Beroep ingesteld tegen het Beheerplan Natura 2000

[16-jun-2018] Werkgroep Behoud de Peel heeft beroep aangetekend tegen het beheerplan Natura 2000 voor de Peelvenen.

Kort samengevat komt ons beroep er op neer dat de bestaande beregeningen uit grondwater rondom de Peel niet mogen worden vrijgesteld van de vergunningplicht Natuurbeschermingswet. Het is absoluut niet zo dat de beregening slechts een gering effect heeft, zoals in het Beheerplan wordt beweerd. Ook achten wij het niet toegestaan om de vernattingsmaatregelen uit het Beheerplan te gebruiken als rechtvaardiging om daarmee het negatieve effect van beregening te compenseren. Dat lukt trouwens niet eens.