Zienswijze WBdP op uitbreidingsplannen defensie

[12-feb-2023] Defensie heeft haar Nationaal Plan Ruimte voor Defensie (NPRD) bekendgemaakt. Hierin staat beschreven welke extra ruimte Defensie de komende jaren nodig heeft om haar verdedigingstaken beter te kunnen uitvoeren en om aan de NAVO verplichtingen te voldoen. Zo wil Defensie in Nederland het aantal ‘sorties’ per jaar (starten, vlucht, plus landing) van F 35’s uitbreiden van 5200 naar 7500. Je kunt de plannen inzien op deze website.

Wat is de status van het Nationaal Plan Ruimte voor Defensie?

Voordat er op dit plan kan worden beslist dient er een milieu-effectrapportage (MER) over te worden gemaakt. Om deze MER op te kunnen stellen moet er eerst worden beoordeeld welke aspecten er in die MER dienen te worden onderzocht. Daartoe lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en organisaties en particulieren konden hier zienswijzen op indienen.

Defensie wil voor extra vluchten met de F35’s vliegveld Volkel uitbreiden. Een alternatief is extra vliegvelden, met als optie basis De Peel. Voor de Peel is ook een onverharde baan gepland voor transportvliegtuigen. Daarnaast wil Defensie het laagvlieggebied voor helikopters naar het westen uitbreiden (arcering).

Werkgroep Behoud de Peel heeft een zienswijze ingediend, waarbij we vooral zijn ingegaan op het plan om de voormalige vliegbasis De Peel te heropenen voor het vliegen met de F35’s.

Hieronder een korte samenvatting van onze zienswijze (Klik hier voor de complete zienswijze).

Het is begrijpelijk dat Defensie meer ruimte nodig heeft, maar het valt op dat er weinig gebieden worden overwogen om de jachtvliegtuigcapaciteit en laagvliegroutes voor helikopters uit te breiden.

Wij zijn van mening dat Defensie meerdere locaties voor de stationering van jachtvliegtuigen dient te onderzoeken, inclusief alternatieven buiten de bestaande militaire terreinen.

De effecten van de defensieplannen op o.a. natuurherstel, de transitie landelijk gebied en de klimaatopgave (plus de cumulatie van effecten daarvan) dienen te worden onderzocht.

Ook dient volgens ons goed onderzocht te worden wat de gevolgen zijn van het laagvliegen (met helikopters).

Defensie heeft geen “bestaande stikstofrechten” of geluidsruimte

Volgens WBdP is er voor de basis De Peel geen stikstofreferentie meer, omdat de vliegbasis sinds maart 1993 is gedeactiveerd. Ook is er voor deze locatie volgens ons geen geluidsruimte.

Kortom: er gelden ons inziens voor wat betreft stikstof en geluid geen ‘bestaande rechten’ die Defensie bij het heropenen van deze basis kan claimen.

Vliegbasis de Peel pompt veel water weg zonder natuurvergunning

We wijzen er in onze zienswijze ook op dat er op de basis De Peel zonder natuurvergunning zeer veel water wordt weggepompt, met een verdrogend effect op het nabijgelegen Peelgebied De Bult tot gevolg.