Zienswijze betreffende ontwerp Programma Aanpak Stikstof

[18-jan-2015] Na vele jaren is het dan eindelijk zo ver. Het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgesteld en ligt ter inzage t/m 20 februari.

Afgelopen jaren heeft WBdP diverse keren naar Kamerleden, statenleden, ambtenaren, etc. gereageerd op de PAS-concepten.

Met het ontwerp PAS dat nu voorligt, is het echter nog erger geworden!

Korte samenvatting:

De emissiereductie blijft landelijk 10 miljoen kg in 2030 (amper 10% van de totale emissie). Daarvan wil men nog steeds 56% aan ‘ontwikkelingsruimte’ (= groei veehouderij) uitdelen.

In de eerdere concepten werd een depositiereductie in de Peel van zo’n 30% voorspeld (wat wij altijd al vreemd hoog vonden). Nu, met de nieuwste versie van het PAS-rekenmodel, is dat slechts 13,5%!

Daar komt nog bij dat men nu illegale uitbreidingen wil legaliseren t/m 2014 (eerst was dat maart 2010). Er staat wel bij dat de provincie er voor kan kiezen om daarin strenger te zijn, maar dan weten wij wel hoe de vlag er bij hangt.

Het is nog steeds zo dat uitbreidingen tot een directe depositie van 1 mol vergunningvrij gelaten worden. Die hoeven enkel een melding te doen. Er wordt een registratie bijgehouden van alle kleine directe deposities die er zo bij komen en die worden afgetrokken van de ‘ontwikkelingsruimte’. Men kijkt daarbij echter niet naar het feit dat daarbij de emissie fors kan toenemen, waardoor de indirecte depositie zal stijgen.

Men doet alsof de ‘herstelstrategieën’ (= extra beheer en verbetering hydrologie) alles op zullen lossen, maar daarbij wordt nog steeds genegeerd dat extra beheer tot schade aan de natuur zal leiden, of zelfs niet eens mogelijk zal zijn als de Peel natter wordt.

Men blijft uitgaan van de aannames dat alle emissie-arme technieken voor 100% zullen werken en dat de veestapel zich niet verder regionaal zal concentreren.

Met dit PAS wordt het benaderen, laat staan het bereiken van de kritische depositie onmogelijk.

Voor onze zienswijze: klik hier

We hebben nog maar weer eens een keer oplossingen er bijgevoegd (we blijven volhouden).

Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, zullen wij er d.m.v. beroepen tegen vergunningen die met het PAS worden verleend (of met beroepen tegen uitbreidingen zonder vergunning) alles aan doen om dit PAS onderuit te krijgen, desnoods met een klacht bij de Europese Commissie.