichtheid. Voor alle stukken zie:http://www.brabantse-agrofood2020.nl/Mest/opbrengst+dialoog+nieuw+mestbeleid/default.aspx#folder=630473
09 november 2016
Zienswijze ontwerp Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Zienswijze ontwerp Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Op 14 oktober heeft Werkgroep Behoud de Peel een zienswijze ingediend betreffende het ontwerp Natura2000-Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel.  Een korte samenvatting daarvan is dat het Beheerplan te weinig maatregelen bevat om hoogveen te kunnen ontwikkelen. Met name wordt te weinig gedaan aan vernatting rondom de bestaande natuur, waardoor de waterstandsfluctuaties in de Peel veel te groot blijven. Ook schiet het plan ernstig tekort m.b.t. de verlaging van de ammoniakemissie uit de landbouw, waardoor de stikstofdepositie in de Peel amper of zelfs niet zal dalen. De planmaatregelen zijn in ieder geval onvoldoende om de illegale beregeningen uit grondwater als 'bestaand gebruik' aan te merken. Een uitgebreidere samenvatting van onze zienswijze vindt u hieronder.
30 oktober 2016
Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

Voor de zekerheid hebben we gemeente Venray laten weten dat de plannen van een projectontwikkelaar voor windmolens, op korte afstand van Mariapeel/Grauwveen, vanwege de Natuurbeschermingswet weinig kans van slagen zullen hebben. Een projectontwikkelaar uit Enschede had plannen om 8 tot 10 windmolens te plaatsen in het agrarisch gebied 'de Oirlosche Peel', nabij Ysselsteyn (locaties ruwweg aangegeven op plaatje). Begin vorig jaar liet gemeente Venray weten dat ze deze locatie niet geschikt achtte. Onlangs vernamen we echter dat er door de projectontwikkelaar toch opnieuw pogingen gedaan worden om het plan door te zetten. Ondanks het feit dat de gemeente zich eerder al hiertegen had uitgesproken, hebben wij gisteren, samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg, voor de zekerheid toch aan het College van B&W en de gemeenteraad van Venray het volgende laten weten:
16 oktober 2016

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL45INGB0005356520 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.