Waterschap Peel en Maasvallei voert Nieuw Limburgs Peil niet uit

[31-okt-2015] Op 27februari 2015 verstuurden wij een nieuwsbericht over het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 van het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei. In onze zienswijze op dat plan schreven wij dat de gehanteerde stuwstanden voor de primaire waterschapssloten duidelijk lager waren dan die van het Nieuw Limburgs Peil (NLP).

Het nieuwe Waterbeheerplan is recent vastgesteld. Op onze stelling in onze zienswijze dat hiermee het NLP niet uitgevoerd wordt, is door het waterschap niet gereageerd. Er is enkel geantwoord dat er ten opzichte van het vorige plan in dit opzicht in de praktijk niks gewijzigd wordt.

Oké: er wordt dus niks gewijzigd. Maar dat wil niet zeggen dat het goed zit!

Volgens het NLP worden de stuwen in het landbouwgebied in het winterhalfjaar ingesteld op 0,8 m beneden maaiveld. In het Waterbeheerplan gaat men voor het ‘primaire landbouwgebied’ uit van een ‘grondwaterniveau’ van 0,8 m beneden maaiveld. Dit lijkt misschien hetzelfde, maar het betekent (vanwege de opbolling van het grondwater) dat de stuwen ingesteld zullen moeten worden op 1 m beneden maaiveld en waarschijnlijk zelfs lager. Voor ‘diepwortelende gewassen’ hanteert het Waterbeheerplan een ‘grondwaterniveau’ van 1 m beneden maaiveld. Dit betekent dat de stuwen ingesteld zullen moeten worden op 1,2 m beneden maaiveld of zelfs lager. Voor de primaire sloten is het Waterbeheerplan bepalend. Dat wil dus zeggen dat de stuwen in deze sloten in het winterhalfjaar 20 tot 40 cm lager ingesteld worden dan volgens het NLP. Hoogst waarschijnlijk is het verschil zelfs groter.

In het eindconcept Natura2000-Beheerplan voor de Peelvenen staat dat het NLP een positief effect zal veroorzaken op de waterstand in de Peel. Dat is echter alleen maar het geval als de hogere NLP-stuwstanden in alle sloten worden ingesteld. Zo is het uitgerekend. Maar dat gebeurt dus niet. In de praktijk worden voor de primaire sloten duidelijk lagere standen gehanteerd. Het berekende positieve effect van het NLP op de waterstand in de Peel zal dus in werkelijkheid niet worden bereikt.

De letter N van ‘Nieuw’ in het NLP staat er dus onterecht. Voor de belangrijkste sloten wordt er door het waterschap helemaal geen ‘nieuw’, geen hoger peil gehanteerd. Indien ook in het definitieve Natura2000-beheerplan wordt volgehouden dat het NLP bijdraagt aan de Europese Habitatrichtlijn-doelen (en dat daarom beregeningen uit grondwater kunnen worden gelegaliseerd), zullen wij er bij de Raad van State op wijzen dat dit niet klopt.