Nieuwsberichten

Snoeien voor de spotvogel groot succes!

[19 feb 2024] Grenzend aan de Groote Peel in Ospel ligt een bijzonder gebied: het Mussenbaangebied. Het is zó bijzonder dat er komende zomer weer veel spotvogels naar dit kleine gebiedje komen om hun nest te bouwen en hun kroost groot te brengen. Daarvoor vliegen deze zangvogels meer dan 8000 kilometer, vanuit Zuidelijk Afrika. (lees meer)

Zienswijze WBdP op Defensieplannen

[12 feb 2024] Defensie heeft haar Nationaal Plan Ruimte voor Defensie (NPRD) bekendgemaakt. Hierin staat beschreven welke extra ruimte Defensie de komende jaren nodig heeft om haar verdedigingstaken beter te kunnen uitvoeren en om aan de NAVO verplichtingen te voldoen. (lees meer)

Stikstof belemmert heropening vliegbasis De Peel

[13 dec 2023] Het proces om vliegbasis De Peel te heropenen is stilgelegd. Daar worden door het Ministerie van Defensie verschillende redenen voor genoemd, maar een belangrijke reden wordt in de communicatie van Defensie niet vermeld. Stikstof is namelijk een belemmering voor de heropening van de vliegbasis en Werkgroep Behoud de Peel houdt dit scherp in de gaten! (lees meer)

Procedures tegen drie ruimtelijke plannen

[7 nov 2023] De door Asten en Peel en Maas voorgestelde bestemmingsplannen en planwijziging laten een forse toename van het aantal dieren toe. Er komen 12.000 kippen bij, 243 stuks rundvee en 23.588 varkens/biggen. De gemeentes stellen dat desondanks de stikuitstoot niet toe zal nemen, omdat emissie-arme stalsystemen toegepast worden. (lees meer)

WBdP Natuurwerkdag 2023 in de Groote Peel

[5 nov 2023] Op zaterdag 4 november heeft Werkgroep Behoud de Peel samen met Staatsbosbeheer en een gezellige werkdag in de natuur georganiseerd in het kader van de landelijke natuurwerkdag. Dit keer was een met berken verbost vochtig heideperceel ten zuiden van de kleine uitkijktoren in de Groote Peel het werkterrein. (lees meer)

Interview met huisfotograaf WBdP Jan van de Kam

[29 okt 2023] Wie kent niet de prachtige foto’s in de jaarverslagen van Werkgroep Behoud de Peel van Jan van de Kam. Vanaf de oprichting steunt Jan de werkgroep met raad en daad. Zeventig jaar legt hij al de bijzondere natuur in de Peel vast. Tijd dus voor een gesprekje bij hem thuis in Griendtsveen, een historisch pand uit het begin van de industriële turfwinning. (lees meer)

Bezwaar tegen afwijzing handhaving vliegbasis

[25 okt 2023] In deze nieuwsbrief een korte update over het bezwaar dat Werkgroep Behoud de Peel heeft ingediend tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek omtrent de wateronttrekking bij vliegbasis De Peel. (lees meer)

Nieuwe acties van WBdP betreffende de beregening rondom de Peel

[29 aug 2023] Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) blijft zich inzetten om grondwateronttrekkingen rondom de Peel aan banden te leggen. In deze nieuwsbrief leest u in vogelvlucht wat er in dit slepende dossier allemaal al aan vooraf is gegaan en hoe we provincies Limburg en Noord-Brabant er toe aanzetten om meer haast te maken met dit dossier. (lees meer)

Vervolg beregeningsacties

[31 mei 2023] In onze nieuwsbrieven van begin dit jaar vermeldden we dat we bij de provincies Limburg en Noord-Brabant handhavingsverzoeken hebben ingediend, vanwege beregeningsputten zonder natuurvergunning binnen de hydrologische bufferzones rondom de Peel. De provincies hebben hun antwoord op onze handhavingsverzoeken uitgesteld. Ze willen eerst onderzoeken of de putten kunnen worden gerekend tot “bestaand gebruik”. (lees meer)

Uitslag provinciale verkiezingen: gevolg?

