Belangrijk beroep verloren

[1-mei-2013] Op 1 mei 2013 verloren we een heel belangrijke zaak. We hadden beroep ingesteld tegen een vergunning van G.S. N-Br. aan een veehouderij in Asten.

Als gevolg van de nieuwe vergunning bleef de emissie op het bedrijf gelijk, maar er kwamen veel meer dieren bij. Het is bekend dat de stikstofdepositie in de Peel veel te hoog is. In het kader van de Europese Habitatrichtlijn dient die depositie drastisch te worden verlaagd. In ons beroep betoogden wij dat die doelstelling nooit bereikt wordt als de emissie-arme stalsystemen niet gebruikt worden voor reductie, maar voor het houden van veel meer dieren. De RvS stelde in haar uitspraak echter dat de doelstelling i.h.k.v. de Hr niet via de vergunningverlening bereikt hoeft te worden. Bij het verlenen van een vergunning eist de Hr slechts dat de habitat niet verder mag verslechteren. De vereiste verbetering kan volgens de RvS door de overheid ook op andere manieren worden bereikt dan via de vergunningverlening.

Theoretisch heeft de RvS gelijk. Praktisch gezien klopt er echter niets van. Als de overheid toelaat dat bij nieuwe vergunningen de emissie-arme systemen gebruikt worden voor het houden van veel meer dieren, dan wordt daarmee uiteraard een belangrijke kans op de vereiste reductie gemist. Het bereiken van de benodigde reductie wordt via andere wegen dan natuurlijk veel lastiger. Bovendien: wat zijn dan die ‘andere manieren’ waarop de overheid de reductie wil bereiken? Wij kennen alleen de PAS, maar daarmee wordt amper reductie bereikt.