Klacht tegen verzoek Nederland om EU-Nitraatlijn te mogen overschrijden

[4-feb-2017] Werkgroep Behoud de Peel heeft steun betuigd aan de brief aan de Europese Commissie van Vereniging Leefmilieu, Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en Stichting Openbare Ruimte. De drie organisaties verzoeken de Commissie om aan Nederland in 2017 geen derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren.

De Nitraatrichtlijn is in 1991 gepubliceerd, vormt een integraal onderdeel van de Kaderrichtlijn Water en doelt op de bescherming van oppervlaktewater en grondwater tegen verontreinigingen door nitraten vanuit de landbouwsector en op het promoten van duurzame landbouwpraktijken.
De drie organisaties stellen vast dat ondanks meer dan 20 jaar Nederlands beleid de gemiddelde nitraatconcentratie in het grond- en/of oppervlaktewater in de zandregio’s en de Lössregio’s ruim boven de norm van 50 mg/l blijft liggen en dat de laatste jaren weer een stijging laten zien. Een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn moet volgens hen strijdig worden genoemd met het Nederlandse en Europese milieubelang en staat haaks op het streven naar een duurzame landbouw. De derogatie hangt sterk samen met de omvang van de veestapel in Nederland. Het mestoverschot in het grondwater en de veel te hoge stikstofdepositie in de Peel en de meeste andere natuurgebieden kunnen ons inziens niet worden opgelost zonder de veestapel (geleidelijk en sociaal verantwoord) drastisch in te krimpen. Daarom heeft WBdP steun betuigd aan de brief van de drie organisaties.

Voor de brief van Vereniging Leefmilieu, Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en Stichting Openbare Ruimte klik hier, plus de steunbetuiging van WBdP, klik hier.