Wat we doen

Werkgroep Behoud de Peel strijdt voor het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten. Onze strijd voeren we op meerdere fronten.

De belangrijkste natuurgebieden in Europa (Natura2000-gebieden), waaronder het Peelgebied, worden beschermd via de Europese Habitatrichtlijn. Volgens deze richtlijn mag er in de habitat van deze gebieden geen significante verslechteringen meer optreden. In oktober 2005 is in Nederland de nieuwe Natuurbeschermingswet (Nb-wet) van kracht geworden, waarin deze Europese Habitatrichtlijn is opgenomen. Werkgroep Behoud de Peel houdt scherp in de gaten of de (agrarische) activiteiten in en rondom het Peelgebied wel aan de Natuurbeschermingswet voldoen en dus niet tot verslechtering leidt van de Peelgebieden. De toets aan de Natuurbeschermingswet bij de vergunningsverlening van een natuurvergunning, dient gedaan te worden door de provincies. Maar, uit ervaring weten we echter dat we een vinger aan de pols moeten houden.

Gesteund door de Natuurbeschermingswet onderneemt Werkgroep Behoud de Peel verschillende activiteiten om het Peelgebied te beschermen.

Acties tegen illegale aanpassingen/uitbreidingen van veehouderijen

Ons hoogste rechtsorgaan (Raad van State) heeft uitgesproken dat zonder een goed ammoniakplan een depositietoename niet toegestaan is, omdat de achtergronddepositie al veel te hoog is op de Peelgebieden. De provincies Noord-Brabant en Limburg hanteren dat beleid. Echter: de provincies zijn weliswaar het bevoegd gezag voor de Nb-wet, maar ze controleren de wet te weinig. Daarom houdt Werkgroep Behoud de Peel actief alle vergunningaanvragen in en rondom de Peel in de gaten om te zien of er door veranderingen in, of uitbreiding van activiteiten, de stikstofdepositie op de Peel niet toeneemt. Indien nodig dienen we bezwaarschriften/zienswijzen in of gaan we in beroep tegen een vergunning.

Acties tegen illegale beregeningen en drainages

Al vanaf 2003 onderneemt de Werkgroep structureel actie tegen illegale beregeningen, het eerst in Limburg. Hoewel de provincie Limburg beweerde, dat men al vanaf 1993 geen uitbreiding van beregeningen binnen de beïnvloedingszones rond de verdroogde natuurgebieden meer toeliet, bleek de werkelijkheid heel anders. Zelfs zeer omvangrijke toenames van beregeningen op zeer korte afstand van de Peelgebieden bleken zonder meer te worden vergund. (We zouden dat eerder een ‘zit-stil’ beleid willen noemen). We besloten twee belangrijke voorbeelden aan te kaarten bij de Raad van State. In 2004 vernietigde deze die twee Grondwaterwet-vergunningen. De Raad oordeelde dat de provincie onterecht niet getoetst had aan de Europese Habitatrichtlijn, die stelt dat geen significant negatief effect veroorzaakt mag worden.

De provincie Limburg hield zich in beide gevallen niet aan haar eigen standstilbeleid. Vanaf januari 2001 zou er geen vergunning voor nieuwe beregeningen, putten en uitbreiding van de pompcapaciteit meer worden verleend.
Naast een vergunning in het kader van de Grondwaterwet – die in principe overal geldt – hebben beregenaars nog extra een Natuurbeschermingswet-vergunning nodig voor putten die binnen de invloedszone van een krachtens die wet beschermd natuurgebied liggen. Omdat nog haast niemand zo’n vergunning bleek te hebben, verzochten wij provincie formeel in alle ons bekende gevallen (uiteindelijk zo’n 225 bedrijven met ca 900 putten in de bufferzones) handhavend op te treden. Om de vaart erin te houden stuurden we, toen er weinig tot geen reactie kwam, ook nog een groot aantal bezwaren tegen de fictieve weigering om handhavend op te treden. Omdat de provincie menskracht te kort bleek te komen om deze verzoeken en bezwaren af te handelen, spraken we af de boeren tot november 2004 de tijd te geven voor de aanvraag van een Natuurbeschermingswet-vergunning.

Belangenbehartiging in overlegorganen

Werkgroep Behoud de Peel praat en denkt mee in verschillende overlegorganen. Vaak samen met provincies, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen denken wij mee over beleid dat gevolgen heeft voor de Peel. Dat doen wij altijd vanuit het belang van de natuur.

Peelwerk

Met peelwerk bedoelen we de natuurwerkdagen in de Peel, die Stichting Werkgroep Behoud de Peel al meer dan een kwart eeuw organiseert voor een vrijwilligersgroep van alle leeftijden. Per werkdag verschijnen gemiddeld een stuk of acht enthousiaste deelnemers. Onze mensen nemen alle tijd om te genieten van de allerfraaiste lokaties in dat indrukwekkende stuk oernatuur dat we de Peel noemen. Aan de andere kant zijn ze heel nuttig bezig door voor onze opdrachtgever het Staatsbosbeheer een onmisbaar stuk natuurbeheer uit te voeren. Vooral houden ze met zaag en takkenschaar de Peel mooi vrij van teveel begroeiing. Omdat we deskundige begeleiding geven is het werk vertrouwd voor kinderen al vanaf een jaar of tien, zodat we een groep van prettig gevarieerde leeftijd hebben. Graag nodigen we allerlei groepen uit om eens mee te doen. Heeft u interesse om peelwerker te worden, neem dan contact met ons op via de contactpagina.