Advies van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel

Op 23-8-’14 maakten we ons nieuwsbericht over de commotie die in de streek was opgetreden naar aanleiding van de voorgenomen rigoureuze werkzaamheden van SBB in de Mariapeel.

Wij lieten weten dat de werkzaamheden ook wat betreft WBdP te ver gingen. Om de waterstand in de Mariapeel te stabiliseren waren ons inziens zulke grootschalige ingrepen niet nodig. Zie onder Nieuws – Actueel.

In dat bericht vermeldden we al dat er besloten was om een commissie in te stellen die de voorgestelde maatregelen tegen het licht zou gaan houden en zo nodig bijstellen.

Na een aantal keren intensief met alle partijen te hebben overlegd, heeft deze ‘Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel’ haar advies op 15-12-2014 aangeboden aan gedeputeerde P. van der Broeck van provincie Limburg.

Een korte samenvatting van dit advies:

– Er zal veel minder bos worden omgezaagd dan eerst was gepland. Bovendien is afgesproken dat de bomen (vrijwel) niet zullen worden afgevoerd, vanwege de kwetsbare veenbodem. Bij het verwijderen van de Trosbosbes zullen alleen die bomen worden omgezaagd om toegang te krijgen tot de plekken met te verwijderen bosbesstruiken.

– Er zullen geen wijkdelen meer grotendeels worden gedicht. In plaats daarvan worden op strategische plekken dammen in de wijken aangebracht. Op enkele plekken wordt een leembodem aangebracht, dusdanig dat de wijk nog duidelijk zichtbaar blijft.

– De aan te leggen kades zullen dusdanig worden onderhouden dat het geen nieuwe wandelpaden worden, om de rust in het gebied te waarborgen.

– De Trosbosbes zal mechanisch worden verwijderd, conform de aanpak van de ‘proeven van bekwaamheid’ die daartoe vorig jaar zijn uitgevoerd.

In de bijlagen vind u de oude en de aangepaste plankaart: PDF oude situatie en PDF nieuwe situatie

Voor het complete advies zie de website www.peelvenen.nl, onder de rubriek ‘Mariapeel’.

Werkgroep Behoud de Peel heeft ingestemd met het Advies. Wij denken dat er met de nu afgesproken maatregelen vrijwel net zoveel hydrologisch resultaat zal worden bereikt als met het oorspronkelijke plan van SBB, maar met veel minder (risico op) beschadiging van het kwetsbare veengebied en met veel meer respect voor de cultuurhistorische waarden.

Om de landschappelijke openheid te behouden dient er wat ons betreft misschien wat meer bos omgedaan te worden dan nu is afgesproken. Maar laten we eerst maar eens afwachten of de geplande dammen en kades voor vernatting zorgen en hoeveel bos er dan daardoor vanzelf verdwijnt.

Externe maatregelen blijven noodzakelijk.

WBdP blijft nadrukkelijk van mening dat interne maatregelen, zoals die van dit Advies, niet genoeg zijn om voldoende stabilisatie van de waterstand in de Peel te kunnen bereiken. Daartoe zijn vooral ook externe maatregelen nodig: vernatting van de EHS rondom de Peel en zelfs vernatting van een flinke zone daar weer omheen. Uit diverse hydrologische onderzoeken is dit gebleken.

Wat dat betreft vinden we het zeer kwalijk dat provincie Limburg onlangs heeft besloten om i.h.k.v. het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg diverse delen van de EHS rondom de Peel te bestemmen als ‘zilvergroene’ in plaats van ‘goudgroene’ EHS, waardoor de kans heel groot is dat deze voor de verbetering van de hydrologie belangrijke landbouwgronden niet meer kunnen worden aangekocht!

Veenputten blijvend punt van zorg.

Onze instemming met het Advies betekent niet dat we nu helemaal vrij van zorgen zijn. We zijn nog steeds niet gerust over het geplande mechanisch verwijderen van de bosbesstruiken in de veenputten in het zuiden van de Mariapeel. Bij de proeven van bekwaamheid werd er met een rupsvoertuig met behulp van brede rijplanken over de veenputten heen gereden, met achter de machine een zware, platte metalen bak waar de struiken in werden verzameld. We waren verbaasd dat het lukte, dat alles bleef drijven. De volgende dag leek het op het eerste gezicht met de schade aan de veenmossen en andere kwetsbare veenplanten mee te vallen. Maar het is toch een heel gewicht waarmee er op deze manier over de putten heen ‘gewalst’ wordt. Tijdens het echte werk zal dat veel vaker gebeuren dan met die proef. Kun je aan de hand van zo’n kleine, korte proef wel goed beoordelen wat het gevolg voor flora en fauna in de veenputten zal zijn?

We hebben onze zorg geuit in de Adviescommissie. Naar aanleiding daarvan is er afgesproken om de werkmethode zo mogelijk te verbeteren, bijv. door het gebruik van een lichtere verzamelbak, het werken met een lier in plaats van het trekken van die bak door het rupsvoertuig, het laten verspringen van het werkpad, …. ? De leden van de Adviescommissie zullen hierbij -ook tijdens het werk- worden betrokken.

WBdP heeft ingebracht dat de veenputten zo belangrijk zijn dat het te riskant is om het werk over de hele oppervlakte in een keer uit te voeren. Ons inziens dient het werk te worden gespreid, bijvoorbeeld het eerste jaar een derde deel van de putten, vervolgens een jaar afwachten wat de gevolgen zijn, daarna eventueel het volgende derde deel, etc.. In de commissie stelde SBB dat dit niet mogelijk was, omdat anders de Life-subsidie in gevaar kwam. Wij hebben er nadrukkelijk op aangedrongen dat er bij de Europese Commissie om uitstel wordt gevraagd. Uitstel is toch al nodig, omdat alle werkzaamheden toch al niet meer uitgevoerd kunnen worden binnen de periode die daarvoor oorspronkelijk was aangegeven. SBB heeft toegezegd om uitstel te gaan vragen. We zijn zeer benieuwd naar de uitkomst!