Over ons

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

De feitelijke bezigheden van de stichting betreffen het adviseren bij het opstellen van overheidsplannen zoals het landinrichtsplan Peelvenen, de GGOR-waterhuishoudingsplannen, het Natura2000 Beheerplan voor vier verschillende gebieden, een ammoniakplan voor Natura2000 en nog veel meer.
We geven voorlichting door het opzetten van deze website, het bemannen van stands op natuurmarkten en dergelijke en het geven van rondleidingen. We leiden ook al 30 jaar een groep vrijwilligers die een onmisbare praktische rol speelt in het beheer van met name de Deurnese Peel en de Heidsche Peel.

Daarnaast voert de werkgroep juridische actie. De Hoge Raad (1992) heeft ten aanzien van deze juridische acties vastgesteld, dat de werkgroep in belangrijke mate bijdraagt aan bundeling van belangen (zaak Kuunders, Hoge Raad nr. 14924 d.d. 18-12-1992). Met bundeling van belangen bedoelen juristen het dienen van een effectieve rechtsbescherming “in vergelijking met het afzonderlijke optreden van een groot aantal individuele natuurlijke personen die door het bestreden besluit rechtstreeks in hun belangen worden getroffen”. In lekentaal: zonder de Stichting Werkgroep Behoud de Peel had de overheid het alleen maar nog drukker omdat dan zoveel meer mensen ieder voor zich naar de rechter zouden willen lopen.

Een digitaal exemplaar van de statuten van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel kunt u aanvragen middels ons contactformulier. Voor een uittreksel uit het handelsregister verwijzen we u graag naar de Kamer van Koophandel.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Wim van Opbergen

Secretaris:
Marianne van de Ven

Penningmeester:
Will Backx

Algemeen bestuurslid:
Otto Plantema

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen. Er wordt alleen een onkosten- en reiskostenvergoeding verleend.

De werkgroep kent naast een bestuur ook vergaderende leden en actieve leden, en houdt er bovendien een uitgebreid netwerk op na van sympathisanten, tipgevers in de regio en liaisons met de meeste natuurorganisaties in de Brabantse zowel als de Limburgse Peel en ook wel daarbuiten.

Coördinator van het Peelwerk is Wim van Opbergen.