[24 mrt 2023] Hoogst waarschijnlijk zult u vernomen hebben dat na de afgelopen provinciale verkiezingen de politieke verhoudingen nogal veranderd zijn, met name door de grote winst van de BBB. Een korte beschouwing van WBdP daarop: Volgens ons betekent dat niet dat er minder (of minder snel) stikstofmaatregelen en andere natuurherstelmaatregelen getroffen hoeven te worden. (lees meer)

Natuurdoelanalyses Noord-Brabant bekendgemaakt

[03 mrt 2023] In ons recent uitgebrachte jaarverslag 2022 schreven we over het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarmee het kabinet in een samenhangende aanpak de Europese verplichtingen wil realiseren op het terrein van natuur, water en klimaat. Elke provincie dient daartoe een gebiedsplan op te stellen, dat (op hoofdlijnen) klaar moet zijn op 1 juli dit jaar. (lees meer)

Handhavingsverzoek beregening rondom De Peel

[01 mrt 2023] Werkgroep Behoud de Peel heeft bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg handhavingsverzoeken ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning binnen de bufferzones van de peelgebieden. Het gaat hierbij om de bufferzone van de Mariapeel/het Grauwveen, de bufferzone rond de Deurnese Peel, de bufferzone aan de Limburgse kant van de Groote Peel, de bufferzone aan de Brabantse kant van de Groote Peel, en voor de aan de Limburgse kant van de in Noord-Brabant gelegen peelgebieden De Bult en Het Zinkske. (lees meer).

Jaarverslag WBdP 2022

[20 feb 2023] We zijn er vroeg mee dit jaar: bijgaand ons jaarverslag 2022. Een korte samenvatting van het belangrijkste werk dat we vorig jaar hebben verricht. Met zoals gewoonlijk de hulp van natuurfotograaf Jan van de Kam (foto’s en lay-out) hebben we van de soms taaie kost weer wat moois proberen te maken. Ook zitten er naast het verslag van ons actiewerk enkele luchtigere stukjes in. (lees meer).

beregening graszoden WbdP

Definitief Beregeningsbesluit N2000-beheerplan

[18 dec 2022] Op 13 december 2022 maakten provincie Limburg en Noord-Brabant hun definitieve besluit bekend betreffende de beregening uit grondwater rondom de Peel. De eerder in het N2000-beheerplan gegeven vrijstelling van de natuurvergunningplicht is teruggedraaid. WBdP is echter niet tevreden. De provincies geven ons gelijk dat de bufferzone rond De Bult waarschijnlijk te smal is en dat in Limburg bufferzones deels ontbreken. Ze willen dit echter pas herstellen in het volgende beheerplan. (lees meer).

railteminal venlo wbdp

Beroep tegen bouw railterminal in Venlo

[28 nov 2022] Werkgroep Behoud de Peel heeft samen met Behoud de Parel beroep ingesteld tegen de door provincie Limburg verleende natuurvergunning aan het oprichten van een railterminal in Venlo. De provincie stelt dat de kleine toename van stikstofdepositie op de Peel verwaarloosbaar is en negeert daarbij het feit dat het stikstofoverschot juist het probleem is van ‘vele kleintjes maken tezamen ….’. M.a.w: het cumulatieve effect wordt door de provincie verwaarloosd. Daarnaast is de aankoop van een veehouderij, waarmee de provincie stelt de toename op De Maasduinen te ‘mitigeren’, niet in orde. (lees meer).

Natuurwerkdag op zaterdag 5 november in de Mariapeel

[5 sep 2022] Op zaterdag 5 november a.s. wordt weer de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. We gaan weer met een groep mensen de Peel in om in een gezellige omgeving wat werkzaamheden uit te voeren. Werkgroep Behoud de Peel doet ook weer mee, samen met Staatsbosbeheer. Deze keer gaan we werken in de Mariapeel, in ‘het Land van van Bommel’. Het open Peellandschap begint op diverse plekken dicht te groeien, door de droogte en de stikstofneerslag. Het is daarom hard nodig dat we weer eens aan de slag gaan. (lees meer).

Kraanvogels-Peel WbdP

Primeur: succesvol broedgeval van de kraanvogel in de Peel!

[22 aug 2022] Geen stikstof, droogte, of ander ingewikkeld nieuws deze keer, maar iets heel moois. Voor het eerst heeft een kraanvogel met succes gebroed in de Peel! (lees meer).

Minder recente nieuwsberichten