Verzoek aan EU door 11 organisaties om Nederland geen nieuwe derogatie te verlenen

[28-mrt-2018] Op initiatief van de Coöperatie Mobilisation for the Environment is er vandaag door 11 natuur- en milieuorganisaties, waaronder WBdP, een brief gestuurd aan de Europese Commissie, met het verzoek om aan Nederland geen nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn toe te kennen. Deze derogatie (ontheffing) houdt in dat Nederlandse boeren onder voorwaarden in plaats van 170 kilogram 250 of 230 kilogram (afhankelijk van hun locatie) stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen deponeren.

De Nitraatrichtlijn vormt een integraal onderdeel van de Kaderrichtlijn Water en doelt op de bescherming van oppervlaktewater en grondwater tegen verontreinigingen door nitraten vanuit de landbouwsector en op het promoten van duurzame landbouwpraktijken.
De 11 organisaties stellen vast dat de Nederlandse regering na 5 actieprogramma’s met een totale looptijd van 20 jaar nog altijd niet voldoet aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Ook stellen de organisaties dat de regering nalatig optreedt in het bereiken van de doelstellingen van de richtlijn, o.a. vanwege het te late/onvoldoende optreden tegen de mestfraude.

Inmiddels is bekend geworden dat het voorstel van de Europese Comissie is om Nederland niet voor 4, maar voor 2 jaar een nieuwe derogatie te verlenen. De Europese Commissie heeft hiervoor gekozen vanwege de geconstateerde fraude met opslag, vervoer en verwerken van mest. Het Nitraatcomité neemt op 4 april een besluit over het voorstel van de Commissie.