Brief aan Provinciale Staten N.-Brabant en Limburg betreffende noodzakelijke stikstofmaatregelen

[29-okt-2019] Zowel in provinciale staten van N.-Brabant als in Limburg stonden op 25 oktober j.l. de te treffen stikstofmaatregelen (weer) op de agenda. WBdP heeft de statenleden van te voren een brief gestuurd, die we hier als volgt hebben samengevat:

Eigenlijk is vergunningverlening nog niet mogelijk. De maatregelen zijn daarvoor nog ver van voldoende. Op voorwaarde dat het nu voorgestelde slechts tijdelijk is (voor maximaal 1 jaar) en dat er nog veel meer maatregelen zullen volgen, is WBdP desondanks bereid om vergunningen te accepteren. De emissie en depositie dient daarbij dan (per saldo) duidelijk af te nemen. Om echte verlaging van de stikstofdepositie te bereiken, dienen niet alleen binnen korte afstand van de natuur enkele veehouderijbedrijven te worden gesaneerd. Per regio dient het aantal dieren fors verminderd te worden. Het lijkt ons logisch dat de provincies zich daarbij voor de korte termijn richten op de vele bedrijven die de komende jaren zullen gaan stoppen. Zo snel mogelijk dienen vervolgens per sector maatregelen getroffen te worden waarmee de depositie op de Natura2000-gebieden dusdanig daalt dat het behalen van de instandhoudingsdoelen in zicht komt. De behaalde reductie dient de komende jaren per regio steeds duidelijk groter te zijn dan de totaal te vergunnen toename. Alleen onder die voorwaarde is een vergunningvrije drempelwaarde voor depositie mogelijk.