Oproep aan Brabant om de 'staldering' snel in te voeren

[26-dec-2016] Op 2 december j.l.  is er in Provinciale Staten van provincie N.-Brabant een themabehandeling geweest van het voorstel tot ‘staldering’ (per regio een stand-still in het aantal dieren) en de Verordening Stikstof Natura2000.

In de provinciale Verordening Stikstof worden eisen gesteld aan de stalsystemen van veehouderijen. Deze eisen zijn strenger dan de landelijke regelgeving. G.S. stelden aan P.S. voor om deze eisen verder aan te scherpen. Volgens G.S. is dit nodig, omdat anders niet voldaan zal worden aan de afspraak in het ‘Convenant Stikstof en Natura 2000’: een halvering van de ammoniakemissie uit stallen in 2028 ten opzichte van 2010 (zie ons nieuwsbericht van 27-11).
Volgens de ZLTO houdt de provincie zich met deze aanscherping niet aan de afspraak in het convenant. Volgens de berekende emissies wordt halvering van de stalemissies in 2028 bijna bereikt als de dalende trend zich voortzet. Nog strengere eisen aan de stalsystemen kunnen volgens de ZLTO door veel veehouders niet worden opgebracht.
Volgens G.S. is de aanscherping nodig omdat metingen aantonen dat de concentratie van ammoniak in de lucht de afgelopen jaren niet is gedaald. Tussentijdse aanscherping bij onvoldoende daling is volgens G.S. één van de afspraken in het convenant en daarom gerechtvaardigd.

Onze mening hierover:
Dat de metingen geen daling laten zien, kan meerdere oorzaken hebben: dat de emissie-arme stalsystemen in de praktijk minder reduceren dan op papier, dat het mest uitrijden in de praktijk meer emissie oplevert, dat verkeer en industrie minder reduceren dan berekend, etc., etc..
Het feit dàt de daling niet plaatsvindt, vinden wij zeker een reden om actie te ondernemen.
Het voorschrijven van nog weer betere technieken levert echter hooguit enkele procenten extra reductie op (vergelijk dat eens met het feit dat de stikstofneerslag op de Peel is zo’n 300% is van wat het zou mogen zijn). Bovendien wordt daarbij de aanname gedaan dat alle technieken voor 100% zullen werken en dat de veestapel niet verder zal groeien. Volgens de CBS-diertellingen is echter van 2003 t/m 2015 in de Peelregio het aantal stuks rundvee met 26%, het aantal varkens met 28% en het aantal stuks pluimvee met 23% gestegen.WBdP is daarom van mening dat het stoppen van de groei van de veestapel veel belangrijker is dan het voorschrijven van weer extra technieken. ‘Staldering’ is een methode om per regio een stand-still in het aantal dieren te bereiken (voor elke m2 stal die er wordt bijgebouwd dient evenveel m2 stal in de eigen regio te worden ingeleverd).


Wij hebben vernomen dat de provincie pas in mei of juni van volgend jaar zal beslissen over die staldering. In die periode kan de veestapel nòg weer verder groeien. Wij vragen de provincie daarom dringend om deze beslissing niet zo lang uit te stellen!
En aan het eind van dit jaar nog maar weer eens de volgende ‘nieuwjaarsboodschap’: minder dieren is de enige echte oplossing. WBdP vraagt de provincie daarom met klem om in de staldering duidelijk een afromingspercentage van minimaal 5% op te nemen!