Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel

[6-jan-2022] De gebiedsgerichte aanpak, die rond de Natura2000-gebieden gaat plaatsvinden, is een zeer belangrijk proces. Het is de bedoeling dat er nu eindelijk eens gaat gebeuren waar WBdP al jarenlang voor heeft gepleit: verhoging van de waterstand in een ruime zone rondom de Peel, een ingrijpende verandering van het agrarische productiesysteem: natter, natuurinclusief, korte kringlopen.

Maar we zijn sceptisch. Provincie N.-Brabant is vaag over de doelen. Ondanks de wettelijke verplichting wordt het natuurdoel (stikstofreductie en natuurherstel) niet duidelijk vooropgesteld. Vele doelen staan zonder prioriteitsvolgorde naast elkaar. Het gevaar bestaat dat er weer, net zoals eerder in bijv. de landinrichting Peelvenen (‘het onverenigbare verenigd’), te veel gepoogd gaat worden om ‘de kool en de geit te sparen’.
WBdP zal zich er uiteraard voor inspannen om dat te voorkomen.
Inmiddels hebben we al bereikt dat er meer duidelijkheid is verschaft over die doelen.