Werkgroep Behoud de Peel stelt dat Europese regels niet worden nageleefd

[22-mrt-2013] Op 19 maart is bij de Raad van State het beroep behandeld van stg. Werkgroep Behoud de Peel tegen een Natuurbeschermingswetvergunning van provincie N.-Brabant aan een veehouder in Asten.

Met de vergunning blijft de ammoniakuitstoot vrijwel gelijk. Het aantal varkens neemt echter fors toe. Volgens de Werkgroep worden dus de emissie-arme stalsystemen niet gebruikt om de emissie te verminderen, maar om meer dieren te houden. Dit zou niet erg zijn als die extra dieren uit de Peelregio afkomstig zijn. Bij de besluiten van de provincie is dat echter niet bekend.

Indien een bedrijf meer varkens of kippen wil houden, dienen er dierrechten te worden gehaald uit het compartiment zuid. Dat compartiment is echter zo groot (midden-Brabant t/m midden-Limburg) dat hiermee een verdere concentratie van dieren in de toch al zeer zwaar belaste Peelregio niet wordt voorkomen. Met CBS-cijfers en het vergunningenbestand van de provincie liet de Werkgroep zien dat de afgelopen jaren het aantal dieren rond de Peel al duidelijk is gestegen.

Volgens de Programmatische Aanpak Stikstof kan door het toepassen van extra technieken in de Peel in 2020 een vermindering van de stikstofneerslag worden bereikt van ongeveer 30%. Daarbij gaat men er in de PAS van uit dat de verdeling van de dieren over Nederland gelijk zal blijven. Met andere woorden: om die 30% reductie te halen mag de veestapel in de Peelregio niet toenemen.

Zelfs met die reductie zal de stikstofneerslag in de Peel nog ongeveer 300% te hoog blijven.

Maar als tegelijk met de emissie-arme stalsystemen nòg meer dieren worden gehouden, zal die toch al geringe reductie niet eens worden gehaald.

De Raad van State vroeg zich tijdens de behandeling van de zaak af of het vergunningenstelstel van de Natuurbeschermingswet bedoeld is om dit probleem te aan te pakken.

Volgens de Werkgroep is er geen ander instrument. De Verordening Stikstof van de provincie schrijft alleen extra technieken voor en voorkomt een regionale toename van het aantal dieren niet. Bij de PAS is dat niet anders.

Volgens de Werkgroep is de handelwijze van de provincie -en van de rijksoverheid met de PAS- in strijd met art. 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, volgens welke de lidstaten ‘maatregelen dienen te treffen om de nakoming van de uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren’.

Ook is de handelwijze volgens haar in strijd met de aanwijzing van de Peel i.h.k.v. de Habitatrichtlijn en met art. 6, lid 1 van die Richtlijn, volgens welke verbetering van de habitat is vereist.

Zonodig zal de Werkgroep een klacht indienen bij de Europese Commissie.