Reactie op extra PAS-beleidsregels van provincie N.-Brabant

[11-jul-2015] Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof ingegaan. Onverwacht heeft provincie N.-Brabant op 30 juni daarbij direct ingaande extra beleidsregels m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijen aangekondigd.

De belangrijkste extra beleidsregel is dat op vier Natura2000-gebieden, waaronder de Deurnese Peel en de Groote Peel, de directe depositie van stikstof niet toe mag nemen. Dit houdt in dat bedrijven rondom die gebieden geen beroep kunnen doen op de ‘ontwikkelingsruimte’ in het kader van het PAS.

Werkgroep Behoud de Peel staat positief tegenover deze maatregel. Geen vergunningen voor toenames van depositie betekent voor ons minder bezwaren/beroepen.

We hebben de provincie echter wel laten weten dat er een duidelijk manco aan deze maatregel zit. Als gevolg van de extra beleidsregel zullen bedrijven alleen kunnen groeien in aantal dieren als ze de emissie niet toe laten nemen. Dan moeten ze dus overgaan op emissie-armere stalsystemen. De provincie verwacht dat hiermee de depositie op die vier gebieden extra snel zal dalen. Dat hoeft echter helemaal niet het geval te zijn. Wij verwachten dat het overgrote deel van de bedrijven dat zich op deze manier gaat ontwikkelen tegelijkertijd met de extra emissie-arme stallen zoveel extra dieren gaat houden dat hun emissie (vrijwel) gelijk blijft. De depositie neemt dan dus juist niet (of nauwelijks) af.

Het is weliswaar zo dat men extra dierrechten nodig heeft om meer varkens en kippen te gaan houden. Diverse bedrijven hebben die dierrechten echter al op voorraad. En anders kunnen ze aangekocht worden in heel het ‘overschotgebied zuid’, waardoor er zich extra dieren naar de vier gebieden toe kunnen bewegen. En voor rundvee gelden niet eens dierrechten.

Kortom: deze maatregel dient gepaard te gaan met een maatregel die regionaal de groei van het aantal dieren beperkt. WBdP heeft daar de provincie een methode voor aangereikt. Een alternatief voor die methode is de bouwblokken begrenzen op de huidige bebouwing en alleen groei in oppervlakte stal toestaan indien er elders evenveel oppervlakte in de regio verdwijnt. De provincie zou dat aan gemeentes in een regio moeten opleggen.

En eigenlijk zou zo’n systeem dan in heel de provincie toegepast dienen te worden, omdat er behalve deze vier gebieden meer gebieden zijn waar de depositie fors moet dalen. WBdP heeft altijd gezegd dat Brabant minimaal in drie regio’s (west, midden en oost) zou dienen te worden opgedeeld, waarbinnen het aantal dieren niet mag groeien.