Slecht gesteld met controle op veehouderijbedrijven

[20-dec-2017] Op 11 september j.l. werd een onderzoek bekendgemaakt onder 15 gemeentes, uitgevoerd door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat het slecht gesteld is met de gemeentelijke controle op milieuvergunningen aan veehouderijbedrijven. In 12 van de 15 gemeentes overtraden veehouderijen vergunningvoorschriften zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring op luchtwassers. Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien veel lager dan in hun beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd.

Werkgroep Behoud de Peel is sinds begin jaren tachtig intensief bezig met het bijhouden van vergunningen aan veehouderijbedrijven in haar werkgebied in Brabant en Limburg. De resultaten van het Brabantse onderzoek verbazen ons dan ook helemaal niet.

Vanwege onze grote ervaring op dit vlak weten wij ook dat het probleem niet alleen bij Brabantse, maar evenzeer bij Limburgse gemeentes speelt.

Dit was een onderzoek van de provincie naar gemeentes. De ervaring van WBdP is echter dat het op dit vlak niet alleen bij gemeentes slecht gesteld is. Bij de provincies zelf is dat niet veel beter, bijv. bij de vergunningen Wet natuurbescherming die door hen worden verleend (m.b.t. stikstofdepositie door veehouderijen op Natura2000-gebieden). Controle/handhaving daarop gebeurt door de provincies veel te weinig.

Bovendien: dit was een onderzoek naar de controle op de naleving van vergunningen. Er dient echter ook gecontroleerd te worden of bedrijven bij een uitbreiding/wijziging van het bedrijf de verplichte vergunning wel aanvragen. Uit onze jarenlange ervaring weten we dat deze controle door de provincies bij de Wet natuurbescherming ernstig onder de maat is. Met de controle op de naleving van de vergunningen is het al slecht gesteld; de controle op het al of niet hebben van de verplichte vergunning is zo mogelijk nog slechter.

WBDP ROEPT DE POLITIEK OP OM HIER SNEL VERANDERING IN TE BRENGEN!