Afschot zwijnen? Liever niet in de Peel!

[6-dec-2012] Tot onze grote verbazing en teleurstelling vernamen we bij Stichting Werkgroep Behoud de Peel enige tijd geleden dat Staatsbosbeheer, wellicht onder druk van bezorgde boeren, heeft toegestemd in het oprichten van hoogzitten in de Groote Peel, vanwaar de faunabeheerders wilde zwijnen willen afschieten.

In Nederland wil men het wild zwijn helaas nog maar in enkele gebieden tolereren, elders hanteert men de z.g. ‘nul-optie’. De Werkgroep heeft in elk geval met zwijnen geen probleem en we hebben zo onze vraagtekens bij dat beleid. Maar zelfs al zouden we dat beleid accepteren, dan blijft de vraag: waarom daarvoor de Peel in? Maar een klein deel van die dieren komt weleens in de Peel. En in de Peel hoeft verder niet gejaagd te worden, wat heel prettig is voor zaken als een natuurlijk gedrag van dieren en de rust die bij een beschermd natuurmonument past.

Het doden van wilde zwijnen, of welk wild dier dan ook, in een beschermd natuurmonument vereist een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Die hebben de jagers niet. Daarom vroegen we de provincie Brabant om handhaving van de wet. Daar wilde men echter alleen naar de instandhoudingsdoelen in het kader van de Habitat-richtlijn kijken. Menend, dat die allerzwaarste natuurbelangen hier niet in het geding zouden zijn, vond de provincie dat de wildbeheerders hun gang kunnen gaan.

Dat vinden wij niet. De Peel is door Europa speciaal aangewezen voor o.a. de Kraanvogel, die gemakkelijk verstoord wordt. De provincie meent, dat Kraanvogels en Ganzen zich niet in de gebieden ophouden, waar zich de jacht op zwijnen gaat afspelen, maar wij zijn daar niet van overtuigd. Verder zijn volgens de Nationale wetgeving in beginsel álle handelingen die schadelijk kúnnen zijn voor het beschermd natuurmonument of de dieren daarin, vergunningsplichtig! Men mag ook niet vergeten, dat de terreinsituatie in het beschermde natuurmonument veel minder overzichtelijk is dan in het open agrarisch gebied, zodat de kans op dierenleed toeneemt.

Daarom verzochten we de provincie binnen vier weken na 25 oktober een voor bezwaar vatbaar besluit te nemen, met de waarschuwing aan faunabeheerders dat ze zonder zo’n vergunning het voorgenomen afschot in de Groote Peel niet mogen uitvoeren. Ook moet de provincie aangeven waarom het doden van dieren binnen een beschermd natuurmonument nodig zou zijn, en willen we duidelijkheid over de voorwaarden waaronder die jacht moet gaan plaatsvinden.

Chris Vieveen