Provincies legaliseren illegale uitbreidingen veehouderij

[18-nov-2015] De afgelopen twintig jaar heeft de overheid keer op keer geprobeerd om bij de vergunningverlening aan veehouderijen drempelwaardes in te voeren (onder een bepaalde depositie zou geen vergunningplicht nodig zijn) en om uitbreidingen die gedaan waren zonder de vereiste Natuurbeschermingswetvergunning te legaliseren. Doordat de Raad van State de beroepen van WBdP gegrond verklaarde, ging dat telkens niet door.

Nu gebeurt het toch weer opnieuw: met het Programma Aanpak Stikstof worden uitbreidingen zonder Nb-wetvergunning gelegaliseerd t/m maar liefst 2014.Dit terwijl de vergunningplicht Nb-wet voor de Mariapeel al gold in 1976, voor de Deurnese Peel in 1979 en voor de Groote Peel in 1990!

Omdat WBdP er vanaf 1980 op lette, hebben rondom de Peel honderden bedrijven als ze wilden uitbreiden (meer emissie van ammoniak) een Nb-wetvergunning moeten aanvragen. Deze werd vrijwel altijd verleend, maar dan moest er worden gesaldeerd: elders rond de Peel moest een vergunning worden ingetrokken waardoor de depositie van ammoniak op de Peel per saldo gelijk bleef. En nu opeens worden bedrijven die destijds die vergunningplicht hebben genegeerd daarvan vrijgesteld. Heel vreemde zaak, want het is toch echt niet zo dat de Peel (en vele andere Natura2000-gebieden) opeens geen stikstofprobleem meer heeft!

Recent kregen wij de eerste ontwerp Nb-wetvergunning die met het PAS is verleend onder ogen. Het was meteen al raak. Een veehouderij in Someren had in 2012 zijn ammoniakemissie uitgebreid van 5780 naar 12.500 kg/j zonder de vereiste Nb-wetvergunning aan te vragen. Deze uitbreiding wordt nu gelegaliseerd. We hebben een zienswijze ingediend: Klik hier

De provincies stellen dat de legalisaties gerechtvaardigd zijn, omdat met het PAS reductie van de stikstofneerslag wordt bereikt. In onze zienswijze betogen wij dat deze reductie zeer marginaal is en bovendien gebaseerd op onzekere voorspellingen en te optimistische aannames.

De provincies stellen daarnaast dat de PAS-‘herstelmaatregelen’ (o.a. extra beheer) er voor zullen zorgen dat de hoge stikstofneerslag in de Peel niet zal leiden tot aantasting van de gevoelige habitats. Ook dat wordt door ons betwist.

In onze zienswijze schrijven wij dat met deze PAS-legalisaties de Europese Habitatrichtlijn onvoldoende is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet (en dat geldt ons inziens voor heel het PAS).