Reactie op ontwerp Natuurvisie van provincie Limburg

[7-aug-2016] Met de natuur lijkt alles wel goed te komen als je de ontwerp Natuurvisie 2016 van provincie Limburg doorleest.

Zo schrijft de provincie ‘dat de grote opgaven rond de Peelgebieden, gericht op het mogelijk maken van vernatting van deze gebieden, zijn gerealiseerd en dat bij andere Peelrestanten, zoals Sarsven en de Banen nog een beperkte opgave ligt.’ Dat is wel heel erg optimistisch. Misschien dat de provincie bedoelt dat de EHS (ecologische hoofdstructuur: nieuwe natuur; te verwerven landbouwgronden) rondom de Peel al vrijwel volledig is aangekocht. Maar dan vergeet de provincie er bij te vermelden dat er aan de Limburgse kant van de Peel erg weinig EHS is begrensd, duidelijk minder dan aan de Brabantse kant en veel te weinig om de Peel afdoende te kunnen vernatten. De provincie ‘vergeet’ ook om er bij te vermelden dat ze in 2014, bij de vaststelling van het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg), ook nog eens delen van de oorspronkelijk aangewezen EHS heeft geschrapt.

Ja, zo wordt het wel gemakkelijk om de ‘grote opgaven’ te bereiken!

In onze zienswijze op de ontwerp Natuurvisie 2016 hebben wij de provincie hier op gewezen.
Ook wezen wij er op dat niet alleen de EHS vernat dient te worden, maar dat ook in het landbouwgebied rondom de Peel vernattingsmaatregelen getroffen dienen te worden en dat deze opgave alleen maar groter is geworden door het schrappen van EHS-delen.
Wij benadrukten daarbij dat met het nieuwe Waterbeheerplan van waterschap Peel en Maasvallei het Nieuw Limburgs Peil niet wordt uitgevoerd. Dit NLP zou er juist toe moeten dienen dat de landbouwgronden rondom de natuur natter worden.
Wij hebben dit de provincie al meerdere keren laten weten, onlangs nog in ons jaarverslag 2015. Tot nu toe is er echter niets van te merken dat de provincie ons alarmerende signaal heeft gehoord.

Nog een voorbeeld van het optimisme in de ontwerp Natuurvisie is deze stelling van de provincie:
‘Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is bij uitstek een programma waar economie en ecologie hand in hand gaan. Natuurkwaliteit wordt verbeterd en er wordt economische ontwikkelingsruimte gecreëerd, waardoor er ruimte komt voor bedrijfsontwikkelingen.’
Na zoveel berichten van WBdP hieromtrent zou de provincie inmiddels toch dienen te weten dat deze stelling niet juist is!
We hebben de provincie er nog maar weer eens op gewezen dat met het PAS amper reductie van de stikstofneerslag wordt bereikt en dat voor een echte aanpak van de problematiek het aantal dieren dient te worden verminderd.

Op het onderstaande kaartje is met een oranje kleur (groen = bestaande natuur) aangegeven welke delen van de oorspronkelijke EHS in het POL de status ‘zilvergroen’ hebben gekregen, een status die er in de praktijk op neerkomt dat deze gronden niet meer verworven kunnen worden (de delen 1 t/m 4 liggen tegen de Mariapeel/het Grauwveen; 5 en 5a liggen tegen de Groote Peel):