Bericht aan kamerleden over dierrechten en PAS

[15-dec-2013] We hebben op 12 december j.l. het volgende bericht verstuurd aan de leden van de Vaste commissie van het ministerie van Economische Zaken:

Geachte commissieleden,

Werkgroep Behoud de Peel heeft vernomen dat de Kamer voornemens is om het huidige dierrechtensysteem voorlopig in stand te laten (omdat uit een PBL-onderzoek gebleken is dat anders de mestverwerking onvoldoende zijn).

Wij wijzen u er op dat zelfs als de dierrechten in stand blijven, dat het dan nog zeker niet uitgesloten is dat de veestapel regionaal toeneemt.

De kans op toename van de veestapel is zeker aanwezig in de Peelregio. Het dierrechtencompartiment is te groot om verdere concentratie in de Peelregio te voorkomen.

Bovendien zijn er nog veel rechten en vergunningen onbenut.

Daar komt bij dat de dierrechten alleen gelden voor varkens en kippen.

De in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voorspelde -toch al zeer geringe reductie van de stikstofdepositie blijft dus ook met voorzetting van het huidige dierrechtensysteem gebaseerd op zeer optimistische aannames.

Werkgroep Behoud de Peel begrijpt niet dat politici iets zien in de PAS.

De PAS betekent alleen inzet op extra technieken, zoals luchtwassers. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geboden om de veestapel (regionaal) te laten groeien. Dat is dweilen met de kraan open.

Nu al groeit de veestapel in de Peelregio. Hoe gaat dat als op termijn de dierrechten en in 2015 het melkquotum wegvallen?

Zelfs bij gelijkblijvend aantal dieren wordt er met de PAS nauwelijks reductie bereikt.

Voor een goed natuurbeleid is veel meer vereist dan enkel de toepassing van emissie-arme technieken.