Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek wateronttrekking vliegbasis

[25-okt-2023] In deze nieuwsbrief een korte update over het bezwaar dat Werkgroep Behoud de Peel heeft ingediend tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek omtrent de wateronttrekking bij vliegbasis De Peel.

Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek wateronttrekking vliegbasis

In onze nieuwsbrief van 29 augustus schreven we dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in september zou beslissen op ons handhavingsverzoek betreffende vliegbasis De Peel.

Dat verzoek hadden we ingediend, omdat op de basis veel water wordt weggepompt, zonder dat daarvoor een natuurvergunning is verleend.

Het gaat om een onderbemaling, met een gemaal met een capaciteit van 600.000 m3 per jaar. De start/landings-banen zijn gedraineerd. Omdat de basis lager ligt dan de omgeving kan de basis haar water niet kwijt via vrij verval. Aan de zuidkant van de basis wordt het water met het gemaal in een sloot van waterschap Aa en Maas gepompt. De Bult (onderdeel van Natura 2000-gebied Deurnsche Peel/Mariapeel) ligt ten zuiden daarvan en is hoger gelegen dan de basis.

Hoe lager de waterstand op de basis kunstmatig wordt ingesteld, des te meer water er vanuit De Bult ondergronds naar de basis wegstroomt. De onderbemaling op de basis is dus nadelig voor de Peel. De waterstand rondom de Peel moet juist hoger, in plaats van lager, om de waterstand in de Peel stabieler te kunnen krijgen.

Het ministerie heeft op 5 september ons handhavingsverzoek afgewezen, omdat het volgens haar gaat om bestaand gebruik, waar geen natuurvergunning voor nodig is.

De Werkgroep heeft op 12 oktober bezwaar aangetekend tegen deze afwijzing van het handhavingsverzoek. We kwamen er namelijk achter dat er voor de onderbemaling geen lozingsvergunning bij het waterschap is aangevraagd. Er is dus geen legale referentie i.h.k.v. de Wet natuurbescherming. Daarom is de Werkgroep van mening dat er voor de onderbemaling wel een natuurvergunning dient te worden aangevraagd.

Klik hier voor ons bezwaarschrift