Brief aan Statencommissie Brabant over PAS

[15-dec-2013] WBdP heeft op 12 december j.l. de volgende brief gestuurd aan de leden van de commissies Transitie Stad en Platteland en Ecologie en Ruimte van provincie N.-Brabant:

Geachte Statenleden,

Wij hebben vernomen dat de provincie na de recente RvS-uitspraken niet verder gaat met haar Verordening stikstof en bijbehorende depositiebank.

De provincie verwacht dat de PAS de oplossing zal bieden.

Wij willen u er voor waarschuwen om daar veel hoop op te vestigen. Zie ons bericht aan de Vaste commissie van EZ en de bijlage ‘Pas is volstrekt onvoldoende’.

Wij wijzen u er op dat er ook vergunningverlening mogelijk is met een ‘een op een-saldering’.

Om rendement uit de emissie-arme technieken te halen is het noodzakelijk om er voor te zorgen dat regionaal de veestapel niet kan toenemen.

Dat is mogelijk door verdeling van het huidige dierrechtencompartiment Zuid in drie compartimenten, plus invoering van dierrechten voor alle diersoorten.

Werkgroep Behoud de Peel heeft de provincie bovendien een mogelijkheid aangereikt die onafhankelijk is van dierrechten; een methode die door de provincie zelf, los van het Rijk, kan worden ingevoerd! Zie bijlage ‘Methode WBdP beperking aantal dieren’.

Tot slot wijzen wij u er nogmaals op dat het stikstofprobleem nooit opgelost kan worden met technieken alleen. Daarvoor is de depositie op de kwetsbare natuur zoals de Peel veel te hoog. Voor substantiële reductie is veel meer nodig.