Beregening rond de Peel wordt ingeperkt!

[19-mei-2022] Gisteren hebben provincie N.-Brabant en Limburg hun nieuwe besluit op het Natura2000-beheerplan genomen aangaande beregening uit grondwater in de bufferzones rond de Peel.
De vrijstelling van de natuurvergunningplicht, die in het ontwerp-beheerplan was geboden, komt te vervallen.

Dit vanwege het gewonnen beroep van WBdP en vanwege onderzoeken waaruit blijkt dat de beregening negatief is voor de waterstand in de Peel. Binnen de bufferzones rond de Peel-Natura2000-gebieden wordt het beregenen dus weer vergunningplichtig. Er komt een overgangsperiode van twee jaar, waarin beregening onder voorwaarden mogelijk blijft. Daarna komt er een definitieve, strengere regeling, waarbij beregening alleen nog mogelijk is indien de waterstand rondom de Peel hoog genoeg is om in de Peel hoogveen te kunnen realiseren. Net als bij onze ‘stikstofuitspraak’ zal ook dit besluit gevolgen hebben tot ver buiten de Peel. Want behalve de Peel zijn er veel meer natuurgebieden die last hebben van verdroging en waar rondom die gebieden grondwateronttrekkingen, sloten en drainages liggen waar geen natuurvergunning voor is verleend!