PAS-vergunningverlening voorlopig op slot!

[22-jul-2018] In mei 2017 oordeelde de Raad van State, vanwege beroepen van WBdP, dat het Programma Aanpak Stikstof op diverse punten beter diende te worden gemotiveerd. Die nadere motivering is op 4 juli jongstleden door het ministerie geleverd. Het ministerie concludeert dat hiermee voor het merendeel de gevraagde informatie beschikbaar is gesteld. Het ministerie stelt echter ook dat nog niet op alle punten volledige duidelijkheid kan worden gegeven. Daarom zal er voorlopig geen PAS-ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven.  Dit betekent dat er geen vergunningen Wet natuurbescherming meer worden verleend als daarmee de stikstofneerslag op een Natura2000-gebied toeneemt. Kort gezegd: de PAS-vergunningverlening zit voorlopig op slot!