Geen windmolens in 'Oirlosche Peel'

[16-okt-2016] Voor de zekerheid hebben we gemeente Venray laten weten dat de plannen van een projectontwikkelaar voor windmolens, op korte afstand van Mariapeel/Grauwveen, vanwege de Natuurbeschermingswet weinig kans van slagen zullen hebben.
Een projectontwikkelaar uit Enschede had plannen om 8 tot 10 windmolens te plaatsen in het agrarisch gebied ‘de Oirlosche Peel’, nabij Ysselsteyn (locaties ruwweg aangegeven op plaatje). Begin vorig jaar liet gemeente Venray weten dat ze deze locatie niet geschikt achtte. Onlangs vernamen we echter dat er door de projectontwikkelaar toch opnieuw pogingen gedaan worden om het plan door te zetten.
Ondanks het feit dat de gemeente zich eerder al hiertegen had uitgesproken, hebben wij gisteren, samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg, voor de zekerheid toch aan het College van B&W en de gemeenteraad van Venray het volgende laten weten:

‘Het plangebied is op zeer korte afstand gelegen van het Natura 2000-gebied Deurnese Peel en Mariapeel. Dit gebied is specifiek aangewezen als pleisterplaats voor de toendrarietgans, taigarietgans, kolgans en de kraanvogel. De ganzen gebruiken het natuurgebied gedurende najaar en winter als slaapplaats en zoeken hun voedsel in het omringende agrarische gebied. Uit langjarige tellingen van SOVON-vogelonderzoek blijkt het plangebied voor de windmolens één van de belangrijkste foerageergebieden voor deze vogels te zijn. Dat betekent dat de ganzen ’s morgens vroeg en in de avondschemer van en naar de slaapplaatsen vliegen. Door de geringe afstand tot de foerageergebieden vliegen de ganzen daardoor binnen het bereik van de wieken. Dit zal al helemaal gebeuren als de vogels landen om te gaan foerageren. Bovendien vinden de vliegactiviteiten voor een groot deel in de schemer plaats, waarbij het zicht niet optimaal is en de kans op een aanvaring met een turbine groot. Naast het veroorzaken van aanvaringslachtoffers is de kans groot dat de ganzen, na negatieve ervaringen met de turbines, het gebied gaan mijden. Hierdoor zullen zij op grotere afstand van het N2000-gebied moeten gaan foerageren, hetgeen meer energie kost en kan leiden tot een lager overlevingspercentage. Het scenario dat de ganzen de Deurnese Peel en de Mariapeel ook als slaapplaats gaan mijden, is zeer reëel. Als dat gebeurt, wordt er niet meer voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen van het N2000-gebied.


Kraanvogels bezoeken het N2000-gebied in voor- en najaar als pleisterplaats tijdens de trek. De vogels arriveren hierbij zowel overdag als ’s nachts. De kans dat hierbij aanvaringsslachtoffers vallen is groot, mede doordat het plangebied op zo’n korte afstand van het N2000-gebied ligt en de vogels al laag vliegen, omdat zij de landing hebben ingezet.
Er zijn o.i. voldoende alternatieve locaties te vinden voor windenergie die niet nadelig uitwerken voor het N2000 gebied.


Alle vleermuizen zijn beschermd in het kader van de F&F-wet. Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor aanvaringen of bijna-aanvaringen, die mede fataal aflopen doordat de vleermuizen de enorme drukverschillen in de nabijheid van de wieken evenmin overleven. De Peel is leefgebied voor diverse vleermuizen, welke ook buiten de natuurgebieden foerageren en het is dan ook aannemelijk dat het plangebied bezocht wordt door foeragerende vleermuizen.


Tot slot verwijzen we nog graag naar de windmolenvisie van de Natuur en Milieufederatie Limburg d.d. 21 juni 2016, die reeds eerder aan u verzonden is.