Overzicht veehouderij-zaken

[6-mrt-2024] In de laatste nieuwsbrieven zijn acties tegen verdroging veelvuldig aan de orde gekomen.

Naast haar acties tegen verdroging voert Werkgroep Behoud de Peel natuurlijk ook nog steeds actie als gemeentes of provincies vergunningen verlenen waarbij de uitstoot van ammoniak (stikstof) toeneemt. De Peel is namelijk al zwaar overbelast met stikstof en die situatie moet dus juist verbeterd worden.

Hieronder een verslag van onze procedures per gemeente, vanaf 2023.

Deurne

Gemeente Deurne heeft in 2022 toestemming gegeven aan een rundveebedrijf om het aantal dieren uit te breiden. Vanwege de toepassing van emissie-arme stalsystemen werd gesteld dat de uitstoot van ammoniak niet toe zou nemen. Uit onderzoeken is echter gebleken dat deze systemen in de praktijk lang niet de reductie behalen die op papier beloofd wordt. Volgens ons neemt de uitstoot wel toe en is daarom een natuurvergunning vereist en daarom hebben we de provincie om handhaving verzocht.

Vanwege de onduidelijkheid over de stalsystemen heeft de provincie de beslistermijn uitgesteld. Deze kwestie sleept nog even voort.

Gemert - Bakel
Rundveehouderij

Ook hier hadden wij de provincie om handhaving verzocht, vanwege meer dieren op emissie-arme systemen bij een rundveehouderij. De provincie wees ons er echter terecht op dat het ondanks de twijfels over de stalsystemen geen toename betreft ten opzichte van de eerder al verleende natuurvergunning.

Varkenshouderij

Bij een varkensbedrijf vroegen we de provincie om handhaving, omdat de gemeente toestemming had gegeven voor meer varkens op combiluchtwassers. Van deze wassers is bekend dat de werking in de praktijk veelal niet goed is. Inmiddels is de natuurvergunning aangevraagd.

De provincie wees ons handhavingsverzoek af om dat blijkens een controle bleek dat de nieuwe stallen niet gebouwd zijn en de ondernemer dat ook niet van plan is. We vonden dit afdoende en hebben dit verder laten zitten.

Nederweert
Verzoek tot intrekking natuurvergunning leegstaande pluimveehouderij

Bij een pluimveebedrijf vroegen we in 2023 aan de provincie om de natuurvergunning in te trekken. Dit bedrijf staat al lang leeg. Wanneer het opnieuw gebruikt zou gaan worden, zal de ammoniakuitstoot bijdragen aan de verslechtering van de natuurwaarden in de Peel. Ons verzoek tot intrekking is door de provincie afgewezen. We hebben tegen deze beslissing een zienswijze ingediend en wachten op de reactie van de provincie.

Voorkomen dat twee ongerealiseerde varkensstallen worden gerealiseerd

We hebben de provincie verzocht om volgens de Wet natuurbescherming ‘passende maatregelen’ te treffen, in die zin dat voorkomen wordt dat twee nog niet gerealiseerde stallen alsnog worden opgericht. We dienden een zienswijze in betreffende de afwijzing van ons verzoek.

Peel en Maas

In Peel en Maas is er een varkensbedrijf dat een natuurvergunning had verkregen i.h.k.v. het Programma Aanpak Stikstof. Deze vergunning is door beroep van WBdP vernietigd. Het bedrijf had de uitbreiding echter al gerealiseerd. Al in 2020 hadden we de provincie daarom om handhaving gevraagd. De provincie weigerde dit. In 2023 werd ons beroep tegen die weigering door de rechtbank Limburg zonder zitting gegrond verklaard.

Het bedrijf ging tegen die uitspraak in verzet en dat verzet is door de rechtbank gegrond verklaard. We houden jullie op de hoogte van de volgende stappen.

Someren
Slepende procedure tegen pluimveebedrijf

Tegen de natuurvergunning van de provincie aan een pluimveebedrijf lopen al procedures sinds 2010. Het bedrijf had om de vergunning te verkrijgen elders vergunningen ingetrokken. Van één daarvan was volgens ons de vergunning echter al vervallen. Ook hanteerde de provincie ons inziens onterecht voor het uitbreidende bedrijf een emissie als referentie.

Ondanks dat wij hierin van de Raad van State gelijk kregen, ging de provincie toch meermaals bij de nieuwe natuurvergunning weer van deze onterechte emissies uit! Na opnieuw ingesteld beroep werden die vergunningen dan weer vernietigd. Omdat de reeds door het bedrijf gerealiseerde uitbreiding intussen steeds in werking bleef, vroegen wij de provincie om handhaving.

In 2023 werd ons bezwaar tegen de weigering om op te treden afgewezen. Ons beroep tegen de weigering tot handhaving werd door de rechtbank eind 2023 gegrond verklaard. Het bedrijf is daartegen weer in hoger beroep gegaan bij de Raad van State, dus deze kwestie sleept in 2024 weer voort.

Op ons tevens ingediende schorsingsverzoek besliste de rechtbank eind 2023 dat er geen nieuwe dieren meer in de stallen mochten worden gezet totdat op een nieuw besluit van de provincie was beslist. We weten inmiddels dat het bedrijf zich daar niet aan gehouden heeft. De stallen zijn toch weer volgezet. We hebben recent de provincie met spoed gevraagd om een herstel- en een strafsanctie op te leggen. Tevens hebben we de gemeente gevraagd om de Omgevingsvergunning in te trekken.

Rundveebedrijf met “emissiearme stalsystemen”

De gemeente had een rundveebedrijf vergunning verleend voor meer dieren op emissie-arme stalsystemen. Omdat inmiddels bekend was dat deze stalsystemen in de praktijk niet goed werken, vroegen wij in 2022 de provincie om handhavend op te treden.
De uitbreiding was namelijk al gerealiseerd zonder de vereiste natuurvergunning. In 2023 maakten wij bezwaar tegen de weigering van de provincie om te handhaven. Recent zijn we in beroep gegaan tegen die weigering.

Intrekkingsverzoek natuurvergunning van vier leegstaande bedrijven

We vroegen in 2023 de provincie om bij vier bedrijven de natuurvergunning in te trekken, omdat deze bedrijven al meerdere jaren leeg staan. Wanneer opnieuw gebruik zou worden gemaakt van de vergunning, zou dat bijdragen aan de verslechtering van de hoogveennatuur in de Peel. De provincie wees ons verzoek af, waarna we daar eind 2023 bezwaar en beroep tegen instelden.

Venray

We dienden in 2023 bij de gemeente een zienswijze in betreffende een ontwerp Omgevingsvergunning aan een varkenshouderij. Er was toestemming verleend voor meer varkens op combi-luchtwassers. Uit onderzoeken is echter gebleken dat deze wassers in de praktijk veelal niet goed werken.
We trokken onze zienswijze later in, omdat er inmiddels ook een natuurvergunning was aangevraagd. Deze vergunning is nog niet verleend. Te zijner tijd zullen we die vergunning controleren en zo nodig actie ondernemen.