Provincie Noord-Brabant wil de Natuurbeschermingswet niet meer handhaven!!

[11-okt-2012] Op 3 oktober 2012 maakte provincie Noord-Brabant openbaar dat het voor haar onmogelijk is om de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) voor veehouderijen uit te voeren. De provincie stelde niet meer te zullen gaan handhaven.

Verzoeken tot controle

Het besluit van de provincie is wellicht mede genomen naar aanleiding van het verzoek van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) om te gaan controleren (nog niet handhaven) op een lijst van zo’n 70 concrete bedrijven die in de periode 2007 t/m 2010 de gemeente een milieuvergunning hadden gekregen voor een uitbreiding (emissietoename). Ondanks een attenderingsbrief van de provincie (op verzoek van WBdP) hebben deze bedrijven nog steeds niet de tevens vereiste Nb-wetvergunning aangevraagd.

 

Eerder had WBdP aan provincie Limburg een ongeveer even grote lijst van bedrijven zonder Nb-wetvergunning voorgelegd.

Samen met provincie Limburg hebben we hiervoor een praktische aanpak kunnen uitwerken, die er toe heeft geleid dat inmiddels bijna alle bedrijven de vereiste vergunning hebben aangevraagd. Slechts in enkele gevallen hoeft echt handhavend opgetreden te worden.

 

Brabant weigerde echter deze voorgestelde aanpak te volgen, volgens haar vanwege tijdgebrek (!).

Enkele weken later publiceerde ze het hierboven genoemde bericht van 3 oktober.

 

Nb-wet altijd genegeerd

De provincie doet net of de Nb-wet/Habitatrichtlijn iets is dat onverwacht op ze afkomt. De Nb-wet bestaat echter al sinds 1968. Bijvoorbeeld de Mariapeel is sinds 1976 i.h.k.v. de Nb-wet beschermd, de Deurnese Peel vanaf 1980, de Groote Peel vanaf 1990.

De Peel is aangewezen als Vogelrichtlijngebied in 1986, resp. 1992. Vanaf toen gold de Europese beschermingsplicht. Voor diverse andere gebieden gelden vergelijkbare jaren.

WBdP heeft vanaf begin jaren ’80 steeds opnieuw de vergunningplicht Nb-wet aangekaart. Het ministerie van LNV en later G.S. hebben echter steeds bewust die vergunningplicht genegeerd, geweigerd om hun taak uit te voeren: heel illustratief is wat dat betreft onze publicatie ‘De rol van WBdP in de beheersing van de ammoniakproblematiek’: zie bijlage rubriek Peelflits (keuze-knop links in uw scherm).

 

Wet niet uitvoeren?

De Natuurbeschermingswet gewoon niet meer uitvoeren/handhaven, zoals de provincie bekend heeft gemaakt, kan natuurlijk niet. De Peel valt onder Europese beschermingsrichtlijnen.

Indien WBdP over zou gaan tot handhavingsverzoeken kost dat de provincie waarschijnlijk veel meer tijd dan de hierboven geschetste Limburgse aanpak.

 

Gesprek

Voor het zover is gaan we eerst nog een poging doen tot een oplossing. We gaan eind deze maand, samen met de Brabantse milieufederatie, de gedeputeerde nog eens de hierboven genoemde Limburgse handhavingsaanpak voorleggen.

Tevens bespreken we dan een eerder al door WBdP voorgestelde vergunningverleningsaanpak, welke o.a. een praktische oplossing biedt voor bedrijfsuitbreidingen die in het verre verleden al zijn gedaan (volgens de provincie een groot probleem).