Twee landbouwbedrijven aangekocht tegen Deurnese Peel

[5-jan-2016] Citaat uit Nieuwsbericht Peelvenen december 2015

‘In 2015 zijn 2 zogenaamde piekbelasters uit de Deurnsche Peel aangekocht. Met deze cruciale aankopen is de stikstofuitstoot in het Natura2000-gebied sterk verminderd en is er ruim 80 hectare Nationaal Natuurnetwerk (NNN) vrijgekomen. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Deurnsche Peel. Voor de ondernemers glooit nu een nieuw bedrijfsperspectief elders.

De Provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met de Bestuurscommissie Peelvenen, Waterschap Aa en Maas en de Omgevingsdienst Brabant Noord in juni van dit jaar de eerste piekbelaster uit de Deurnsche Peel aangekocht. Op 20 november is ook de tweede piekbelaster aangekocht. Een piekbelaster is een bedrijf met een hoge stikstofuitstoot vlak bij een Natura2000-gebied. Met de aankoop van deze 2 bedrijven wordt er een grote depositiepiek op het Natura2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel weggehaald.

De voorzitter van bestuurscommissie Peelvenen Gerard Daandels heeft zich hard gemaakt voor de aankoop van deze percelen. “Met deze aankopen schrijven we geschiedenis en is een onderhandelingstraject van jaren tot een goed einde gebracht” aldus dhr. Daandels. Al in 2010 waren er onderhandelingen bezig met de bedrijven, maar door een aankooppauze in 2010 werden de onderhandelingen stopgezet. De gronden van de 2 bedrijven lagen grotendeels binnen de grenzen van Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Doordat de gronden zijn aangekocht kan er ruim 80 hectare nieuwe natuur worden ingericht. De inrichting van deze grond is onderdeel van het landinrichtingsplan Peelvenen, waar de bestuurscommissie verantwoordelijk voor is.

Momenteel werkt de Provincie Noord-Brabant aan een plan voor het hydrologisch herstel van Leegveld, waar deze percelen onder vallen. Naar verwachting zullen deze percelen rond 2020 worden ingericht als natuur.

De bedrijven die zijn opgekocht zullen op een andere locatie hun bedrijf doorzetten. Een van de bedrijven heeft een vervangende locatie gevonden in Asten. Hier kunnen ze hun bedrijf verder ontwikkelen en zijn er meer mogelijkheden dan binnen de begrenzing van de EHS. Het andere bedrijf is nog op zoek naar een nieuwe locatie.’

De stabilisatie van de waterstand is het belangrijkste

In de nieuwsbrief Peelvenen waaruit we hierboven hebben geciteerd, staat een fout. Er staat: ‘Met deze cruciale aankopen is de stikstofuitstoot in het Natura2000-gebied sterk verminderd …’. Er zal bedoeld zijn: ‘Met deze cruciale aankopen is de stikstofneerslag in het Natura2000-gebied sterk verminderd …’. En ook dat valt helaas wel tegen. De twee bedrijven hebben inderdaad wel een hoge piekbelasting op de rand van het gebied, maar met het verdwijnen ervan wordt de totale stikstofneerslag op de hele Deurnese Peel helaas echt niet zoveel minder. Die veel te hoge belasting wordt veroorzaakt door de uitstoot van de vele veehouderijbedrijven in een grote regio rondom de Peel. Om de stikstofdepositie op de Peel echt omlaag te krijgen, moet er heel wat meer gebeuren dan het aankopen van enkele piekbelasters.

Natuurlijk is het goed dat de piekbelasting op de betreffende rand van de Deurnese Peel met de aankopen wordt weggenomen. Wat echter veel belangrijker is, is dat de gronden zijn aangekocht. Die gronden kunnen straks worden vernat, wat een cruciale bijdrage kan leveren aan de dringend vereiste stabilisatie van de veel te sterk wisselende waterstand in de Peel!

Welke gronden zijn er nu gekocht?

Het betreft het bedrijf van Geboers aan de Einderweg/Leegveld en het bedrijf van Van Neerven aan het Leegveld. Op het plaatje hieronder is globaal in rood aangeven welke gronden het betreft.

De rol van Werkgroep Behoud de Peel

WBdP heeft indirect ook invloed gehad op de aankoop.

Het bedrijf van Geboers aan de Einderweg vroeg begin jaren negentig aan gemeente Deurne een milieuvergunning voor een uitbreiding. WBdP stelde toen dat hiervoor ook een vergunning volgens de Natuurbeschermingwet (Nb-wet) vereist was. In 1993 is een Nb-wetvergunning aangevraagd. Deze werd door het ministerie geweigerd. In 1994 besliste het ministerie op het bezwaar van Geboers dat vergunning verkregen zou kunnen worden voor de situatie ten tijde van de aanwijzing van de Deurnese Peel als beschermd natuurmonument (1979). Dat was minder dan het bedrijf aan de gemeente had gevraagd.

Het bedrijf heeft vervolgens de Nb-wetvergunning die het had kunnen krijgen niet aangevraagd.

In 2007 meldde WBdP opnieuw de vergunningplicht Nb-wet. Daarbij stelden wij dat vergunning verleend zou kunnen kon worden zoals hierboven omschreven, maar dat het uiteraard veel beter zou zijn als het bedrijf werd opgekocht. De provincie (inmiddels het bevoegd gezag voor de Nb-wet) weigerde de vergunning. De aankoop werd gelukkig wel in gang gezet. Daarna duurde het nog lang, maar uiteindelijk lukte het dus wel. De twee bedrijven aan het Leegveld en de Einderweg hebben met instemming van WBdP een tijdelijke Nb-wetvergunning gekregen voor vijf jaar, omdat de gronden na de aankoop gedurende die periode nog mogen worden gebruikt.

WBdP bedankt de provincie voor deze aankopen, plus de betrokken ambtenaren en de voorzitter van de Bestuurscommissie Peelvenen voor hun inzet om dit voor elkaar te krijgen.

Nu de aankoop van de rest van het Nationaal Natuurnetwerk nog!