Definitief Beregeningsbesluit N2000-Beheerplan

[18-dec-2022] Op 13 december 2022 maakten provincie Limburg en Noord-Brabant hun definitieve besluit bekend betreffende de beregening uit grondwater rondom de Peel. De eerder in het N2000-beheerplan gegeven vrijstelling van de natuurvergunningplicht is teruggedraaid. WBdP is echter niet tevreden. De provincies geven ons gelijk dat de bufferzone rond De Bult waarschijnlijk te smal is en dat in Limburg bufferzones deels ontbreken. Ze willen dit echter pas herstellen in het volgende beheerplan.

weer uitstel en afzwakking van maatregelen

 Ook willen ze Limburgse natuurvergunningen voor beregeningsputten, die destijds bewust tijdelijk zijn verleend (tot aan de vaststelling van het huidige beheerplan) opeens als definitief beschouwen. Diverse andere putten worden als bestaand gebruik (en dus niet natuurvergunningplichtig) beschouwd, terwijl hiervoor geen bewijs geleverd kan worden. Ondanks onze vraag om vernattingsmaatregelen vast te leggen in het beheerplan wil men deze voor de komende twee jaar slechts in een intentieverklaring met de waterschappen regelen. De in het ontwerp-besluit aangekondigde beregeningsstop in zeer droge jaren is daarbij volgens de provincies voor die overgangsperiode van de baan.
Kortom: weer uitstel en afzwakking van maatregelen. WBdP zal beroep instellen tegen het besluit en waarschijnlijk ook meer acties gaan voeren: vragen om handhaving en vragen om ‘passende maatregelen’ (die de overheid volgens de Wet natuurbescherming verplicht is om te treffen).

Eén actie loopt al: we hebben recent bezwaar gemaakt tegen de weigering van G.S. van N.-Brabant om handhavend op te treden vanwege beregening zonder natuurvergunning van een lelieperceel nabij Het Zinkske.