De stikstofdoelen

[15-jun-2022] In dit nieuwsbericht info over de stikstofdoelen van het kabinet van 10 juni j.l.. Met verbazing over het gebrek aan kennis in de reacties van diverse statenleden, kamerleden en belangenorganisaties. Met diverse nuttige vragen en antwoorden. Met een artikel van de Groene Amsterdammer.

Met de reactie van WBdP, zijnde samengevat:


In heel Nederland zal fors gereduceerd moeten worden, omdat ammoniak grote afstanden aflegt. Ook het buitenland zal mee moeten doen. De opgave waar Nederland voor staat, is een algehele transitie naar minder stikstof, minder methaan, minder CO2, minder gifgebruik. Kortom: een transitie naar meer biodiversiteit. Het gaat niet alleen om zeldzame planten. Ook ‘gewone’ soorten als bijv. eiken, mezen en insecten staan sterk onder druk. Ook voor de mens is het essentieel dat het beter wordt. Zeker binnen de bufferzones zal het ook flink natter moeten. Er moet vooral voor gewaakt worden dat er in plaats van (rund)veehouderij nog meer intensieve teelten (met veel water- en gifgebruik) rond de Peel komen. De overheid zal de transitie naar natuurinclusief heel goed moeten faciliteren! Er zal een ander verdienmodel moeten komen.