Wie we zijn

Werkgroep Behoud de Peel is een onafhankelijke stichting, die zich het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten ten doel heeft gesteld.

De Werkgroep is al sinds 1978 strijdvaardig en actief met het behoud en herstel van de Peelgebieden. Werkgroep Behoud de Peel is een vrijwilligersorganisatie, die de jarenlange inzet voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied alleen kan volhouden dank zij de steun van talrijke supporters.

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg (zie ons Werkgebied). In de eerste jaren na de oprichting in 1978 werd door Werkgroep Behoud de Peel alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. Mede dankzij onze inzet werden de Deurnese Peel en het Grauwveen beschermde natuurmonumenten.

Toen deze gevaren waren afgewend, konden we onze aandacht verleggen naar het beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van het open landschap rond de Peel. Nog steeds besteden we veel tijd aan het tegengaan van deze aanslagen en aan het geven van allerlei vormen van voorlichting. Maar de meeste energie steken we al jarenlang in samenwerking met andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te voeren voor een betere inrichting van de Peelreservaten en om ze minder kwetsbaar te maken voor bedreigingen van buitenaf. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn onze plannen voor de Verheven Peel en de landinrichting Peelvenen die mede daaruit voortvloeiden.