Nederland negeert Europese richtlijnen

[6-sep-2010] Door de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn de afgelopen weken diverse uitbreidingen van veehouderijbedrijven, waarbij de uitstoot van ammoniak toenam, gelegaliseerd tot 7-12-2004. Voor deze uitbreidingen was geen vergunning volgens de Natuurbeschermingswet aangevraagd.

De provincies motiveren hun legalisaties met de Crisis- en herstelwet en de naar aanleiding daarvan gewijzigde Natuurbeschermingswet.

Werkgroep Behoud de Peel acht het legaliseren in strijd met Europese regelgeving. Met een Nederlandse wet kunnen Europese verplichtingen niet worden omzeild.

De Peelgebieden zijn al veel eerder dan 2004 aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn: de Groote Peel en de Mariapeel in 1986, de Deurnese Peel in 1992. Vanaf dat moment had Nederland deze gebieden moeten beschermen tegen onder andere extra neerslag van ammoniak.
Bovendien zijn deze Peelgebieden beschermd in het kader van de Europese Habitarichtlijn. Die bescherming ging eind 1996 in, toen Nederland ze daarvoor aanmeldde.

De Werkgroep heeft inmiddels vier bezwaren gemaakt tegen ontwerp-besluiten van G.S. van Limburg en drie beroepen bij de Raad van State ingesteld tegen besluiten van G.S. van Noord-Brabant. Waarschijnlijk zullen meerdere bezwaren volgen.

Van de overheid moet worden verwacht dat op een betrouwbare wijze uitvoering wordt gegeven aan de geldende wettelijke en verdragsrechtelijke plichten. Ten aanzien van deze plichten inzake natuurbehoud moet de Werkgroep helaas vaststellen dat de overheid gedurende een lange reeks van jaren niet aan die verwachting voldoet.