img0605-kl-2
                    https://www.facebook.com/Behoud-de-Peel-1239676169459920/                                                                                                                                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling                                                                      

Het laatste peel nieuws

 Handhavingsverzoeken veehouderijen

Handhavingsverzoeken veehouderijen

Begin dit jaar stuurden we aan provincie Limburg een brief betreffende handhavingskwesties. Het betrof tien veehouderijbedrijven die van G.S. een vergunning Wet natuurbescherming hadden gekregen op basis van het Programma Aanpak Stikstof. Vanwege beroepen van WBdP zijn deze vergunningen vernietigd. Bij deze bedrijven hebben wij aanwijzingen dat de uitbreiding gerealiseerd is, ondanks het feit dus dat de gevraagde vergunning daarvoor niet is verkregen. (Ter verduidelijking: een vergunning is pas definitief verleend als er geen beroep tegen is ingesteld, of als dat beroep ongegrond is verklaard. Wanneer een ondernemer gedurende de proceduretijd alvast start met de uitbreiding/wijziging, dan is dat op eigen risico.)
22 mei 2020
De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten

De Peelbrand in perspectief - een blik van buiten

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht besteed aan de enorme brand in de Deurnese Peel.  Wat ons daarbij verbaasde is dat sommigen menen dat verdere vernatting van de Peel, waar WBdP al jaren voor pleit, niet zou helpen tegen/bij brand. Wij houden vol dat meer vernatting de enige remedie is. Het kan zijn dat bij ongunstige omstandigheden (droge toplaag, harde wind) een grote brand niet altijd te voorkomen valt, maar de gevolgen ervan zijn dan veel geringer. Een echt nat hoogveen brandt slechts zeer zelden. En als het eens brandt, dan heeft het amper negatieve effecten. 
05 mei 2020
 Rampzalige brand in Deurnese Peel!

Rampzalige brand in Deurnese Peel!

Vrijwel iedereen zal het in het nieuws hebben gezien: een enorme brand in de Deurnsee Peel. De gevolgen zijn enorm, vanwege de directe schade aan dieren en vegetatie, maar ook omdat brand het voedselarme karakter van het gebied langdurig aantast. Het enige dat er op zit om zoiets in het vervolg te voorkomen, of in ieder geval de gevolgen er van te verminderen, is meer vernatting.
25 april 2020

Wie is Stichting Werkgroep Behoud de Peel?

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Steun Stichting Werkgroep Behoud de Peel

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL25 TRIO 0338 4953 47 t.n.v. Stg. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne.

Meer informatie

BESCHERMING EN BEHEER

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Daardoor werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.

 

JAARVERSLAGEN

Als u op de overschrijving uw volledige adresgegevens vermeldt ontvangt u elk jaar ons jaarverslag. Onze jaarverslagen zijn zeer informatief en vormen dé bron bij uitstek voor wie meer wil weten over onze werkzaamheden.

De jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand beschikbaar op de pagina Jaarverslagen.