Reactie WBdP op stikstofmaatregelen kabinet

[13-okt-2019] Op 4 oktober j.l. heeft het kabinet aangekondigd welke stikstofmaatregelen genomen zullen gaan worden. In dit nieuwsbericht een samenvatting van deze maatregelen en onze reactie daarop.

Onze reactie in het kort:
Het wegnemen van slechts enkele veehouderijbedrijven op korte afstand van de natuur zal de depositie slechts weinig doen afnemen.
De veestapel zal per regio (niet alleen binnen korte afstand van de natuur) fors verminderd moeten worden om substantiële reductie te bewerkstelligen.
Zolang niet gegarandeerd is dat met de maatregelen een goede staat van instandhouding van de habitats (de Europees beschermde natuur) bereikt wordt, zijn de maatregelen so wie so al verplicht i.h.k.v. de Habitatrichtlijn. Eigenlijk is vergunningverlening met deze maatregelen daarom nog niet mogelijk. Op voorwaarde dat het nu voorgestelde slechts tijdelijk is (voor maximaal 1 jaar) en dat er nog veel meer maatregelen zullen volgen, is WBdP desondanks bereid om bepaalde vergunningen toch te accepteren: vergunningen waarbij de depositie duidelijk afneemt. Vergunningen waarbij de depositie gelijk blijft en waarbij tegelijkertijd het aantal dieren (in de regio) toeneemt, zijn volgens WBdP zeer twijfelachtig voor wat betreft de kans van slagen bij de rechter. Vergunning voor toenames van depositie kan al helemaal nog niet. Een vergunningvrije drempelwaarde is alleen mogelijk indien gegarandeerd is dat per regio de emissie duidelijk afneemt.