Protesten tegen intensieve veehouderij in Limburg

[2-dec-2017] Op 17 november vergaderde de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur in het gouvernement in Maastricht. De ‘Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2’ werd daar behandeld

In bijlage 4 van de genoemde notitie ‘Tussenrapportage ……..’ wordt ingegaan op de vragen van de drie partijen. Daarin staat o.a.: ‘Reductie van de milieubelasting van de Intensieve Veehouderij via sturing op dieraantallen heeft op dit moment niet onze voorkeur. We wachten de mogelijkheden van de Wet veedichte gebieden af om te bezien of toepassing in Limburg wenselijk en effectief kan zijn.’
Ook valt daar te lezen dat de provincie kiest voor ‘emissiereductie op integrale basis (NH3, geur en fijn stof)’. Vertaling: de provincie kiest niet voor vermindering van het aantal dieren, maar voor het toepassen van emissie-arme technieken!

Voordat de commissievergadering begon, werd er door diverse burgers en groeperingen vóór het provinciehuis gedemonstreerd tegen de intensieve veehouderij. Ook op de publieke tribune was het druk (de vergadering werd daarom in de grote zaal gehouden i.p.v. normaal in de kleine commissiekamer).
Er werd ingesproken door 19 personen/organisaties, waarvan 11 tegen de intensieve veehouderij.
In Brabant zijn we dit al langer gewend. Het is voor het eerst dat zoiets in Limburg gebeurde.

WBdP heeft ook ingesproken, waarbij we weer duidelijk hebben aangegeven dat er van extra technieken weinig heil meer te verwachten is en zeker niet als tegelijkertijd het aantal dieren nog weer verder kan toenemen. We signaleerden daarbij dat de Wet veedichte gebieden, waarop Limburg blijkbaar hoop gevestigd heeft, door het nieuwe kabinet niet verder in procedure gebracht wordt.

Deze commissievergadering was nog een sonderende bijeenkomst, waarin geen besluiten genomen werden. Wordt dus nog vervolgd.
Er leek nu helaas nog (net) geen meerderheid te zijn om vergelijkbare maatregelen als in Brabant te nemen. Toch was er o.i. wel al enige kentering merkbaar.

Blijven volhouden!