Handhavingsverzoek betreffende beregening rondom De Peel

[01-mrt-2023] Werkgroep Behoud de Peel heeft bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg handhavingsverzoeken ingediend betreffende het gebruik van beregeningsputten zonder natuurbeschermingsvergunning binnen de bufferzones van de peelgebieden. Het gaat hierbij om de bufferzone van de Mariapeel/het Grauwveen, de bufferzone rond de Deurnese Peel, de bufferzone aan de Limburgse kant van de Groote Peel, de bufferzone aan de Brabantse kant van de Groote Peel, en voor de aan de Limburgse kant van de in Noord-Brabant gelegen peelgebieden De Bult en Het Zinkske.

In onze nieuwsbrief van 18 december 2022 schreven wij dat we waarschijnlijk beroep zouden instellen tegen het definitieve besluit van provincies Noord-Brabant en Limburg om de beregening in het kader van het Natura2000-beheerplan weer natuurvergunningplichtig te stellen. Dit omdat het besluit verder totaal geen maatregelen bevatte; enkel een intentieverklaring daartoe.

Het blijkt echter dat beroep tegen het beheerplan deze keer niet mogelijk is. Dat is alleen mogelijk tegen activiteiten die via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. En de beregening is nu dus niet meer vrijgesteld. Geen beroep is mogelijk tegen beheerplanmaatregelen, of het gebrek daaraan.
Vandaar onze actie van vandaag.

Onze bedoeling daarmee is dat we de overheid aanzetten tot het eindelijk eens maken van haast met het treffen van maatregelen. We hebben er geen vertrouwen in dat dat met de genoemde intentieverklaring zonder enig ‘pressiemiddel’ voldoende gaat gebeuren. WBdP is op zich niet tegen een overgangsperiode van 2 jaar, totdat de afbouw van de beregening binnen de bufferzones rond de Peel definitief geregeld is. In het handhavingsverzoek schrijven wij dat er echter zeker direct gestopt dient te worden met de beregening van gewassen die zeer veel water vragen, zoals graszoden, lelies, boomteelt, prei, asperges, e.d..

WBdP is nog steeds bereid om mee te denken aan de vormgeving van een  overgangsperiode van twee jaar (we hadden die zelf voorgesteld), mits daaraan wel meteen al -dus komend beregeningsseizoen al!- maatregelen worden gekoppeld. Ook zijn wij van mening dat die ‘overgangsmaatregelen’ gepaard dienen te gaan met vergunningverlening volgens de Wet natuurbescherming. Vandaar ook ons handhavingsverzoek.

Na die twee jaar dient de bufferzone dusdanig ingericht te zijn dat daar geen beregening meer toegestaan is. En liefst ook dusdanig dat die niet meer nodig zal zijn.