Rigoureuze werkzaamheden in de Mariapeel

[23-aug-2014] Er is de laatste weken veel commotie over de werkzaamheden die Staatsbosbeheer (SBB) van plan is om uit te voeren in de Mariapeel.

De maatregelen behelzen het vrijwel volledig omzagen van al het bos, het (grotendeels) afdichten van ongeveer twee derde deel van alle wijken (vroegere turfafvoerkanalen), het volledig dichten van alle sloten en het machinaal verwijderen van Amerikaanse bosbesstruiken.

Voor deze maatregelen is door Europa subsidie toegekend i.h.k.v. ‘Life+’.

Werkgroep behoud de Peel is het niet met deze plannen eens.

Er dienen inderdaad maatregelen getroffen te worden in de Mariapeel. De voorgestelde werkzaamheden gaan ons echter veel te ver.

Het dichten van zo’n groot deel van de wijken en van alle sloten is ons inziens niet nodig om de waterstand in de Peel te stabiliseren. Bovendien hebben de wijken cultuurhistorische waarde. Het verwijderen van zoveel bos is evenmin noodzakelijk voor de hydrologie en zal ook onnodig schade aan de bodem aanrichten. Ook bij het machinaal verwijderen van de bosbessen zal de kwetsbare veenbodem te veel worden beschadigd.

Het plan werd iets bijgesteld:

Eind vorig jaar heeft SBB haar plannen aan onze stichting voorgelegd. Wij vonden de maatregelen veel te rigoureus.

Na enkele keren met SBB te hebben overlegd, bereikten wij dat de plannen wat werden bijgesteld:

De wijken zullen alleen gedicht worden op plekken waar ze hogere zandkoppen doorsnijden (omdat anders kwel afgevangen wordt). Ruwweg betekent dat dat niet meer twee derde deel, maar nog ongeveer een derde deel van de wijken zal worden gedicht.

We bereikten verder dat het Defensiekanaal niet tot een halve, maar tot 1 meter onder maaiveld zal worden gedicht.
Bij het lekdicht maken van de oever van de Helenavaart zal de aan te leggen kade niet recht door de wijken heen worden getrokken, maar men zal de inhammen die er nu zijn volgen: kade een bocht laten maken, tot aan de eerste dam die er nu in de wijk ligt. Dit om te voorkomen dat de aanzetten van de wijken worden ‘afgesneden’.

Enkele stukken ‘struweel verwijderen’ zijn geschrapt. We konden SBB ervan overtuigen dat wilgen toch steeds terugkomen en ook dat er in struweel soms veenmossen voorkomen. Dat kan het begin van hoogveenvorming zijn, wat je dan juist om zeep kunt helpen.

Ook kwamen we overeen dat een stuk bos aan de westkant (bij de Aalscholverkolonie) gespaard zal blijven, dat er overal een rand bos zal blijven staan en dat er waar er gezaagd wordt her en der enkele bomen zullen worden gespaard (t.b.v. Blauwborst, etc.).

Naar aanleiding van die afspraken heeft SBB een nieuwe maatregelenkaart gemaakt: Klik hier.

Ondanks het feit dat de maatregelen werden bijgesteld, is WBdP echter nog steeds van mening dat er teveel schade toegebracht zal worden aan het natuurgebied.

In diverse mails hebben we de afgelopen weken onze zorgen aan SBB geuit.

Op 15 augustus stuurden we een brief aan SBB, waarin we alle aspecten nog eens goed belichten, met het dringende verzoek om het plan verder aan te passen, met name betreffende het omzagen van zoveel bos, het machinaal verwijderen van de bosbessen en het dichten van alle sloten.

Deze brief hebben we tevens verstuurd aan de Adviesgroep Natura2000 en aan diverse bestuurders.

Voor de complete brief : klik hier

Een verstandig besluit.

Afgelopen donderdag (21 augustus) heeft gedeputeerde van der Broeck, mede naar aanleiding van onze bezwaren, het voorstel gedaan om pas op de plaats te maken en besloten om een commissie in te stellen waarin alle belanghebbenden (ook WBdP) zitting hebben. Deze commissie, onder voorzitterschap van oud 2e Kamerlid Servaas Huijs, gaat de voorgestelde maatregelen tegen het licht houden en zo nodig bij stellen. Een verstandige beslissing!