WBdP niet enthousiast over het Brabantberaad zorgvuldige veehouderij

[13-feb-2013] Onlangs werd in St. Michielsgestel bovengenoemde conferentie gehouden over de toekomst van de intensieve veehouderij in N.-Brabant. WBdP ziet weinig reden tot tevredenheid over het resultaat.

In punt 12 van de Slotverklaring, die aan het eind van de conferentie werd opgesteld, staat:

‘Voor overbelaste situaties zoals de Peel moet de overbelasting verminderen voor alle aspecten die met de veehouderij samenhangen. Ook hier verwachten wij dat het volume van de veestapel in Brabant verder zal dalen maar ook hier is geen garantie. Ook in de Peel zullen wij die ontwikkeling en het beschermingsniveau van de omgeving zorgvuldig moeten monitoren en zo nodig interventies voorstellen om de verwachte ontwikkeling te borgen.’

Die verwachting dat het aantal dieren zal dalen baseert men op de komende strengere regels voor mestverwerking en antibioticagebruik.
Nou: heel misschien zal dat bewerkstellingen dat in Nederland gemiddeld het aantal dieren daalt. Voor de Peelregio verwachten wij echter juist dat het zal leiden tot nog verdere schaalvergroting en juist tot groei van de veestapel.
Temeer daar onlangs staatssecretaris Dijksma nog verkondigde dat ze de dierrechten + compartimenten zal afschaffen als de mestverwerking lukt. Daar komt nog bij dat in 2015 het melkquotum verdwijnt.

Onder andere ZLTO stelt dat de veestapel in Brabant niet kan groeien vanwege het nu nog geldende dierrechtencompartiment.

Echter: ten eerste is dat compartiment niet gelijk aan Brabant (het loopt van midden Brabant t/m midden Limburg). Ten tweede kan het compartiment verdere regionale concentratie niet tegenhouden.
Kijk maar eens naar de groei van het aantal dieren in de Peelgemeentes (CBS meitellingen) in Brabant sinds 2002!
De realiteit is ook dat de natuurdoelstellingen nooit gehaald kunnen worden met de huidige veestapel. De stikstofneerslag is veel te hoog.

‘In de Peel zullen wij zorgvuldig moeten monitoren en zo nodig interventies voorstellen om de verwachte ontwikkeling te borgen’.
Dit was ook al afgesproken in het kader van de Brabantse Verordening stikstof: indien groei van het aantal dieren, dan ‘hand aan de kraan’. Maar er gebeurt niks.
We hadden de in 2011 in Brabant door P.S. aangenomen motie ‘geen dieren er bij’. Maar er gebeurt niks.

Nu hebben we dus weer hetzelfde: monitoren en dan maar afwachten of er iets gebeurt.