Zienswijze vliegbasis De Peel

[23-aug-2019] De Brabantse milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben samen met WBdP een zienswijze ingediend op de ‘concept Notitie reikwijdte en detailniveau’. Die notitie biedt de basis voor het op te stellen milieueffectrapport, plus voor het bepalen van de noodzaak voor een vergunning Wet natuurbescherming.

Gezien het geluid dat de vliegtuigen produceren zal de invloed voor de omwonenden waarschijnlijk groot zijn. Maar ook een negatieve invloed op de natuur, o.a. op de Peel, ligt in de verwachting. De Peelnatuur is immers gebonden aan rust. Daarnaast zal er extra fijnstof, CO2 en Stikstof worden uitgestoten. Er zal daarom goed onderzocht dienen te worden wat de gevolgen zijn voor mens en natuur.