Ons werkgebied

Het Werkgebied van Werkgroep Behoud de Peel betreft met name de restanten van de hoogveenmoerassen in de Peel en hun omgeving en voor sommige doelen ook de gemeenten waarin die gebieden liggen. Het gaat daarbij zowel om een aantal zeer uitgestrekte, als enkele kleinere natuurgebieden.

peelreservaten werkgroep behoud de peel klein

De Groote Peel en het complex Deurnese Peel/Mariapeel zijn zeer uitgestrekt met circa 1.700 en 2.600 hectare. Beide gebieden zijn vrijwel geheel in eigendom van het rijk (Staatsbosbeheer) en maken deel uit van het Europese Natura2000 systeem. Van de Deurnese Peel maakt ook het apart gelegen ruim 100 hectare grote gebied de Bult deel uit. Het gebied Sarsven en de Banen (inclusief De Kwegt en Schoorkuilen), eigendom van de stichting het Limburgs Landschap, is met circa 200 hectare eveneens klein, maar heeft bijzonder grote natuurwaarden waardoor het ook deel uitmaakt van Natura2000.

De andere ‘Middenlimburgse Peelrestanten’ – alle in de omgeving van het kanaal Noordervaart (lijn Nederweert-Eind – Beringe) gelegen, zoals de Zoom en de Grote en Kleine Moost – zijn eigendom van Staatsbosbeheer. De Heidsche Peel (ook Staatsbosbeheer) is een zwaar versnipperd, maar toch nog erg waardevol gebied van ongeveer 200 hectare in het zuidwesten van de gemeente Venray, niet ver van de Bult. In de gemeente Gemert-Bakel liggen nog twee kleinere Peelgebiedjes: de Klotterpeel (een vennetje, ook van Staatsbosbeheer) en de heide aan de oostrand van de Stippelberg (eigendom van Natuurmonumenten). Ook de terreinen van Vliegbasis de Peel, op de grens van Venray en Gemert-Bakel, herbergen nog veel Peel-achtige natuurwaarden. Voor wat betreft de ammoniakuitstoot (Stikstof) beoordelen we de gevolgen van veehouderijen rondom de Peelreservaten.

Vanwege ondermeer tijdsgebrek beperken we ons tot ruwweg het gebied tot op 10 kilometer afstand van de Natura2000-gebieden Sarsven/de Banen, Groote Peel en Deurnese Peel/Mariapeel (beoordeling op vergunningplicht Nb-wet en op naleving van art. 3 Wet Ammoniak en Veehouderij en de IPPC-richtlijn). Deze zone is iets groter dan vroeger. Omdat we constateren dat de overheid nog steeds de Nb-wet en de IPPC-richtlijn naleeft, en omdat uit de nieuwste onderzoeken gebleken is dat de ammoniakdepositie afkomstig is uit een grotere regio dan eerst werd gedacht, hebben we onlangs ons werkgebied uitgebreid naar de afstand waarop de ammoniakdepositie op de Peel met de huidige technieken nog berekenbaar is. Dat is ongeveer 10 kilometer.

Dit gebied omvat de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel (alleen het oorspronkelijke Bakel en Milheeze), Helden, Leudal (het oorspronkelijke Heythuysen, sinds begin 2009 ook een deel van de voormalige gemeente Roggel), Horst aan de Maas (alleen het oorspronkelijke Horst), Meijel, Nederweert, Sevenum en Venray. Sinds enkele jaren is daar een deel van de gemeente Someren aan toegevoegd.

In dezelfde Peelgemeenten, uitgezonderd Someren, volgt en beoordeelt de stichting ook al jarenlang alle voor de Peel relevante ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer wat betreft de bestemmingsplannen voor het buitengebied.