Aanvulling bij 'Droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie'

[28-jun-2020] Onze nieuwsbrief van 18 juni j.l. ging over de droogte en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Hierbij enkele aanvullingen daarop:

De ons inziens prima Brabantse ‘Visie op klimaatadaptatie’ is te vinden via deze link: https://tinyurl.com/y8zla95p

Zeer het bekijken waard is ook de ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’ van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer. Heel veel van onze vorige nieuwsbrief (plus nog extra info) is hier op één figuur gebundeld: zie https://tinyurl.com/yawan6tz

En hier vatten we zelf nog e.e.a. samen:


De hoofdconclusie is dat er veel meer water geconserveerd zal moeten worden. Dat kan (o.a.) door:

 • Hogere stuwpeilen in de sloten (ook in de ‘haarvaten’); niet pas bij droogte, maar al in het nattere seizoen.
 • Verondiepen van sloten.
 • Beken en rivieren weer meer de ruimte geven.
 • Afbouwen van haspelberegening (en op plekken waar bewatering echt nodig is vervangen door efficiëntere methodes).
 • Verbeteren van de bodemstructuur.
 • Veranderen van de inrichting van het landelijk gebied: ‘droge teelten’ op hogere gronden; ‘natte teelten’ op lage gronden. (Incl. telen van ander soort gewassen, beter aangepast aan het veranderende klimaat).
 • Rondom de natuur beschermingszones van voldoende breedte (niet de standaard, veelal onvoldoende 500 m) en daarbinnen het landgebruik afstemmen op maximale vernatting.
 • Meer natschade accepteren (en evt. vergoeden).
 • Meer water vasthouden in de steden.
 • Infiltratie- en retentiegebieden aanleggen.
 • Laag gelegen percelen, die de ontwateringsdiepte nadelig beïnvloeden, aankopen of bestemmen voor teelten die daarvoor geschikt zijn.
 • Zoveel mogelijk afbouwen van industriële grondwateronttrekkingen.
 • Onttrekkingen voor drinkwater niet laten toenemen (en zo mogelijk verminderen).


** Mocht u nog meer maatregelen/oplossingsrichtingen weten, dan houden we ons aanbevolen.

Nogmaals: het is in het belang van alle partijen dat er aan klimaatadaptatie gewerkt wordt.
Over de manier waarop de hierboven genoemde maatregelen (en wellicht nog andere) praktisch uitgevoerd kunnen worden, zal intensief overleg nodig zijn, waarbij echter niet gedraald mag worden.