Procedures tegen drie ruimtelijke plannen

[7-nov-2023] De hieronder beschreven bestemmingsplannen en planwijziging laten een forse toename van het aantal dieren toe. Er komen 12.000 kippen bij, 243 stuks rundvee en 23.588 varkens/biggen. De gemeentes stellen dat desondanks de stikuitstoot niet toe zal nemen, omdat emissie-arme stalsystemen toegepast worden. Uit diverse onderzoeken en gerechtelijke uitspraken is het echter bekend dat die systemen niet leveren wat wordt gepretendeerd. Hoogstwaarschijnlijk neemt de uitstoot van stikstof dus toe.

In strijd met de beoogde integrale aanpak

Zelfs als de systemen wel zouden werken, dan wordt er amper of geen reductie mee bereikt, omdat er veel meer dieren worden gehouden. Dat maakt het lastiger -en veel duurder- om de beoogde stikstofreductie nog gerealiseerd te krijgen. Daarom zijn deze plannen ons inziens in strijd met de beoogde integrale aanpak van het Rijk en provincie op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Volgens WBdP is het beter om dergelijke uitbreidingen nu te voorkomen, dan om de bedrijven straks met veel belastinggeld weer uit te moeten kopen. Vandaar dat we tegen de plannen bezwaar hebben gemaakt.

Vaalbaan 1, Asten

Op 15 september diende WBdP beroep in tegen het bestemmingsplan “Asten Verzamelplan 2022-2”. Aan de Vaalbaan 1 in Asten-Heusden, op ruim 500 meter van de Groote Peel, wordt een bouwperceel uitgebreid van ongeveer 1,6 naar 2 ha. Het aantal legkippen en rundvee neemt flink toe. Het aantal kippen stijgt van 53.300 naar 65.300 en het aantal stuks rundvee stijgt van 131 naar 220.

Het bestemmingsplan kan ons inziens niet als een ‘goede ruimtelijke ordening’ worden aangemerkt:

– De provinciale Omgevingsverordening vereist dat uitbreiding van een veehouderij vanuit een goede omgevingskwaliteit inpasbaar is in de omgeving. Deze uitbreiding draagt daar niet aan bij.
– Door het Rijk wordt een forse stikstofreductie beoogd. Met dit bestemmingsplan wordt echter een tegengestelde richting ingeslagen. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat emissie-arme stalsystemen niet goed werken.
– In het bestemmingsplan is opgenomen dat bij het gebruik van de stallen de stikstofdepositie niet mag toenemen. In de provinciale Omgevingsverordening staat echter dat hier al eerder aan getoetst dient te worden, namelijk al bij de vergunningsaanvraag. Het Astense plan is dus met de Omgevingsverordening in strijd. Het aantal dieren groeit hier duidelijk, de stalsystemen werken in de praktijk niet goed en de emissie neemt waarschijnlijk dus toe. De gemeente heeft zich er blijkbaar niet van vergewist of het plan ook uitvoerbaar is.
– Volgens de Omgevingsverordening mag een bouwperceel met ten hoogste 0,5 ha worden vergroot (tot 2 ha) indien het bedrijf in overwegende mate is aangewezen op ruwvoer en deze 0,5 hectare uitsluitend voor opslag daarvan gebruikt wordt. Ons inziens is dat hier niet het geval.

Bluijssens Broekdijk 13, Asten

Op 21 oktober diende WBdP een zienswijze in betreffende het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied Asten 2016, wijziging Bluijssens Broekdijk 13”.
Het bouwvlak wordt vergroot van ongeveer 1,5 naar 2 hectare. Het aantal stuks rundvee zal fors worden uitgebreid van 549 naar 700. Net als hierboven bij de Vaalbaan zal de uitstoot van stikstof dus hoogstwaarschijnlijk toenemen, omdat bekend is dat de emissie-arme stalsystemen niet goed werken.

In het plan wordt dus voorbijgegaan aan de provinciale en landelijke doelstellingen om tot stikstofreductie te komen. Er wordt een verdere intensivering van de rundveehouderij ingezet, terwijl rijks- en provinciaal beleid is gericht op meer extensivering (meer grond per dier). Daarmee is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. De ontwikkelingsmogelijkheid is ons inziens vanuit ruimtelijk oogpunt en vanuit het voorzorgbeginsel onwenselijk.

De waarschijnlijke toename van stikstofuitstoot is ook in strijd met het hoofdbestemmingsplan buitengebied van de gemeente, waarin staat dat de ammoniakdepositie op een Natura2000-gebied niet toe mag nemen, danwel geen negatieve gevolgen mag hebben. Dat is zelfs strenger dan de Wet natuurbescherming, die stelt dat er geen significant negatieve gevolgen mogen zijn. Net als bij de Vaalbaan is het plan in strijd met de provinciale Omgevingsverordening. Met de uitbreiding wordt uitgekomen boven de toegestane 1,5 ha en de toename dient niet voor ruwvoeropslag.

De Horsten 20 Egchel, Peel en Maas

Op 5 oktober diende WBdP een zienswijze in betreffende het ontwerp bestemmingsplan ‘De Horsten Egchel’ en het ontwerp ‘Plan-MER De Horsten Egchel’.

Ook bij dit plan is ons inziens geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Het gaat hier om een zeer forse uitbreiding van een varkenshouderij. Het aantal varkens/biggen neemt toe van 14.548 naar 38.136! Voor die uitbreiding is in 2015 een natuurvergunning verleend. Om er voor te zorgen dat de stikstofdepositie op de Peel niet toe zou nemen zijn er toen milieuvergunningen elders rondom de Peel ingetrokken. WBdP heeft daarom destijds tegen de natuurvergunning geen beroep ingesteld.

Het bedrijf heeft tot nu toe de voorgenomen uitbreiding nog niet gerealiseerd. Ook al is er dan een natuurvergunning, toch vindt WBdP het onwenselijk om nu nog een dergelijke uitbreiding toe te staan. Dat zou in strijd zijn met de provinciale en landelijke doelstellingen om tot stikstofreductie te komen. Het zou beter zijn om het bedrijf uit te kopen, voordat de voorgenomen uitbreiding heeft plaatsgevonden.

Daar komt bij dat in de natuurvergunning en met dit bestemmingsplan stallen worden voorzien van gecombineerde luchtwassers. Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat deze wassers in de praktijk minder reductie opleveren. De stikstofuitstoot zal daarom meer toenemen dan in 2015 werd voorzien en de destijds ingetrokken vergunningen zullen daarom niet voldoende zijn. In het bestemmingsplan is hier ten onrechte geen rekening mee gehouden.